Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/2

 

22.03.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 174

Aamukouluasia: Sote- ja maakuntauudistus

HEL 2018-003065 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi käydyn keskustelun ja saadun selvityksen.

Käsittely

Asian aikana paikalla olivat seuraavat asiantuntijat: yhteysjohtaja Inga Nyholm, strategiapäällikkö Marko Karvinen, johtava suunnittelija Ari Hietamäki, erityissuunnittelija Riikka Henriksson ja erityisavustaja Heikki Sairanen.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtakunnallinen sote- ja maakuntauudistus on edennyt vaiheeseen, jossa olennaiset lakiesityspaketit on annettu eduskunnalle.

Maakunta-, sote- ja valinnanvapauslait sekä pelastustoimen järjestämislaki ja kasvupalvelulaki on määrä käsitellä eduskunnassa yhtäaikaisesti keväällä 2018.

Helsinki on toistuvasti lausunnoissaan ja muissa yhteyksissä tuonut esille kantansa uudistuksen haitallisista vaikutuksista pääkaupungin myönteiselle kehitykselle ja kansainväliselle kilpailukyvylle.

Asian poikkeuksellisen merkittävyyden vuoksi on perusteltua järjestää aiheesta kaupunginhallitukselle tilannekatsaus ja periaatekeskustelu.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Aleksanterinkatu 22-24

+358 9 310 36106

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566