Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/32

 

23.04.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 253

V 16.5.2018, Valtuutettu Pia Kopran aloite Munkkiniemen puistotien alueen parantamisesta

HEL 2018-001295 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Pia Kopran aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Pia Kopran aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Pia Kopra ja 17 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Munkkiniemen puistotietä ympäristöineen parannettaisiin mm. valaistuksen ja päällysteiden osalta.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että Munkkiniemen puistotie on osa Eliel Saarisen aikakauden arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä. Puistokäytävällä on säilytetty historiallisille puistokäytäville ominainen sorapinta kävelylle. Käytävän kunto tarkastetaan kevään mittaan. Asfalttipintaisen pyöräliikenteen käytävän kunto tarkistetaan Helsingin pyöräteiden kartoituksen yhteydessä.

Kaupunginvaltuuston 29.1.2014 hyväksymän Munkkiniemen Puistotie 25:n asemakaavamuutoksen yhteydessä Laajalahdenaukiosta on tehty liikennesuunnitelmaluonnos, joka sisältää pyöräilyn laatukäytävän eli baanan reitin Laajalahden aukion läpi. Liikennesuunnitelman valmistelu on vireillä. Parhaillaan on valmistelussa myös erillisiä hankkeita kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden sekä raitiokiskojen sekä raitiovaunupysäkkien parantamiseksi.

Munkkiniemen puistotien valaistus on uusittu vuonna 2010 eikä edellytä vielä uusimista.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Pia Kopran aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 20.03.2018 § 153

HEL 2018-001295 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Munkkiniemen puistotie on aikakautensa suunnitteluihanteiden edustava esimerkki. Sen linjaus noudattaa edelleen Eliel Saarisen Munkkiniemi-Haaga suunnitelman mukaista katulinjausta luoden symmetrisen kaupunginosan sisääntuloportin.

Historiallisessa ympäristössä sorapinta on puistokäytäville ominainen materiaali. Pyöräliikenteen käytössä oleva puistokäytävä on kuitenkin päällystetty asfaltilla pyöräilyn olosuhteiden parantamiseksi ja toinen käytävistä on säilytetty kivituhkapintaisena. Pyöräteiden kunnosta Helsingissä tullaan tekemään oma kartoituksensa, jonka perusteella kunnostettavat hankkeet laitetaan kiireellisyysjärjestykseen. Kivituhkapintaisen käytävän kuntoa on mahdollista tutkia keväällä lumien sulettua.

Munkkiniemen puistotien valaistus on uusittu vuonna 2010 ja se täyttää nykyvaatimukset. Valaistuksen nopea uusiminen ei ole tarkoituksenmukaista. Kaupunki pyrkii edistämään ja tukemaan jouluvalaistusten toteutuksia opastamalla ja neuvomalla toimijoita. Jouluvalaistusten toteutuksista vastaavat kuitenkin alueen yrittäjät ja kiinteistöt. Kaupunki ei ole itse toteuttanut jouluvalaistuksia Esplanadia lukuun ottamatta. Tänä vuonna julkaistaan ohje jouluvalojen toteuttamiseksi yleisille alueille. Sen toivotaan helpottavan toimijoita valaistuksien suunnittelussa, hankinnassa ja asennuksessa sekä tarvittavien lupien hankinnassa.

Laajalahdenaukion ympäristössä on käynnissä yleisten alueiden suunnittelua liittyen Munkkiniemen Puistotie 25 kiinteistön asemakaavamuutokseen. Asemakaavamuutoksen yhteydessä on hyväksytty liikennesuunnitelman luonnos, jossa esitettiin pyöräliikenteen laatukäytävän, baanan, reitti Laajalahden aukion läpi. Liikennesuunnitelmassa esitetty baanalinjaus edellyttää Laajalahden aukion tarkastelua kokonaisuutena sen tilallisen luonteen, pintamateriaalien ja kulkureittien osalta. Suunnittelussa huomioidaan aukio osana Munkkiniemen puistotien muodostamaa arvoympäristökokonaisuutta sekä arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä. Myös asukkaiden esittämiä huomioita kulkureittien ongelmakohdista pyritään ratkaisemaan. Käynnissä olevia erillishankkeita ja tavoitteita ovat:

        Laajalahden aukion liikennejärjestelyjä kehitetään jalankulun ja pyöräilyn osalta. Samalla päivitetään aukion nykyinen jäsentely, muotokieli, materiaalit, kalusteet ja valaistus arvoympäristöä vastaavaan tasoon
 

        pyöräliikenteen laatukäytävä rakennetaan Laajalahden aukion läpi,
 

        Laajalahdentien pohjoisosan tulevat yksisuuntaiset pyörätiet rakennetaan valmiiksi aukion kohdalla
 

        raitovaunupysäkit ja niille johtavat suojatiet uusitaan
 

        HKL uusii raitiovaunukiskot nykyiselle paikalleen kesällä 2018
 

        HSY tutkii vesi- ja viemäriputkien uusimistarvetta

Käynnissä olevia hankkeita sovitetaan parhaillaan yhteen sekä suunnittelun että toteutuksen suhteen. Lopulta suunnitelma tulee asukkaiden nähtäväksi ja vuorovaikutukseen.

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Silja Hyvärinen

Lisätiedot

Eeva Väistö, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37353

eeva.vaisto(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566