Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/16

 

19.03.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 172

Kaupunginvaltuuston 14.3.2018 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 14.3.2018 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

KAUPUNGINHALLITUKSEN EHDOTUKSET

1-2, 4

Ei toimenpidettä.

 

 

3

Tiedoksi kaupunginkanslialle, Taloushallintopalveluliikelaitokselle, Rakentamispalveluliikelaitokselle, Korkeasaaren eläintarhalle, kaupunkiympäristön toimialalle, pelastuslaitokselle, Liikenneliikelaitokselle, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle sekä sosiaali- ja terveystoimialalle.

 

 

5

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle sekä kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastolle.

 

 

 

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

 

 

6

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle, sekä Museovirastolle (kulttuuriympäristön suojelu).

 

 

 

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, pelastuslautakunnalle, Liikennelaitokselle, kaupunginmuseolle ja kaupunkiympäristön toimialan laskutukselle.

 

 

7

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, pelastuslautakunnalle, Liikennelaitokselle ja kaupunginmuseolle.

 

 

8

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle ja Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle sekä asuntotuotannolle.

 

 

 

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

 

 

9-21

Talousarvioaloitteet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

 

 

22-33

Aloitteet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

 

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Aleksanterinkatu 22-24

+358 9 310 36106

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alvnro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566