Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/7

 

19.03.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 163

Valtuutettu Sinikka Vepsän toivomusponsi Haaganpuron kunnostamisesta

HEL 2017-010774 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 27.9.2017 hyväksymän toivomusponnen (Sinikka Vepsä) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen esittäjä

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 27.9.2017 aloitetta toimenpidesuunnitelmasta Haaganpuron alajuoksun ennallistamiseksi ja taimenkannan elvyttämiseksi kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen vastaukseksi Thomas Wallgrenin ja 27 muun valtuutetun aloitteeseen, että Haaganpurolle laaditaan toimenpidesuunnitelma puron alajuoksun ennallistamiseksi ja taimenkannan elvyttämiseksi valtuusto kehottaa kaupunginhallitusta selvittämään mahdollisuuksia käynnistää kokonaisvaltaisen suunnitelman mukaisia toimenpiteitä talvella 2018-2019. (Sinikka Vepsä).

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Toivomusponnen johdosta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto.

Syyskuussa 2017 valmistuneen Haaganpuron kehittämistoimenpiteet Pikku Huopalahdessa -selvityksen mukaan uuden, luonnonmukaisen ja koskimaisen padon rakentaminen nykyisen padon lounaispuolelle on kalatien, ekologisen yhteyden, tulvanhallinnan ja ylläpidon kannalta parhaiten toimiva vaihtoehto. Alustava kustannusarvio hankkeen rakentamiselle on noin 500 000 euroa.

Kaupunkiympäristön toimiala on käynnistänyt puisto- ja toteutussuunnitelman laatimisen uuden luonnonmukaisen, koskimaisen padon rakentamiseksi Tilkanniityn puistoon. Rakentamistöiden käynnistäminen vuoden 2019 alussa edellyttää rahoituksen varaamista hankkeen toteutukselle vuoden 2019 talousarvioon.

Haaganpuron parantamiseksi sekä taimenen elvyttämiseksi tullaan myös laatimaan puron valuma-alueen kokonaisvaltainen kunnostussuunnitelma.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen esittäjä

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Ponnen esittäjä

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 13.02.2018 § 82

HEL 2017-010774 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Rakennusviraston teettämässä, maaliskuussa 2017 valmistuneessa Haaganpuron valuma-alueen hulevesiselvityksessä todetaan, että Pikku Huopalahden padon poistaminen ja uoman syventäminen on Haaganpuron alajuoksun osalta hydrologisesti ja kalaston kannalta suositeltava toimenpide. Selvityksessä todetaan, että ratkaisu muuttaa puistoalueen maisemallista ilmettä, edellyttää tarkempaa teknistä tutkimista ja kustannusarviota.

Kaupunkiympäristön toimialan teettämässä, syyskuussa 2017 valmistuneessa Haaganpuron kehittämistoimenpiteet Pikku Huopalahdessa -selvityksessä tutkittiin Pikku Huopalahden padon toteutuksen vaihtoehtoja kalatien, ekologian, ympäristön, rakenteiden, ylläpidon, tulvanhallinnan ja kustannusten näkökulmasta. Selvityksessä todetaan, että tutkituista vaihtoehdoista uuden, luonnonmukaisen ja koskimaisen padon rakentaminen nykyisen padon lounaispuolelle on kalatien, ekologisen yhteyden, tulvanhallinnan ja ylläpidon kannalta parhaiten toimiva vaihtoehto. Ympäristön osalta rannan reitistöön tulee joitakin muutoksia ja virkistysalueen monimuotoisuus lisääntyy. Alustava kustannusarvio hankkeen rakentamiselle on noin 500 000 euroa. Suunnitelma oli nähtävillä ja siitä järjestettiin asukastilaisuus. Suunnitelmassa esitetty suositusvaihtoehto nähdään myös saaduissa palautteissa parhaana vaihtoehtona Haaganpuron alajuoksun kehittämisen kannalta.

Hankkeelle on varattu vuoden 2018 toimintasuunnitelmassa rahoitus puisto- ja toteutussuunnittelua varten ranta-alueiden kunnostusta koskevasta määrärahasta. Kaupunkiympäristön toimiala on käynnistämässä alkuvuodesta 2018 puisto- ja toteutussuunnitelman laatimistyön uuden, luonnonmukaisen ja koskimaisen padon rakentamiseksi Tilkanniityn puistoon. Suunnittelutyö aikataulutetaan niin, että rakentaminen on mahdollista käynnistää vuoden 2019 alussa. Suunnittelun aikataulussa on kuitenkin  otettava huomioon että toteutussuunnitelma tulee valmistella huolellisesti.

Rakentamistöiden käynnistäminen vuoden 2019 alussa edellyttää rahoituksen varaamista hankkeen toteutukselle vuoden 2019 talousarviossa. Rahoitus varataan talousarvion valmistelun yhteydessä talousarviokohtaan 8 03 01 03 muut investoinnit / ranta-alueiden kunnostus.

Lisäksi Haaganpuron parantamiseksi sekä taimenen elvyttämiseksi ryhdytään laatimaan valuma-alueen kokonaisvaltaista puron kunnostussuunnitelmaa, mukaan luettuna mahdollisten vaellusesteiden kartoittamiset ja niihin liittyvien ongelmien ratkaiseminen.

Käsittely

13.02.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Tuomas Rantanen: Lisätään päätösesitykseen:
Haaganpuron parantamiseksi sekä taimenen elvyttämiseksi ryhdytään laatimaan valuma-alueen kokonaisvaltaista puron kunnostussuunnitelmaa, mukaan luettuna mahdollisten vaellusesteiden kartoittamiset ja niihin liittyvien ongelmien ratkaiseminen.

Kannattaja: Eveliina Heinäluoma

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Tuomas Rantasen vastaehdotuksen.

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Silja Hyvärinen

Lisätiedot

Olli Haanperä, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

olli.haanpera(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Aleksanterinkatu 22-24

+358 9 310 36106

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566