Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/33

 

23.04.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 254

V 16.5.2018, Valtuutettu Kauko Koskisen aloite tapahtuman järjestämisestä Malmin lentoasemalla vuoden 2018 aikana

HEL 2018-002598 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Kauko Koskisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Saila Machere, yksikön päällikkö, puhelin: 310 25903

saila.machere(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Kauko Koskisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Kauko Koskinen ja 20 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki yhteistyössä Malmin lentoaseman ystävät ry:n kanssa järjestää ilmailua ja kulttuuria sisältävän tapahtuman Malmin lentoasemalla vuoden 2018 aikana. Ehdotettu tapahtuma voitaisiin järjestää toukokuussa alkuperäisten avajaisten tapaan.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Aloite vastaa aikaisempaa aloitetta, jonka kaupunginvaltuusto katsoi 14.2.2018 § 44 loppuun käsitellyksi.

Kaupunginhallitus viittaa asiassa aikaisempaan vastaukseensa. Malmin lentoaseman juhlavuoden tapahtuman olisi ehdotetun ajankohtansa vuoksi ollut helppo kiinnittyä kesäkuun 12. päivänä järjestettävään Helsinki-päivään. Eri toimijat ovat voineet ilmoittautua mukaan päivän ohjelmaan ja hakea tuotantorahaa tapahtumansa kustannuksiin. Lisäksi Malmin lentoaseman ystävät ry:llä on ollut mahdollisuus hakea taide- ja kulttuuriavustuksia yleisölle avoimeen taide- ja kulttuuritoimintaan.

Helsinki-päivän ohjelmahaku päättyi 31.3.2018. Malmin lentoaseman ystävät ry ei ole ilmoittautunut Helsinki-päivän ohjelmaan tai hakenut tapahtuman järjestämiseen tuotantorahaa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto käsittelee 6.4.2018 mennessä saapuneita kulttuuriavustushakemuksia kokouksessaan 31.5.2018. Malmiin lentoaseman ystävät ry ei ole hakenut avustusta kevään 2018 avustushaussa. Kulttuuriavustusten syksyn 2018 valmistelu- ja päätöksentekoaikataulu julkaistaan myöhemmin.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Saila Machere, yksikön päällikkö, puhelin: 310 25903

saila.machere(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Kauko Koskisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566