Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/14

 

09.04.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 203

Valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponsi päiväkoti Suursuo-daghemmet Stigenin jatkosuunnittelusta sekä valtuutettu Terhi Peltokorven toivomusponsi päiväkoti Suursuo-daghemmet Stigenin toimivuudesta ilta- ja vuorohoitopäiväkotina

HEL 2017-009728 T 00 00 03

HEL 2017-009730 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 30.8.2017 hyväksymien toivomusponsien (Mari Holopainen ja Terhi Peltokorpi) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimitti selvityksen ponsien ehdottajille sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen 1 ehdottaja

Esitysteksti

Ponnen 2 ehdottaja

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 30.8.2017 Suursuon päiväkodin (LPK Suursuo - DH-Stigen) hankesuunnitelmaa kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavat toivomusponnet:

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään jatkosuunnittelussa mahdollisuudet järjestää pienten lasten päivittäinen toiminta sekä ulkona että sisällä mahdollisimman rauhallisiin kokonaisuuksiin. Selvitetään mahdollisuudet pienryhmätoiminnan toteutumiseen aidosti esimerkiksi riittävällä määrällä kulkureittejä, sisäänkäyntejä ja ulkoilualueita. Hyödynnetään suunnittelussa palvelumuotosaamista ja henkilökunnan ja käyttäjien palautetta ja kokemuksia kaupungin suurien päiväkotiyksikköjen toimivuudesta ja parannusehdotuksista. (Mari Holopainen)

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään Suursuon päiväkodin jatkosuunnittelussa päiväkodin tilojen toimivuus myös ilta- ja vuorohoitopäiväkotina. (Terhi Peltokorpi)

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi muille valtuutetuille.

Helsingin kaupungin toiminnallisen päiväkotiajattelun mukaisesti on suunniteltu monipuolinen ja muunneltava pienryhmätoimintaa tukeva tilarakenne, jossa tiloja voidaan yhdistää monin eri tavoin toiminnan vaatimusten mukaan. Suunnittelu on tehty yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa.

Päiväkoti Suursuo - daghemmet Stigenin suunnittelussa on hyödynnetty konseptipäiväkotisuunnittelun periaatteita ja kokemuksia. Tavoitteena ovat joustavat ja avoimet oppimisympäristöt. Päiväkoti Suursuo-Stigenin tilat muodostavat sarjan pienryhmätoimintaa tukevia toimintatiloja ja laajempia toiminta-alueita, jotka sijaitsevat rakennuksen pitkillä sivuilla. Näiden väliin rakennuksen keskirunkoon jää avoin ja vaihteleva tilasarja käsittäen ruokailu-, apu- ja pienryhmätiloja. Syvä runko mahdollistaa lyhyet etäisyydet talon sisällä ja tukee muunneltavuuden toteutumista.

Päiväkoti Suursuo - daghemmet Stigenin ulkoilualue on laaja ja tontin rikkautena on metsäluonto. Piha on kokonaan aidattu, siitä on erotettu väliaidoin muutamia erillisiä kokonaisuuksia muun muassa erillinen kokoontumispiha saattoalueen läheisyyteen. Lisäksi piha-alueelle on suunniteltu erilaisia teemallisia oppimisympäristöjä. Laajan ja pinnanmuodoiltaan vaihtelevan pihan valvottavuuteen ja turvallisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota pihavalaistuksen suunnittelussa.

Hankkeen suunnitteluvaiheessa on ollut tausta-ajatuksena, että jokainen kerros muodostaa oman kokonaisuuden, vaikka samalla kaikki päiväkodin tilat ovat kaikkien ryhmien hyödynnettävissä. Lisäksi jokaiselle lapsiryhmälle osoitetaan oma nimikkotila, niin sanottu kotiryhmätila. Samalla kuitenkin monipuoliset, muuntuvat oppimisympäristöt ja muuntojoustavat tilat rikastuttavat toimintaa. Tilajärjestelyissä ja ulkoilussa huomioidaan eri-ikäisten lasten tarpeet.

Päiväkodin hankesuunnitteluvaihe valmistui keväällä 2017. Sen jälkeen suunnitelmia on kehitetty niin, että tilojen soveltuvuutta vuorohoidon toiminnalle on tarkastettu. Pienin muutoksin on kehitetty teknisiä ratkaisuja ja tilamuutoksia, jotka mahdollistavat vuorohoidon järjestämisen. Vuorohoitoa on kehitetty erityisesti rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa. Suunnittelussa on tarkennettu paloteknisiä suunnitelmia, lisätty yksi uloskäynti, parannettu lukitusta sekä ruokahuollon järjestelyjä ja peseytymistiloja. Tämän lisäksi henkilökunnan tilat on käyty läpi ja pihasuunnitelmaa on tarkistettu.

Päiväkoti on hyvien julkisten liikenteen läheisyydessä. Vuorohoidon järjestäminen päiväkodissa, jossa on suomen- ja ruotsinkielistä varhaiskasvatusta, parantaa olennaisesti ruotsinkielisen vuorohoidon järjestämistä kaupungissa. Suuri päiväkoti, jossa on sekä päiväaikaan järjestettävää varhaiskasvatusta että vuorohoitoa, tuo lisää joustoa myös perheiden muuttuvissa elämäntilanteissa.

Päiväkoti Suursuo - daghemmet Stigen korvaa nykyisiä päiväkoteja, joten osa henkilökunnasta on jo olemassa. Hankkeen edistyessä on mahdollista järjestää työpajoja, joissa tulevat käyttäjät kootaan yhteen pohtimaan ja ideoimaan uusien tilojen käyttöä. Henkilökunnalle järjestetään mahdollisuuksia tutustua jo olemassa oleviin yhteishankkeisiin ja isompiin päiväkoteihin, jotta parhaita käytäntöjä voidaan jakaa ja myös välttää ei toimivia ratkaisuja.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulosbudjetissa vuodelle 2018 on todettu, että suurempien yksiköiden pedagogisen toiminnan kehittämiseen ja johtamiseen kiinnitetään erityistä huomiota ja luodaan lapsen hyvän kasvun kannalta toimivia tilaratkaisuja.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Oheismateriaali

1

Kasvatus-jakoulutuslautakunnan lausunto 230118 kaupunginhallitukselle Mari Holopaisen toivomusponnesta.pdf

2

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto 230118 kaupunginhallitukselle Terhi Peltomäen toivomusponnesta.pdf

3

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto 200318 valtuutettu Holopaisen toivomusponsi

4

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto 200318 valtuutettu Peltokorven toivomusponnesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen 1 ehdottaja

Esitysteksti

Ponnen 2 ehdottaja

Esitysteksti

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 20.03.2018 § 155

HEL 2017-009728 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Päiväkoti Suursuon suunnittelu on tehty tiiviissä yhteistyössä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa. Suunnitelmia on kehitetty asiakkaan palvelukokemuksen ja toiminnan sujuvoittamisen näkökulmasta.

Sisätilat

Helsingin kaupungin toiminnallisen päiväkotiajattelun mukaisesti on suunniteltu monipuolinen ja muunneltava pienryhmätoimintaa tukeva tilarakenne, jossa tiloja voidaan yhdistää monin eri tavoin toiminnan vaatimusten mukaan.

Jotta oppimisympäristöjen kehittäminen pedagogisesti monitahoisiksi, avoimiksi ja joustaviksi kokonaisuuksiksi on mahdollista, on eduksi ettei suunnitella tiloja valmiiksi liian tarkasti vain tiettyyn käyttöön soveltuviksi.

Irtokalustus suunnitellaan joustavaksi ja muunneltavaksi tukemaan tämän tavoitteen toteutumista

Tilat on jäsennöity yleispäteviin, pienryhmätoimintaa tukeviin, toimintatiloista koostuviin toiminta-alueisiin jotka sijaitsevat rakennuksen ”ulkokehällä”. Näiden väliin rakennuksen keskirunkoon, ”sisäkehälle” jää luonteeltaan avoin ja vaihteleva tilasarja käsittäen ruokailu-, apu- ja pienryhmätiloja.

        Rauhallisimmat tilat sijaitsevat rakennuksen ulkokehällä.

        Syvä rakennusrunko mahdollistaa lyhyet etäisyydet talon sisällä ja tukee muunneltavuuden toteutumista.

        Porrashuoneet ja eteiset on sijoiteltu siten, että lasten liikkuminen häiritsee mahdollisimman vähän läheisiä toimintatiloja.

        Kaikkiin kerroksiin on suunniteltu helposti keittiöstä saavutettava keskitettyyn ruokailuun sopiva tila sekä yhteisiä toimintatiloja jotta talon sisäinen liikenne saadaan minimoitua.

Piha-alueen järjestelyt

        Kompaktin rakennuksen sijoitus tontille mahdollistaa luontoarvoltaan merkittävien tontin osien säilyttämisen osana päiväkodin piha-aluetta.

        Piha on jaettu aidalla kahteen osaan, tällöin piha-alueen käyttö helpottuu päivänkierron aikana. Pienempää pihan osaa voidaan käyttää hyödyksi lasten saapuessa ja päivän päätteeksi.

        Pihalle on suunniteltu pienryhmätoimintaan soveltuvia toiminnallisia alueita joihin leikkivälineiden sijoittelu on tehty lasten ikä ja leikin luonne huomioiden.

        Luonnonmukaisen pihan hyödyntäminen; kivet, kannot ja mäet on säilytetty ja hyödynnetty toiminnallisissa alueissa. Lisäksi pihalle muodostuu pienempiä visuaalisesti rajautuvia alueita tasoerojen ja kasvillisuuden myötä.

        Asiakkaille tarkoitettuja lukittavia lastenvaunupaikkoja on lisätty pihalla.

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Silja Hyvärinen

Lisätiedot

Ari Hulkkonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 27925

ari.hulkkonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566