Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/5

 

09.04.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 194

V 25.4.2018, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsenen valinta

HEL 2017-004816 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto myöntää Suzan Ikävalkolle eron Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsenen luottamustoimesta ja valitsee hänen tilalleen Minerva Krohnin uudeksi jäseneksi kuntayhtymän valtuustoon vuonna 2017 alkaneen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.    

Samalla kaupunginvaltuusto toteaa, että Minerva Krohnin henkilökohtaisena varajäsenenä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustossa on Hannu Timonen. 

Lisäksi kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Eronpyyntö - Ikävalko

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Suzan Ikävalko (Vihr.) pyytää 22.3.2018 eroa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsenen ja puheenjohtajan luottamustoimesta tultuaan valituksi saman kuntayhtymän palvelukseen.   

Kaupunginvaltuusto valitsi 21.6.2017 § 292 jäsenet Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon vuonna 2017 alkaneeksi toimikaudeksi. Valtuuston on valittava uusi jäsenen Suzan Ikävalkon tilalle toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi. Kuntayhtymän valtuusto valitsee hallintosääntömääräystensä perusteella uuden puheenjohtajan.        

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin jäsenkunnat valitsevat valtuustoon perussopimuksen mukaan 2-5 jäsentä sekä kullekin henkilökohtaisen varajäsenen kunnanvaltuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi. Valtuuston jäsenten lukumäärä määräytyy jäsenkuntien peruspääomaosuuksien mukaisessa suhteessa. Helsinki on oikeutettu valitsemaan enimmäismäärän viisi jäsentä.     

Yleinen kotikuntaan ja äänioikeuteen perustuva vaalikelpoisuus kuntayhtymän valtuustoon perustuu kuntalain 76 §:n 1 momenttiin. Vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin ei ole saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö eikä valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Eronpyyntö - Ikävalko

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 21.06.2017 § 292

HEL 2017-004816 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti valita vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi viisi jäsentä ja viisi henkilökohtaista varajäsentä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon seuraavasti: 

Jäsenet

Varajäsenet

 

 

Seija Muurinen

Markus Kalliola

Tiina Larsson

Mukhtar Abib

Suzan Ikävalko (Pj.)

Hannu Timonen

Hannu Tuominen

Zahra Osman-Sovala

Maija Anttila

Pentti Arajärvi

 

 

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 12.06.2017 § 644

HEL 2017-004816 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi viisi jäsentä ja viisi henkilökohtaista varajäsentä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon seuraavasti: 

Jäsenet

Varajäsenet

 

 

Seija Muurinen

Markus Kalliola

Tiina Larsson

Mukhtar Abib

Suzan Ikävalko (Pj.)

Hannu Timonen 

Hannu Tuominen

Zahra Osman-Sovala

Maija Anttila

Pentti Arajärvi

 

Käsittely

12.06.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää

        Wille Rydmanin ehdotuksesta jäseniksi Seija Muurista (vara Markus Kalliola) ja Tiina Larssonia (vara Mukhtar Abib),

        Otso Kivekkään ehdotuksesta puheenjohtajaksi ja jäseneksi Suzan Ikävalkoa (vara Hannu Timonen) sekä jäseneksi Hannu Tuomista (vara Zahra Osman-Sovala) sekä

        Tomi Sevanderin ehdotuksesta jäseneksi Maija Anttilaa (vara Pentti Arajärvi).

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566