Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

16/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/6

 

16.04.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 212

Soitinlainan myöntäminen

HEL 2018-003741 T 02 05 03 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää talousarviolainan kohdan 9 01 02 05 määrärahasta kaupunginorkesterin soittajalle, ********** 50 000 euron suuruisen lainan soittimen hankintaa varten seuraavin ehdoin:

Laina-aika: laina on maksettava takaisin neljännesvuosittaisin tasalyhennyksin kymmenen vuoden kuluessa.

Lainan korko: Lainan korko on peruskoron suuruinen

Lainan vakuus: Lainan vakuudeksi vaaditaan yhden henkilön omavelkainen takaus tai muu kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston hyväksymä vakuus.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 10.12.2001 tekemän päätöksen mukaisia yleisiä laina- ja panttausehtoja.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat.

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö

Tuula Saxholm

Lisätiedot

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k.)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 28.2.2018, 53 §, myöntää vuodelta 2017 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella 50 000 euron ylitysoikeuden talousarvion kohdalle 9 01 02 05, soitinlainojen myöntäminen kaupunginorkesterin soittajille, Khn käytettäväksi.

Mikäli kaupunginhallitus päättää myöntää lainan, soitinlainoja varten jää vuoden 2018 osalta määrärahoja käytettäväksi 50 000 euroa.

Kaupunginorkesterin hallintopäällikkö on puoltanut hakemusta.

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö

Tuula Saxholm

Lisätiedot

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k.)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginorkesteri, hallintopäällikkö

Talous- ja suunnitteluosasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566