Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/3

 

09.04.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 192

V 25.4.2018, Kunnan jäsenen aloite Helsingin kaupungin lähipalveluiden turvaamisesta

HEL 2017-007600 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä kunnan jäsenen aloitteen tiedoksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kunnan asukkaan aloite 21.6.2016, helsinkiläisten lähipalvelut

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 23 §:n mukaan kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.

Hallintosäännön 26 luvun 1 §:n mukaan kaupunginhallituksen tulee esittää kaupunginvaltuuston tietoon kahdesti vuodessa kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvissa asioissa kunnan jäsenen tai palvelun käyttäjän aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Käsiteltäessä hallintosäännön 26 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja kunnan jäsenen aloitteita sallitaan keskustelu. Päätöksentekoa yksittäisten aloitteiden osalta ei pöydällepanoa tai toivomusponsia lukuun ottamatta sallita.

Aloite on toimitettu 13.9.2017 kaupunginvaltuuston valtuustoryhmille huomioon otettavaksi kaupunkistrategian ja talousarvion käsittelyssä.

Pormestari on vastannut aloitteen tekijälle kirjeellään 12.1.2018 seuraavasti:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.9.2017 kaupunkistrategian vuosille 2017–2021 ja 29.11.2017 talousarvion vuodelle 2018 ja taloussuunnitelman vuosille 2018–2020. Kaupunkistrategia on ollut lähtökohtana valmisteltaessa talousarvioehdotusta 2018 ja on lähtökohta valtuustokauden talousarvioille ja -suunnitelmille sekä toimenpiteille.

Helsingin tavoitteena on olla maailman toimivin kaupunki kaupunkistrategian linjausten mukaisesti. Toimiva kaupunki tarkoittaa sitä, että päiväkodit ja koulut ovat osa alueen lähipalveluja, ikäihmisten palvelut ovat helposti saatavilla ja saavutettavissa sekä joukkoliikenne on toimiva.

Kaupunginhallitus päätti kaupunginvaltuuston kaupunkistrategian hyväksymistä koskevan päätöksen täytäntöönpanopäätöksessään 13.10.2017 kehottaa lautakuntia ja johtokuntia, toimialoja, virastoja ja liikelaitoksia sekä tytäryhteisöjä

- toteuttamaan kaupunkistrategiaa 2017–2021

- ottamaan kaupunkistrategian linjaukset mahdollisuuksien mukaan huomioon jo vuoden 2017 toiminnassa

- ottamaan kaupunkistrategian lähtökohdaksi valmisteltaessa vuoden 2018 toimintasuunnitelmia ja tulosbudjetteja sekä valtuustokauden myöhempiä talousarvioita ja -suunnitelmia

Kaupunkistrategian mukainen vastuullinen taloudenpito on hyvinvoivan kaupungin perusta ja se turvaa kuntalaisten lähipalvelut huomioiden kasvavan kaupungin tarpeet.

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kunnan asukkaan aloite 21.6.2016, helsinkiläisten lähipalvelut

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Keskushallinto Pormestari 12.01.2018 § 6

HEL 2017-007600 T 02 02 00

Päätös

Pormestari päätti antaa seuraavan vastauksen kunnan asukkaan aloitteesta koskien Helsingin kaupungin lähipalveluiden turvaamisesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566