Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

16/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/15

 

16.04.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 221

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 15.

kaupunginhallituksen jaostot

 

- konsernijaosto

9.4.2018

- elinkeinojaosto

 

 

 

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta

10.4.2018

 

 

lautakunnat ja niiden jaostot

 

kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

- suomenkielinen jaosto

 

- ruotsinkielinen jaosto

10.4.2018

kaupunkiympäristölautakunta

10.4.2018

- ympäristö- ja lupajaosto

13.4.2018

- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

 

pelastuslautakunta

 

kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

10.4.2018

- kulttuurijaosto

 

- liikuntajaosto

 

- nuorisojaosto

 

sosiaali- ja terveyslautakunta

10.4.2018

- sosiaali- ja terveysjaosto

 

 

 

johtokunnat

 

- palvelukeskusliikelaitos

 

- taloushallintopalveluliikelaitos

11.4.2018

- työterveysliikelaitos

 

- rakentamispalveluliikelaitos

 

- liikenneliikelaitos

 

 

 

keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta

 

 

 

pormestari

 

 

 

apulaispormestarit

 

- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

- kaupunkiympäristön toimiala

 

- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 

- sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

 

kaupunginkanslian viranhaltijat

 

- kansliapäällikkö

 

- elinkeinojohtaja

 

- hallintojohtaja

 

- hankintajohtaja

 

- henkilöstöjohtaja

 

- kaupunginlakimies

 

- kaupunkitietopäällikkö

 

- rahoitusjohtaja

 

- tietotekniikka- ja viestintäjohtaja

 

- tietotekniikkapäällikkö

 

- viestintäpäällikkö

 

 

 

keskushallinnon viranhaltijat

 

- palvelukeskusliikelaitos

 

- taloushallintopalveluliikelaitos

 

- työterveysliikelaitos

 

- rakentamispalveluliikelaitos

 

- Korkeasaaren eläintarha

 

 

 

henkilöstökassatoimikunta

 

 

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alvnro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566