Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/3

 

01.03.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 116

Aamukouluasia: Kaupungin organisaatiouudistuksesta johtuvat kehittämistarpeet

HEL 2018-001928 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi käydyn keskustelun ja saadun selvityksen.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupunki siirtyi organisaatiouudistuksessaan pormestari- ja toimialamalliin, kun uusi hallintosääntö astui voimaan 1.6.2017.

Uudistuksen tavoitteiksi oli määritelty demokraattisen päätöksenteon ja sen vaikuttavuuden parantuminen, kuntavaalituloksen heijastuminen nykyistä suoremmin kaupungin johtamiseen sekä kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen roolin vahvistuminen kaupungin johtamisessa sekä kaupunkilaisten osallisuuden lisääminen.

Kaupunginhallitus käsitteli 5.2.2018 uuden johtamisjärjestelmän ja toimialamallin arvioinnin valmistelua.

Ennen arvioinnin valmistumista on perusteltua käydä periaatekeskustelu siitä, mitä uudistuksen yhteydessä tehtyjä linjauksia on tarvetta kehittää edelleen sekä keskustella mahdollisten toimenpiteiden aikataulusta. Pormestari ja kansliapäällikkö alustavat asiasta kokouksessa.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Aleksanterinkatu 22-24

+358 9 310 36106

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566