Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/7

 

26.02.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 102

Länsimetron liikennöinnin ajankohtaiskatsaus

HEL 2018-001179 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi Länsimetron ja sen liityntälinjojen liikennöinnin ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat HSL:n yksikön johtaja Tero Anttila ja HKL:n toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Länsimetro aloitti liikennöinnin Ruoholahdesta Matinkylään 18.11.2017. Suorat bussilinjat Helsingistä Espooseen jatkoivat vielä liikennöintiä liityntälinjaston käynnistymiseen saakka.

Molempia metrolinjoja (Tapiola–Mellunmäki ja Matinkylä–Vuosaari) ajetaan ruuhka-aikoina 5 minuutin vuorovälillä, jolloin yhteisellä osuudella Tapiola–Itäkeskus on 2,5 minuutin vuoroväli. Arkisin ja lauantaisin päiväliikenteessä liikennöidään 7,5 minuutin vuorovälillä, ja yhteisellä osuudella on 3,75 minuutin vuoroväli. Iltaisin ja sunnuntaisin vastaavat vuorovälit ovat 10 ja 5 minuuttia.

Liikenne on HSL:n mukaan toiminut pääosin hyvin ja teknisesti luotettavasti. Matinkylän metrojunissa on havaittu epätasaista kuormitusta, mutta Tapiolaan päättyvien junien jatkaminen Matinkylään ei HSL:n mukaan ole ainakaan toistaiseksi tarpeen. HSL ja HKL ovat kuitenkin sopineet helmikuussa toteutettavasta kokeilusta, jossa molemmat junaryhmät liikennöidään Matinkylään asti. Alkuun aiheutui myös ajamattomia lähtöjä kuljettajapulan vuoksi, mutta tilanne on parantunut metrokuljettajakurssin valmistuttua loppiaisena.

Länsimetron liityntälinjasto aloitti 3.1.2018, jolloin Lauttasaaren, Etelä-Espoon ja Kirkkonummen eteläosien bussilinjat alkoivat liikennöidä Helsingin keskustan sijasta metroasemille. Etelä-Espoon bussilinjasto uudistui kokonaisuudessaan. Länsiväylää pitkin Kamppiin kulkeneet bussilinjat kulkevat Matinkylän ja Tapiolan metroasemille. Yöliikenne eteläisen Espoon suuntaan kulkee edelleen Kampin terminaalista. Lauttasaaressa kaikki bussit kulkevat metroaseman kautta. Liityntälinjasto perustuu HSL:n hallituksen 20.1.2015 tekemään Länsimetron liityntälinjastoa koskevaan päätökseen sekä vuosittaisiin HSL:n toiminta-ja taloussuunnitelmiin.

Metron uusilla asemilla keskimääräinen arkivuorokauden nousijamäärä on nyt noin 55 000. Uusista asemista vilkkain on Matinkylä, jossa nousuja on keskimäärin 18 000 arkivuorokaudessa. Helsingin uusilla asemilla nousuja on Lauttasaaressa keskimäärin 21 000 ja Koivusaaressa keskimäärin 2000 arkivuorokaudessa. Helsingin keskustassa Kampin aseman nousijamäärät ovat pudonneet noin kolmanneksella (arkikeskiarvo nyt 21 000) ja Rautatientorin asemalla kasvaneet noin 20 %:lla (arkikeskiarvo nyt 36 000). Ruoholahden asemalla on hyvin pientä laskua ja Helsingin yliopiston asemalla hyvin pientä kasvua nousijamäärissä.

Bussiliikenteessä kokonaisuutena nousujen määrä on laskenut metron vaikutusalueella, mutta lisääntynyt Espoon sisäisillä linjoilla liityntälinjastojen johdosta. Lauttasaaren bussilinjoilla nousijamäärä on pudonnut lähes puoleen aikaisemmasta.

Metron uudet liityntälinjat ovat HSL:n mukaan toimineet suunnitellusti. HSL seuraa koko ajan palautteita, linjojen ajoaikoja ja matkustajamääriä. Palautetta on tullut erityisesti matka-ajan pidentymisistä, mm. Vattuniemen alueelta. Ensimmäiset pienet korjaustoimet ovat suunnitteilla ja osin toteutettu, Helsingissä mm. bussilinjojen 20 ja 21 osalta.

Liikenneliikelaitos vastaa metroasemista myös Länsimetron osuudella. Metroradan ja kahdeksan uuden aseman hallinta siirtyi lokakuun 2017 alussa Länsimetro Oy:ltä HKL:lle. Länsimetron tekniset järjestelmät ovat järjestelmien laajuus huomioon ottaen toimineet pääosin moitteetta.

Yksikön johtaja Tero Anttila HSL:stä ja toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski HKL:stä selostavat asiaa kaupunginhallituksen kokouksessa.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

HKL

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Aleksanterinkatu 22-24

+358 9 310 36106

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566