Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/18

 

23.04.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 239

V 16.5.2018, Valtuutettu Otto Meren aloite diplomaattiajoneuvoille varattujen pysäköintiruutujen ottamisesta yleiseen käyttöön

HEL 2017-013029 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Otto Meren aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Otto Meren aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Otto Meri ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että diplomaattiajoneuvoille varatut pysäköintipaikat otetaan yleiseen käyttöön.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa kaupunkiympäristölautakunnan lausuntoon ja toteaa, että Helsingin kaupunki on varannut lähetystöjen pyynnöstä niiden käyttöön katualueelta pysäköintitilaa kahdelle CD-autolle. Paikkojen varaaminen perustuu diplomaattisia suhteita koskevaan Wienin yleissopimukseen. Koska varaaminen perustuu kansainväliseen sopimukseen ja vakiintuneeseen kansainväliseen käytäntöön, ei aloitteessa mainitun selvityksen tekeminen ole perusteltua.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Otto Meren aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 13.02.2018 § 83

HEL 2017-013029 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Helsingin kaupunki on 1960-luvulla omaksuttujen periaatteiden mukaisesti varannut lähetystöjen pyynnöstä heidän lukuunsa katualueelta pysäköintitilaa kahdelle CD-autolle. Pysäköintipaikat on pyritty osoittamaan liikenteelliset olosuhteet huomioon ottaen mahdollisimman läheltä lähetystön toivomaa paikkaa. Nykyisin paikkojen varaaminen perustuu diplomaattisia suhteita koskevaan Wienin yleissopimukseen, joka tuli voimaan vuonna 1970. Sopimuksen 25 artiklan mukaan vastaanottajavaltion on kaikin tavoin helpotettava edustuston tehtävien suorittamista.

CD-paikkojen alkuperäisenä tarkoituksena on ollut helpottaa ensisijaisesti asianomaisen lähettilään, mutta myös lähetystössä CD-autolla vierailevien muiden maiden lähetystöjen edustajien pysäköintimahdollisuuksia. Alkuperäistä periaatetta CD-paikkojen sijoittamisesta lähetystön edustalle ei ole nykyisin vaadittu, vaan CD-paikat merkitään lähetystön toivomaan kohtaan. Lisäksi on noudatettu käytäntöä, että varaus suoritetaan samanaikaisesti vain yhdestä kohteesta. Pysäköintipaikkojen varaaminen diplomaattiajoneuvojen käyttöön on myös yleinen kansainvälinen tapa.

Helsingissä on 66 diplomaattista edustustoa. Niiden lisäksi on kuusi kansainvälisen järjestön toimistoa, Euroopan kemikaalivirasto ja kolme EU-toimielinten edustustoa. Helsingin kaupunki on soveltanut samaa käytäntöä CD-pysäköintipaikkojen myöntämisessä paitsi diplomaattisiin edustustoihin myös näihin muihin edustustoihin.

Ulkoasianministeriön protokollapalvelut on ohjeistanut lähetystöjä ja muita edustustoja CD-pysäköintipaikkojen määrästä ja hakuprosessista. Lähetystö lähettää kirjallisen nootin ulkoasiainministeriön protokollapalveluihin, joka tarkistaa lähetystön CD-statuksen ja lähettää esityksen uusista paikoista tai siirroista kaupunkiympäristötoimialalle. Päätös CD-paikoista lähetetään protokollapalveluihin, josta päätös saatetaan tiedoksi asianomaiselle lähetystölle. Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, että Helsinki noudattaa diplomaattisia suhteita koskevaa Wienin yleissopimusta eikä lisäselvityksillä ole saatavissa merkittävää lisähyötyä nykykäytäntöön.

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Silja Hyvärinen

Lisätiedot

Jari Tikkanen, liikenneinsinööri, puhelin: +358931037089

jari.tikkanen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566