Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/4

 

19.03.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 160

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan palkkio vuoden 2018 presidentinvaalissa

HEL 2018-002726 T 01 02 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus vahvisti keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalle vuoden 2018 presidentinvaalin yhteydessä hoidetuista tehtävistä maksettavaksi palkkioksi 5 750 euroa talousarvion luvulta 1 10 01 (Vaalien järjestäminen, keskusvaalilautakunnan käytettäväksi).

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi

Liitteet

1

Keskusvaalilautakunnan pj palkkiopyyntö presidentinvaali 2018.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja pyytää (16.2.2018), että hänelle suoritetaan 28.1.2018 toimitettuun presidentinvaaliin liittyvien tehtävien hoitamisesta palkkio 5 750 euroa Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet -päätöksen (kaupunginvaltuusto 17.5.2017) nojalla. Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien mukaan keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalle maksetaan vaalikohtainen palkkio. Palkkio on saman suuruinen kuin edellisissä vaaleissa.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi

Liitteet

1

Keskusvaalilautakunnan pj palkkiopyyntö presidentinvaali 2018.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Taloushallintopalvelu

Keskusvaalilautakunta

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Aleksanterinkatu 22-24

+358 9 310 36106

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566