Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

16/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/14

 

16.04.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 220

Kaupunginvaltuuston 4. ja 11.4.2018 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 4.4. ja 11.4.2018 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginvaltuusto 4.4.2018

4-6

Aloitteet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

 

Kaupunginvaltuusto 11.4.2018

Tarkastuslautakunnan ehdotukset

4

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote virkaa hakeneille.

 

Kaupunginhallituksen ehdotukset

1-3, 8, 11

Ei toimenpidettä.

 

 

5

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi kasvatus- ja koulutuslautakunnalle sekä Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

 

 

6

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnalle sekä Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

 

 

7

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille ja Helsingin käräjäoikeudelle.

 

 

9

Kaupunginhallitus kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston varainhallintayksikköä laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Stadion-säätiö sr:lle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastolle.

 

 

10

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote tarjouksen antajille.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.

 

 

12-17

Aloitteet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

 

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö

Tuula Saxholm

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö

Tuula Saxholm

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alvnro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566