Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/15

 

09.04.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 204

Sosiaali- ja terveystoimialan perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan viran täyttäminen

HEL 2018-002622 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti valita perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan virkaan valtiotieteiden lisensiaatti Maarit Sulavuoren 1.6.2018 alkaen 8175,04 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Juha Jolkkonen, sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja, puhelin: 310 42215

juha.jolkkonen(a)hel.fi

Tarja Näkki, henkilöstösuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42870

tarja.nakki(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakijaluettelo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakijat

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan virka

Kaupunginhallitus on 13.11.2017 § 1049 merkinnyt tiedoksi edellisen viranhaltijan irtisanoutumisen sosiaali- ja terveystoimialan perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan virasta ja kehottanut edelleen 20.11.2017 § 1075 sosiaali- ja terveystoimialaa käynnistämään perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan viran julkisen hakumenettelyn hallintosäännön mukaisin kelpoisuusvaatimuksin. Viran kokonaispalkka on 8175,04 euroa kuukaudessa.

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 10 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää palvelukokonaisuuden johtajan virkaan ottamisesta. Sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja on esittänyt, että sosiaali-ja terveyslautakunta antaa asiasta lausuntonsa ennen päätöksentekoa.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan virka oli julkisesti haettavana      5.–22.1.2018. Hakuilmoitus julkaistiin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa osoitteessa helsinkirekry.fi. Lisäksi ilmoitus oli esillä Helsingin Sanomissa 6.1.2018, sekä LinkedIn-palvelussa.

Hallintosäännön 5 luvun 9 §:n mukaan perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelukokonaisuutta johtaa perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja. Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja suorittaa sosiaali- ja terveystoimialan johtajan määräämät tehtävät.

Virkoja täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Hallintosäännön 23 luvun 1 §:n 4 momentin mukaan palvelukokonaisuuden johtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, kokemusta johtamistehtävissä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa todettiin, että virkaan haetaan valmentavaa ja ketterää johtajaa ja tiimipelaajaa, jolla on kyky innostua ja innostaa, rohkeutta uudistua ja uudistaa, ja johon voi luottaa ja joka antaa tilaa ja luottaa muihin. Viran hoitaminen edellyttää kokemusta vaativista johtamistehtävistä, riittävää sosiaali- ja terveydenhuollon tuntemusta sekä halukkuutta ja valmiutta osallistua tarvittaessa myös maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun. Erityisesti sosiaalipalvelujen osaaminen katsottiin eduksi.

Hakijat ja rekrytointiprosessi

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan virkaa haki hakuajan kuluessa 18 henkilöä. Vaadittu ylempi korkeakoulututkinto oli kaikilla hakijoilla. Kokemusta vaativista johtamistehtävistä oli yhdeksällä hakijalla. Hakijaluettelo on liitteenä 1.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin neljä hakijaa. Hakijoita haastattelivat 24.-25.1.2018 toimialajohtaja Juha Jolkkonen, hallintojohtaja Tiina Mäki, työvoimasuunnittelija Tiina Luoma sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan edustajat Sanna Vesikansa, Seija Muurinen ja Karita Toijonen. Henkilöarviointiin kutsuttiin haastatelluista kaksi. Henkilöarvioinnit suoritti Psycon Oy.

Hakija **********

Hakija **********

Hakija **********

Hakija Maarit Sulavuori **********

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta on antanut kaupunginhallitukselle lausuntonsa viran täyttämisestä 13.3.2018 § 61. Lausunnon tarkoituksena oli arvioida perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan virkaa hakeneiden kokemusta ja osaamista kaupungin yleishallinnolliselle johtamis- ja esimiestyölle asetettujen vaatimusten sekä perhe- ja sosiaalipalvelujen toiminnan menestyksekkään johtamisen näkökulmista.

Lausunto on kokonaisuudessaan päätöshistoriassa. Siinä on vertailtu kahta kärkiehdokasta heidän hakemuksistaan ilmenevän työ- ja johtamiskokemuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon tuntemuksen sekä haastattelujen ja henkilöarvioinnin perusteella. Lautakunta katsoo lausunnossaan, että valtiotieteiden lisensiaatti Maarit Sulavuori täyttää parhaiten perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan viran menestykselliseen hoitamiseen asetetut vaatimukset.

Arviointi

Hakuasiakirjoihin, haastatteluihin, henkilöarviointiin ja aiempaan tietoon sekä lautakunnan lausuntoon perustuen on katsottava, että Maarit Sulavuorella on parhaat edellytykset edellä kuvattujen perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan virkaan kuuluvien tehtävien hoitamiseen.

Maarit Sulavuoren valintaa puoltaa hänen vahva kokemuksensa vaativista sosiaalialan johtamistehtävistä, näytöt uudistusten toteuttamisesta sekä todennettu johdonmukaisuus ja tavoitteellisuus toimintatavoissa. Maarit Sulavuori tuntee perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelukokonaisuuden palvelut, tuntee alaa ohjaavan lainsäädännön, ja tunnistaa keskeiset toimintaympäristön muutokset. Hänen johtamistyylinsä on valmentava ja yhdessä tekemistä korostava.

Muuta

Kaupunginhallituksen jäsenillä on mahdollisuus tutustua esitykseen liittyviin hakemuksiin ja niistä laadittuun yhteenvetoon sekä henkilöarviointiraportteihin ennen kokousta ja kokouksen aikana. Tutustumista varten voi ottaa yhteyttä kirjaamoon kokouspäivän aamuun saakka ja kokouspäivän aamusta alkaen toimielimen sihteeriin. Oheismateriaaliin liittyviin sisällöllisiin kysymyksiin vastaavat lisätiedonantajat.

Jos virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa, eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös tällaisen henkilön osalta ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Juha Jolkkonen, sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja, puhelin: 310 42215

juha.jolkkonen(a)hel.fi

Tarja Näkki, henkilöstösuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42870

tarja.nakki(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakijaluettelo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakijat

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveystoimiala

Taloushallintopalvelut

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.03.2018 § 61

HEL 2018-002622 T 01 01 01 01

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon sosiaali- ja terveystoimen perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan viran täyttämisestä:

"Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan virkaa haki 18 henkilöä. Vaadittu ylempi korkeakoulututkinto oli kaikilla hakijoilla. Kokemusta vaativista johtamistehtävistä oli 9 hakijalla. Hakuilmoitus ja yhteenveto hakijoista ovat asian liitteinä.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin neljä henkilöä: ********** ja Maarit Sulavuori, joilla arvioitiin olevan riittävää sosiaali- ja terveydenhuollon tuntemusta sekä halukkuutta ja valmiutta osallistua tarvittaessa myös maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun.

Hakijoita haastattelivat 24.−25.1.2018 toimialajohtaja Juha Jolkkonen, hallintojohtaja Tiina Mäki, työvoimasuunnittelija Tiina Luoma sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan edustajat Sanna Vesikansa, Seija Muurinen ja Karita Toijonen.

Hakemusten ja haastattelujen jälkeen psykologinen henkilöarviointi tehtiin kahdelle hakijalle: ********** ja Maarit Sulavuori. Henkilöarvioinnit toteutti Psycon Oy.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan tehtävänä on johtaa perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelukokonaisuutta sekä toimia esimiehenä palvelukokonaisuuteen kuuluville palvelujen päälliköille. Perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelukokonaisuus muodostuu neljästä palvelusta: lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys, lastensuojelu, nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö sekä vammaistyö. Viran hoitaminen edellyttää suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa, kokemusta vaativista johtamistehtävistä, riittävää sosiaali- ja terveydenhuollon tuntemusta sekä halukkuutta ja valmiutta osallistua tarvittaessa myös maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun. Lisäksi sosiaalipalvelujen osaaminen katsottiin eduksi.

Molemmilla kärkihakijoilla on kokemusta vaativista johtamistehtävistä, riittävää sosiaali- ja terveydenhuollon tuntemusta sekä halukkuutta ja valmiutta osallistua maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun.

Sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo hakemuksesta ilmenevän työ- ja johtamiskokemuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tuntemuksen, haastattelun ja henkilöarvioinnin sekä hakijan toiminnasta muutoin saadun kokemuksen perusteella, että valtiotieteen lisensiaatti Maarit Sulavuori täyttää parhaiten perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan viran menestykselliseen hoitamiseen asetetut vaatimukset. **********

Maarit Sulavuoren valintaa perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan tehtävään puoltavat vahva kokemus vaativista sosiaalialan johtamistehtävistä, näytöt uudistusten toteuttamisesta sekä johdonmukaisuus ja tavoitteellisuus toimintatavoissa. Maarit Sulavuori tuntee perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelukokonaisuuden palvelut, tuntee alaa ohjaavan lainsäädännön, ja tunnistaa keskeiset toimintaympäristön muutokset. Maarit Sulavuoren johtamistyyli on valmentava ja yhdessä tekemistä korostava."

Käsittely

13.03.2018 Ehdotuksen mukaan

Todettiin, että seuraava henkilö on esteellinen osallistumaan asiasta käytävään keskusteluun ja päätöksentekoon:

vs. perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Maarit Sulavuori, esteellisyyden syy: asianosainen virkaa hakeneena (hallintolaki 28.1 § 1 kohta)

Vs. perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Maarit Sulavuori oli poistuneena kokoustilasta asiasta käydyn keskustelun ja päätöksenteon ajan.

Sosiaali- ja terveyslautakunta haastatteli asian käsittelyn yhteydessä Maarit Sulavuorta, jolloin seuraavat sosiaali- ja terveyslautakunnan vakiokokoonpanoon kuuluvat henkilöt poistuivat kokoustilasta: sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja Juha Jolkkonen, terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja Seija Meripaasi, hallintojohtaja Tiina Mäki, viestintäpäällikkö Jaana Juutilainen-Saari ja lakimies Maija Haapala.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Juha Jolkkonen, sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja, puhelin: 310 42215

juha.jolkkonen(a)hel.fi

Tarja Näkki, henkilöstösuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42870

tarja.nakki(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566