Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/12

 

23.04.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 233

V 16.5.2018, Valtuutettu Paavo Arhinmäen aloite raitin nimeämisestä kirjailija Alpo Ruuthin mukaan

HEL 2017-010606 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Paavo Arhinmäen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Paavo Arhinmäen valtuustoaloite raitin nimeämisestä Alpo Ruuthin mukaan

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Paavo Arhinmäki ja 15 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Katri Valan puiston läpi kulkeva raitti nimetään kirjailija Alpo Ruuthin mukaan tai vaihtoehtoisesti kaupunginosasta etsitään joku muu paikka nimettäväksi alueen tunnetun kirjailijan mukaan.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa nimistötoimikunnan lausuntoon ja toteaa, että nimistötoimikunta pitää hyvänä ajatuksena osoittaa kirjailija Alpo Ruuthin nimikkopolku Sörnäisten kaupunginosan Katri Valan puistoon, jonka välittömässä läheisyydessä sijaitsevat Alpo Ruuthin syntymäkoti (Pääskylänrinne 10) sekä lapsuuden ja nuoruuden kotikulmat (Kulmavuorenkatu). Myös Ruuthin läpimurtoteos Kämppä (1969) sijoittuu näille kulmille. Aloitteessa nimettäväksi ehdotettu polku on alueella liikkumisen ja orientoinnin kannalta merkittävä ja on tarkoituksenmukaista, että sillä on nimi. Nimistötoimikunta on esittänyt kaupunkiympäristön toimialan maankäytön ja kaupunkirakenteen palvelukokonaisuuden asemakaavoituspalvelulle, että Katri Valan puiston eteläosassa sijaitseva, Käenkujan ja Vilhovuorenkujan välilllä kulkeva jalankulkuyhteys saisi nimen Alpo Ruuthin polku - Alpo Ruuths stig.

Kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuuden asemakaavapäällikkö päätti 4.4.2018 3 § nimetä Sörnäisten kaupunginosassa (10. kaupunginosa) Katri Valan puistossa sijaitsevan polun nimeltä Alpo Ruuthin polku - Alpo Ruuths stig. Aloitteessa ehdotettu toimenpide on siten toteutettu.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Paavo Arhinmäen valtuustoaloite raitin nimeämisestä Alpo Ruuthin mukaan

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Nimistötoimikunta 18.10.2017 § 29

HEL 2017-010606 T 00 00 03

 

Nimistötoimikunta käsitteli valtuutettu Paavo Arhinmäen ja 15 muun allekirjoittaneen aloitetta (27.9.2017), jossa esitetään kirjailija Alpo Ruuthin muistamista Helsingin ja erityisesti Sörnäisten ja Kallion alueen nimistössä.

Nimistötoimikunta toteaa, että jonkin kohteen nimeämistä henkilön muistoksi voidaan harkita, mikäli henkilö on kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävän elämäntyön tehnyt suomalainen, tai henkilö on syntynyt tai asunut osan elämästään tai tehnyt elämäntyönsä Helsingissä, tai henkilö liittyy positiivisella tavalla nimettävään paikkaan tai edustaa sen historiallista kerrostuneisuutta. Henkilön nimeä voidaan harkita käytettäväksi kaavanimessä vasta viiden vuoden kuluttua henkilön kuolemasta. Helsingin muistonimisuositukset noudattavat YK:n ja kielilautakunnan suosituksia.

Kirjailija Alpo Armas Ruuthin (1943–2002) muistamista Helsingin nimistössä on käsitelty nimistötoimikunnassa edellisen kerran 22.8.2007, jolloin hänen nimensä hyväksyttiin vietäväksi ns. nimipankkiin mahdollista tulevaa tarvetta varten, kun jokin sopiva, Ruuthin henkilöhistoriaan ja elämänpiiriin liittyvä kohde tulee nimettäväksi.

Nimistötoimikunta pitää hyvänä ajatuksena osoittaa Alpo Ruuthin nimikkopolku juurikin Sörnäisten kaupunginosaan Katri Valan puistoon, jonka välittömässä läheisyydessä sijaitsevat Alpo Ruuthin syntymäkoti (Pääskylänrinne 10) ja lapsuuden ja nuoruuden kotikulmat (Kulmavuorenkatu). Myös Ruuthin läpimurtoteos Kämppä (1969) sijoittuu näille tienoille.

Aloitteessa nimettäväksi esitetty polku on alueella liikkumisen ja orientoinnin kannalta merkittävä, joten nimistötoimikunnan mielestä sillä olisi tarkoituksenmukaista olla nimi. Nimistötoimikunta esittää maankäytön ja kaupunkirakenteen palvelukokonaisuuden asemakaavoituspalvelulle, että Katri Valan puiston eteläosassa sijaitseva, Käenkujan ja Vilhonvuorenkujan välillä kulkeva jalankulkuyhteys saisi nimen

Alpo Ruuthin polku–Alpo Ruuths stig
(jalankulkuyhteys)
Perustelu: Muistonimi; kirjailija Alpo Ruuthin (1943–2002) mukaan, joka teoksissaan on kuvannut Sörnäisten ja Kallion kaupunginosia ja ihmisiä.

Katri Valan puisto–Katri Valas park on nimetty runoilija Katri Valan (Karin Alice Heikel, o.s. Wadenström, 1901–1944) mukaan vuonna 1956. Hänen uurnahautansa sijaitsee puiston rinteessä. Valan tuhkauurna tuotiin Ruotsista Suomeen toukokuussa 1945 ja muurattiin graniittipaateen puiston penkereeseen. Vala oli vuosina 1931–1933 asunut puiston läheisyydessä Vilhovuorenkujalla.

Maankäyttö- ja rakennuslain 55 §:n mukaan asemakaavassa määrätään kadun ja muun yleisen alueen nimi samoin kuin kunnanosan ja korttelin numero. Nämä tiedot voidaan muuttaa myös kunnan erillisellä päätöksellä siten kuin kuntalaissa säädetään kunnan päätöksenteosta. Helsingin kaupungin hallintosäännön 16 luvun 1 § 2 momentin kohdan 12 mukaan toimivalta nimen muuttamiseen on kaupunkiympäristölautakunnalla.  Kaupunkiympäristölautakunta on päätöksellä 20.6.2017 § 6 siirtänyt asemakaavapäällikölle päätösvallan nimenmuutoksiin, joissa ei ole kysymys periaatteellisesti merkittävästä muutoksesta. Nimistötoimikunta katsoo, että nimettömän polun nimeäminen ei ole periaatteellisesti merkittävä asia.

Lisätiedot

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566