Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/17

 

23.04.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 238

V 16.5.2018, Valtuutettu Leo Straniuksen aloite terveellisen ruuan ja Sydänmerkki-aterioiden edistämisestä

HEL 2017-012446 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 7.5.2018 saakka.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 7.5.2018 saakka Otso Kivekkään ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Leo Straniuksen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Leo Stranius ja 25 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsinki edistää terveellistä ruokailua ottamalla käyttöön Sydänmerkin mukaiset ateriat esimerkiksi kouluruokailussa ja omissa ravintoloissaan.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa Palvelukeskus-liikelaitoksen (palvelukeskus) ja Palmia Oy:n lausuntoihin ja toteaa, että palvelukeskus tuottaa päiväkoti-, koulu- ja opiskelijaruokailun kasvatuksen ja koulutuksen toimialan linjausten mukaisesti. Linjausten taustalla on vuoden 2017 alusta ilmestynyt ”Syödään ja opitaan yhdessä”-kouluruokailusuositus sekä 23.1.2018 julkaistu päiväkotiruokailusuositus ”Terveyttä ja iloa ruoasta – varhaiskasvatuksen ruokailusuositukset”, joiden pohjalta päiväkotien ja koulujen ruokalistat laaditaan. Molemmat suositukset pohjautuvat valtakunnallisiin ravitsemussuosituksiin.

Palvelukeskus ja kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ovat yhdessä katsoneet, ettei maksullista Sydänmerkkiä ole tarvetta ottaa käyttöön. Merkinnän käyttöönotolla ei ole lisäarvoa nykyiseen käytäntöön verrattuna.

Päiväkodeissa ja kouluissa tarjottavat pääruoat täyttävät suurelta osin Sydänmerkki-aterian kriteerit. Lisäksi tarjolla on päivittäin rasvatonta maitoa ja piimää, kuitupitoista leipää, margariinia, salaattia sekä öljymäistä salaatinkastiketta, kuten Sydänmerkki-aterioissakin edellytetään. Jokainen koulussa ja päiväkodissa tarjottava valinta on jo terveyttä edistävä vaihtoehto. Toimiala ja palvelukeskus tekevät yhteistyötä terveellisen, tasapainoisen ja suositusten mukaisen ruokailun puolesta koulujen ja päiväkotien henkilöstön, lasten sekä oppilaiden/opiskelijoiden kanssa. Yhteistyössä hyödynnetään eri viestintäkanavia ja tiedottamistapoja..

Sydänmerkki-aterioita on tarjolla niissä palvelukeskuksen  hoitamissa henkilöstöravintoloissa, joissa on korkeakouluruokailua. Ateriat täyttävät Kelan asettamat vaatimukset ateriatuelle. Kyseisille ravintoloille on haettu oikeus tarjota Sydänmerkki-aterioita ja Sydänliiton luvalla saadaan käyttää ruokalistoilla Parempi valinta-nimitystä.

Palvelukeskus pyrkii kilpailuttamissaan elintarvikehankintojen valintakriteereissä huomioimaan lähi- ja luomuruoan. Luomuruoan hyväksi tekemästään työstä kaupungin päiväkotien ruokapalvelut ovat saaneet jo kolmena vuotena peräkkäin Luomun Suomenmestaruuden omassa sarjassaan.

Palmia Oy:n mukaan yhtiön lounasravintoloissa on panostettu terveelliseen ja hyvinvointia edistävään lounasruokaan. Lounasravintoloissa on käytössä Sydänmerkki-ateriat. Palmian ruokalistassa on kullekin päivälle merkitty kaikkiaan 8 lämminruokavaihtoehtoa, joista ravintola valitsee listalle 3-5 vaihtoehtoa. Viikon aikana vaihtoehtoja on valittavana kaikkiaan 40 ja neljän viikon jaksolla 160 kappaletta. Neljän esimerkkiviikon osalta Sydänmerkki-aterioita oli listalla kaikkiaan 83 eli yli puolet vaihtoehdoista täytti sydänmerkkikriteerit. Sydänmerkki-ateriat ovat keskeinen osa valikoimaa ja jatkossakin etsitään Sydänmerkki-kriteerit täyttäviä raaka-aineista sekä kehitetään uusia reseptejä.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Leo Straniuksen aloite terveellisen ruuan ja Sydänmerkki-aterioiden edistämisestä

2

Palmia lausunto valtuutettu Leo Straniuksen aloitteesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566