Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

16/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/4

 

16.04.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 210

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja kulttuurijaoston jäsenten virkamatka pohjoismaisten pääkaupunkien kulttuurilautakuntien konferenssiin Osloon 23.-25.5.2018

HEL 2018-002641 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus oikeutti kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan varapuheenjohtajan Arja Karhuvaaran, jäsenet Sami Muttilaisen ja Mika Ebelingin sekä kulttuurijaoston puheenjohtajan Elisa Gebhardin ja jäsenet Pauliina Lehtisen, Hannu Oskalan ja Timo Vuoren tekemään virkamatkan pohjoismaisten pääkaupunkien kulttuurilautakuntien konferenssiin Osloon, Norjaan 23.–25.5.2018.

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö

Tuula Saxholm

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1

Invitasjon, nordisk hovedstadskonferanse mai 2018

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkamatkalle osallistuvat

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Pohjoismaisten pääkaupunkien kulttuurilautakuntien konferenssi järjestetään Oslossa, Norjassa 23.–25.5.2018. Konferenssi järjestetään joka toinen vuosi ja sen tarkoituksena on vaihtaa kokemuksia kulttuurin uusista strategioista eri kaupunkien välillä, keskustella kulttuuripoliittisesti ajankohtaista teemoista sekä oppia pohjoismaisen yhteistyön hengessä muiden verrokkikaupunkien onnistumisista ja jakaa oman kaupungin kokemuksia.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 29.1.2018, § 50 luottamushenkilöiden virkamatkojen periaatteet, joiden perusteella kaupunginhallitus päättää tästä virkamatkasta. Matkalle osallistuvat kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esittämät luottamushenkilöt sekä kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestari, kulttuurijohtaja, kulttuuripalvelupäällikkö, kumppanuuspäällikkö ja lautakunnan sihteeri.

Virkamatkasta aiheutuvat välttämättömät kustannukset korvataan enintään kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen matkakustannusten korvauksia koskevan liitteen sekä kaupungin virkamatkoista antaman ohjeen mukaisina.

Virkamatkasta aiheutuneet kustannukset sekä mahdolliset ansionmenetyksen korvaukset maksetaan kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan käyttövaroista. Luottamushenkilöiden osalta arvio matkan kokonaiskustannuksista on noin 1 500 euroa per henkilö.

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö

Tuula Saxholm

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1

Invitasjon, nordisk hovedstadskonferanse mai 2018

Oheismateriaali

1

Kortversjon program 3.4.2018

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkamatkalle osallistuvat

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 27.03.2018 § 72

HEL 2018-002641 T 00 00 02

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus oikeuttaisi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan varapuheenjohtajan Arja Karhuvaaran, jäsenet Sami Muttilaisen ja Mika Ebelingin sekä kulttuurijaoston puheenjohtajan Elisa Gebhardin ja jäsenet Pauliina Lehtisen, Hannu Oskalan ja Timo Vuoren tekemään virkamatkan pohjoismaisten pääkaupunkien kulttuurilautakuntien konferenssiin Osloon, Norjaan 23.–25.5.2018.

Virkamatkasta aiheutuvat välttämättömät kustannukset korvataan enintään kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen matkakustannusten korvauksia koskevan liitteen sekä kaupungin virkamatkoista antaman ohjeen mukaisina.

Matkakustannusten korvausten saamista varten virkamatkalla olleen on esitettävä lasku välittömästi virkamatkan päätyttyä, kuitenkin viimeistään kahden kuukauden kuluessa virkamatkan päättymisestä. Matkalaskuun on liitettävä alkuperäiset tositteet syntyneistä kustannuksista silloin, kun tosite on saatavissa.

Virkamatkasta aiheutuneet kustannukset sekä mahdolliset ansionmenetyksen korvaukset maksetaan kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan käyttövaroista. Luottamushenkilöiden osalta arvio matkan kokonaiskustannuksista on noin 1 500 euroa per henkilö.

Esittelijä

kulttuurijohtaja

Tuula Haavisto

Lisätiedot

Miska Nera, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37012

miska.nera(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566