Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/8

 

23.04.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 229

V 16.5.2018, Valtuutettu Pia Kopran aloite asukas- ja yhdistystilojen saamiseksi Tapulikaupunkiin

HEL 2017-013535 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 7.5.2018 saakka.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 7.5.2018 saakka Veronika Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Ella Tanskanen, stadiluotsi, puhelin: 09-310 36029

ella.tanskanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Pia Kopran aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Pia Kopra ja 14 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsingin kaupunki tekee hankeselvityksen asukas- ja yhdistystilojen saamiseksi Tapulikaupunkiin. Aloitteessa todetaan, että asukastiloja tarvitaan kipeästi mm. asukkaiden kokouksiin, yhdistysten ja seurojen käyttöön, erilaisiin harrastuspiireihin, eläkeläisille, asukkaiden tapahtumiin, erityisnuorisotyöhön, asuntoyhtiöille ja muille alueen toimijoille.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa toimialoilta yhteisvalmistelussa saatuihin kommentteihin. Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että Helsingissä on tarjolla eri toimijoiden vastuulla olevia matalan kynnyksen asukastiloja ja kokoontumismahdollisuuksia tasapuolisesti. Kaupunkistrategian mukaisesti julkisten alueiden ja tyhjien tilojen tilapäistä käyttöä kulttuuri- ja kansalaistoimintaan helpotetaan ja kaupunki pyrkii edistämään myös vajaakäytössä olevien muiden kuin kaupungin omistuksessa olevien tilojen käyttöä. Kaupungin eri toimialojen hallinnoimien tilojen käytölle on valmisteilla kaupunkiyhteiset periaatteet. Uusissa rakennuksissa huomioidaan jo rakennusvaiheessa tilojen ilta- ja viikonloppukäytön mahdollisuudet. Kaupunkilaiset voivat jatkossa varata kaupungin tiloja entistä helpommin sähköisen Varaamo-palvelun kautta. 

Helsingissä on noin 30 yhdistysten ylläpitämää asukastilaa. Yleinen toimintamalli on, että paikalliset yhdistykset ovat vuokranneet alueella tyhjiksi jääneitä tiloja asukastoimintaan. Kaupunki avustaa yhdistysten toimintaa myöntämällä avustusta asukastalojen ylläpitämiseen ja toiminnan koordinointiin.

Tapulikaupungin alueen kiinteistöissä on aloitteessa mainittuihin toimintoihin soveltuvia tiloja. Tällaisia tiloja on esimerkiksi kouluissa, päiväkodeissa, Tapulikaupungin kirjastossa ja Tapulin nuorisotilassa.

Tapulin nuorisotalon tilat ovat erilaisten yhdistysten ja yhteisöjen aktiivisessa käytössä. Tiloja käyttävissä yhdistyksissä toimii eri ikäisiä ihmisiä. Vuoden 2017 alusta alkaen tiloja on annettu maksuttomasti toimipaikan oman toiminnan käyttöön, helsinkiläisten nuorten toimintaryhmien ja nuorisojärjestöjen ja yhdistysten käyttöön, kotipaikkanaan Helsinkiä pitävien yhdistysten käyttöön sekä Helsingin kaupungin toimialojen käyttöön. Myös lakisääteisen iltapäivätoiminnan ja taiteen perusopetuksen ryhmätoiminta lasten ja nuorten osalta sekä kotouttamista edistävän ryhmätoiminnan järjestäminen nuorisotiloissa on maksutonta.

Sosiaali- ja terveystoimialan alueellisessa aikuissosiaalityössä toimitaan yhdessä asukkaiden kanssa alueiden kehittämiseksi ja viihtyvyyden lisäämiseksi. Erityispainotuksena on heikommassa asemassa ja syrjäytymisvaarassa olevien kuntalaisten auttaminen ja tukeminen. Toiminta on kaikille avointa, pääsääntöisesti maksutonta ja sitä toteutetaan toimialan ylläpitämissä asukastaloissa ja lähiöasemilla sekä muissa tiloissa eri puolilla kaupunkia. Lisäksi etsivää lähityötä tekevät sosiaaliohjaajat jalkautuvat asukkaiden pariin kaduille ja ostoskeskuksiin. Toimintaa kehitettäessä otetaan huomioon kaupungin eri alueiden ja niiden asukkaiden tilanne ja tarpeet. Sosiaali- ja terveystoimiala tekee yhdyskuntatyötä Pohjois-Helsingin asuinalueilla. Tapulikaupungissa ei ole sosiaali- ja terveystoimialan hallinnoimaa asukastaloa, mutta Tapulikaupunkiin kohdennetaan yhdyskuntatyöntekijän työpanosta. Näin pyritään edistämään kaupunkilaisten hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Ella Tanskanen, stadiluotsi, puhelin: 09-310 36029

ella.tanskanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Pia Kopran aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566