Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

16/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/2

 

16.04.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 208

V 25.4.2018, Nuorten aloitteet 1.7. - 31.12.2017 väliseltä ajalta

HEL 2017-007039 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti, että kaupunginvaltuusto päättää seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto merkitsee nuorten aloitteet ajalta 1.7. - 31.12.2017 tiedoksi.

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö

Tuula Saxholm

Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Nuorten aloitteet koonti 1.7-31.12.2017

2

Helsingin nuorisoneuvoston lausunto aloitteista kaupunginvaltuustolle

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Nuorten aloiteoikeus on ollut vuodesta 2015 alkaen osa helsinkiläisten nuorten osallistumis- ja vaikuttamisjärjestelmä Ruutia. Nuorten aloitteella tarkoitetaan helsinkiläisten 13–17-vuotiaiden tekemiä aloitteita kaupungin toimintaan kuuluvissa asioissa.

Nuorten aloiteoikeuden tavoitteena on kannustaa ja tukea nuorten osallistumista ja vaikuttamista yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Samalla aloitteet tuovat kaupungin eri toimialoille tietoa nuorten toiveista ja tavoitteista. Nämä lähtökohdat heijastuvat myös nuorten aloitteiden käsittelyssä, jossa prosessit ja menettelytavat poikkeavat jonkin verran hallintosäännössä tarkoitettujen kunnan asukkaiden aloitteiden osalta sovellettavista menettelytavoista. Menettelytapoja on kehitetty saatujen kokemusten pohjalta.

Hallintosäännön 26 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen tulee esittää kaupunginvaltuuston tietoon kahdesti vuodessa nuorten aloitteet, niiden johdosta suoritetut toimenpiteet sekä nuorisovaltuustoa vastaavan toimielimen lausunto. Nuorisoneuvosto toimii tässä yhteydessä em. toimielimenä.

Käsiteltäessä nuorten aloitteita sallitaan keskustelu. Päätöksentekoa yksittäisten nuorten aloitteiden osalta ei pöydällepanoa tai toivomusponsia lukuun ottamatta sallita.

Nuorten aloitteet tehdään pääsääntöisesti Ruuti.net -verkkosivun kautta (http://ruuti.munstadi.fi/). Nuorten aloitteet toimitetaan eteenpäin käsiteltäväksi ja vastattavaksi.

Luettelo nuorten aloitteista ja niihin annetuista vastauksista on tämän asian liitteenä 1.

Nuorten aloitteita tehtiin vuoden 2017 heinäkuun ja joulukuun välisenä aikana yhteensä yhdeksän (9). Aloitteet jakaantuvat kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan (4), kasvatuksen ja koulutuksen toimialan (1) ja kaupunkiympäristön toimialan (5) toimintaan.

Nuorten aloitteita on tehty harrastusmahdollisuuksista, joukkoliikenneasioista ja liikenne- ja muun turvallisuuden parantamiseen liittyvistä asioista. Yksittäisessä aloitteessa on tuotu esiin mm. tyttöjen ja erityisesti maahanmuuttajatyttöjen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta tarve rohkaista ja kannustaa heitä harrastuksissa ja ammatinvalinnassa. Turvallisuutta koskevissa aloitteissa tuodaan esiin useita parannusehdotuksia eri kohteissa.  Aiempien vuosien tapaan aloitteet ovat luonteeltaan konkreettisia parannusehdotuksia.

Nuorisoneuvoston lausunto on tämän asian liitteenä 2.

Kaupunginhallituksen mielestä nuorisoneuvoston parannusehdotukset ovat kannatettavia. Kaupunginhallitus pitää tärkeänä nuorten aloitteiden käsittelyn ja vastaamisen kehittämistä edelleen kaupungin hallinnossa niin, että vastausten sisältöön ja kieliasuun kiinnitetään erityistä huomiota, ja että vastaukset pyritään saamaan nuorille viivytyksettä.

Nuorten aloitteiden käsittelyn menettelytapoja parannetaan jatkuvasti. Aloitteeseen vastaajana on pormestari tai apulaispormestari, jolla on tarvittaessa käytettävissään vastauksen pohjana kaupunginhallinnosta saadut selvitykset. Lisäksi on huolehdittu siitä, että kaupungin ulkopuolisille tahoille kuten HSL:lle kuuluviin aloitteisiin saadaan vastaus. Nuorten osallistumiseen ja vaikuttamiseen kannustamisen sekä nuorisotyön näkökulmasta on tärkeää, että nuoret saavat aloitteisiinsa perusteltuja vastauksia kohtuullisessa ajassa.

Kaupunginvaltuusto merkitsisi nuorten aloitteet alkuvuodelta 2017 tiedoksi kokouksessaan 29.11.2017. Yhteensä 2017 nuoret tekivät 25 aloitetta alkuvuoden aloitemäärän oltua 16.

Tarkoituksena on, että nuorisoneuvoston edustajia tulee seuraamaan asian käsittelyä kaupunginvaltuuston kokouksessa ja valtuutetuilla on mahdollisuus tavata heitä.

Vireillä on parhaillaan hallintosäännön 29 luvun 7 §:ään (läsnäolo- ja puheoikeus eri toimielimien kokouksissa) muutosehdotus, jonka tarkoituksena on lisätä uusi 2. momentti, jonka mukaan kaupunginvaltuustossa käsitellessä nuorten aloitteita nuorten vaikuttamiselimen keskuudestaan valitsemilla kolmella jäsenellä läsnäolo- ja puheoikeus. Mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy ehdotetun sääntömuutoksen ja sen voimaantulon ajankohdan, niin uudistus on voimassa jo tässä tarkoitettuja nuorten aloitteita käsiteltäessä kaupunginvaltuustossa.

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö

Tuula Saxholm

Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Nuorten aloitteet koonti 1.7-31.12.2017

2

Helsingin nuorisoneuvoston lausunto aloitteista kaupunginvaltuustolle

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566