Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/40

 

23.04.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 261

Malmin lentoaseman ystävät ry:n oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä

HEL 2017-005172 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hylätä Malmin lentoaseman ystävät ry:n oikaisuvaatimuksen koskien kaupunginhallituksen avustuspäätöstä 22.1.2018, 27 §.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Malmin lentoaseman ystävät ry, oikaisuvaatimuksen saate 9.2.2018

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianomainen

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Malmin lentoaseman ystävät ry. haki toiminta-avustusta 6 000 euroa vuodelle 2018. Avustushakemus jätettiin määräaikaan menneessä. Haetun avustuksen käyttötarkoituksena oli toteuttaa kenttäkierroksia, luentoja, tapahtumia sekä kehittää ja ylläpitää yhdistyksen luomaa malmiairport.fi lentoasemaportaalia.

Kaupunginhallitus päätti 22.1.2018 (§ 27) hylätä Malmin lentoaseman ystävät ry:n avustushakemuksen sillä perusteella, että lentokentän toiminta tulee loppumaan lähivuosina.

Malmin lentokentän ystävät ry. teki oikaisuvaatimuksen koskien kaupunginhallituksen päätöstä 22.1.2018 § 27. Yhdistys vaatimuksessaan pyytää, että kaupunginhallitus käsittelee asian uudestaan epäasiallisen hylkäysperusteen johdosta ja muuttaa päätöstään niin, että Malmin lentoaseman ystävät ry:lle myönnetään anottu toiminta-avustus vuodelle 2018. Oikaisuvaatimuksen perusteluissa todetaan, että yhdistys tekee työtä Malmin alueen rakennettujen kulttuurikohteiden ja -ympäristökohteiden vaalimiseksi ja suojelemiseksi. Lisäksi yhdistys kerää, tutkii ja ylläpitää arkistoa lentoaseman historiasta. Malmin lentoaseman ystävät ry. järjestää tutustumiskäyntejä, ylläpitää ja varmistaa paikan elävöittämistä.

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa ja osoitettu oikealle viranomaiselle.

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty alkuperäiseen avustushakemukseen verrattuna uusia asiaan vaikuttavia seikkoja.

Kaupunginhallituksen päätös on tehty asianmukaisin perustein eivätkä oikaisuvaatimuksessa esitetyt perustelut anna aihetta avustushakemusta koskeneen hylkäävän päätöksen muuttamiseen. Oikaisuvaatimuksessa ei myöskään ole esitetty väitteitä tai näyttöä siitä, että kaupunginhallituksen päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai että päätöksen tehnyt viranomainen olisi ylittänyt toimivaltansa tai että päätös olisi muutenkaan lainvastainen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Malmin lentoaseman ystävät ry, oikaisuvaatimuksen saate 9.2.2018

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianomainen

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 22.01.2018 § 27

HEL 2017-005172 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti jakaa avustuksia vuoden 2018 talousarvion kohdalta 13002 yhteensä 852 200 euroa seuraavasti:

Hakija

 

euroa

 

Alvar Aalto –säätiö

 

15 000

 

Eurooppalainen Pääkaupunkiseutu ry. 

 

6 000

 

Helsingin kaupungin akavalaisten lomatuki ry.

 

 34 800

 

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry.

 

100 000

 

Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys ry.

 

95 800

 

Helsingin Pohjola-Norden - Pohjola-Norden i Helsingfors rf.

 

6 640

 

Helsingin Polkupyöräilijät ry.

 

0

 

Helsingin yhteisjärjestö JHL ry.

 

187 657

 

Helsinki Hacklab ry.

 

0

 

Helsinki-Seura - Helsingfors-Samfundet ry.

 

16 370

 

Helsinkiläisten loma- ja virkistysyhdistys ry.

 

0

 

Hyötykasviyhdistys ry.

 

48 458

 

Jyty Helsinki ry.

 

164 876

 

Krematoriosäätiö - Krematoriestiftelsen rs

 

0

 

Malmin lentoaseman ystävät ry.

 

0

 

Norr om Stan rf.

 

3 000

 

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto Ry.

 

3 930

 

Suomen Rauhanliitto - Finlands Fredsförbund ry.

 

16 800

 

Suomen Retkeilymajajärjestö ry.

 

0

 

Suomi-Venäjä-seuran Etelä-Suomen piirijärjestö ry. 

 

2 125

 

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

 

6 000

 

Tekniikka ja Terveys KTN Helsinki ry.

 

15 848

 

Avustukset yleisten saunojen toiminnan turvaamiseen, kansliapäällikön käytettäväksi

 

17 820

 

Kunnallisen tiedotustoiminnan edistäminen, kansliapäällikön käytettäväksi

 

2 555

 

Opaskoulutuksen järjestäminen, kansliapäällikön käytettäväksi

 

6 490

 

Veteraanijärjestöjen vuokriin, kansliapäällikön käytettäväksi

 

17 820

 

Harkinnanvaraiset avustukset, kansliapäällikön käytettäväksi

 

84 211

 

Kaikki yhteensä

 

852 200

 

 

Käsittely

22.01.2018 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Marcus Rantala, Otso Kivekäs

Esittelijä täydensi perusteluosan ensimmäiseen lauseeseen Hufvudstadsbladet-lehden.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566