Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

16/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/3

 

16.04.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 209

V 25.4.2018, Kunnan jäsenen aloite esteettömästä ulkoliikuntapuistosta

HEL 2017-010713 T 12 03 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa kunnan asukkaan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö

Tuula Saxholm

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Kunnan asukkaan aloite

2

Apulaispormestarin vastaus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

********** ja joukko muita henkilöitä on tehnyt aloitteen esteettömän liikuntapuiston saamiseksi Helsinkiin. Aloitteen tekijät toteavat, että jokaisen tulisi voida harrastaa liikuntaa omalla tavallaan. Maailmalla esteettömiä liikuntapuistoja on useita, ja myös erityisiä paraliikuntatelineitä on tarjolla. Aloitteen tekijät toivovat, että Helsingin kaupunki tukee hanketta osoittamalla sille keskeisellä paikalla sijaitsevan tontin, jonne on hyvät kulkuyhteydet.

Hallintosäännön 26 luvun 1 §:n mukaan kaupunginhallituksen tulee esittää kaupunginvaltuuston tietoon kahdesti vuodessa kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvissa asioissa kunnan jäsenen tai palvelun käyttäjän aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Hallintosäännön 30 luvun 15 §:n nojalla kunnan asukkaan aloitetta käsiteltäessä sallitaan keskustelu. Päätöksentekoa yksittäisten aloitteiden osalta ei pöydällepanoa tai toivomusponsia lukuun ottamatta sallita.

Liikuntapalvelukokonaisuus on antanut aloitteen johdosta selvityksen. Siinä todetaan, että esteettömyys huomioidaan aina, kun uusia liikuntapuistoja suunnitellaan. Jo olemassa olevien liikuntapuistojen esteettömyyttä on pyritty ratkomaan hyvässä yhteisymmärryksessä kaupungin esteettömyystyöryhmän kanssa. Yksi liikuntaesteisille erityisesti suunniteltu kohde on Talin perhepolku. Myös kaupunkiympäristön toimiala yllä pitää esteettömiä liikunnallisia kohteita. Näitä ovat Suursuonpuiston esteetön ulkoilureitti, Kivikon luontopolku, Taavetinpuisto ja Ikiliikkujanreitti.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestari on vastannut 29.1.2018 päivätyllä kirjeellään aloitteen tekijälle. Apulaispormestarin kirjeessä on todettu edellä mainittujen seikkojen lisäksi, että Kivikon ja Jätkäsaaren liikuntapuistojen suunnittelu jatkuu vuonna 2018. Näiden puistojen suunnittelun yhteydessä tutkitaan myös sitä, voidaanko niiden seuraavat vaiheet toteuttaa kokonaan esteettöminä.

Kaupunginhallitus pitää edellä olevaa riittävänä selvityksenä asiassa.

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö

Tuula Saxholm

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Kunnan asukkaan aloite

2

Apulaispormestarin vastaus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566