Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/9

 

26.02.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 104

Viestintäjohtajan viran perustaminen kaupunginkansliaan ja viran haettavaksi julistaminen

HEL 2018-002224 T 01 01 00

Päätös

1.

Kaupunginhallitus perusti kaupunginkanslian viestintäjohtajan viran 1.6.2018 alkaen. Viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, kokemusta johtamistehtävissä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

2.

Lisäksi kaupunginhallitus kehotti kaupunginkansliaa käynnistämään viestintäjohtajan viran julkisen haun. 

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Karoliina Ruuskanen, ts. henkilöstöpäällikkö, puhelin: +358 9 310 25277

karoliina.ruuskanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

1.

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

2.

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan. Kuntalain 11 luvun 87 §:n mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä varten, joissa käytetään julkista valtaa. 

Perustettavaksi esitettävän viestintäjohtajan viran tehtävänä on johtaa kaupunginkanslian viestintäosastoa hallintosäännön 5 luvun 3 §:n mukaan. Kaupunginkanslia jakautuu 1.6.2018 alkaen viiteen osastoon. Viestintäosasto huolehtii viestinnästä ja markkinoinnista, yleisneuvonnasta sekä osallisuudesta ja vuorovaikutuksesta. 

Hallintosäännön 12 luvun 1 §:n 8 kohdan mukaan kansliapäällikkö päättää kaupunginkanslian osastopäälliköiden palkasta ja palkan määräytymisperusteesta sekä näiden tehtävien vaativuusluokittelusta ja siihen perustuvasta palkasta. Perustettavaksi esitettävän viran kokonaispalkaksi on tarkoitus määritellä 8 600 euroa kuukaudessa.

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 10 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää myös kansliapäällikköä seuraavan alemman organisaatiotason johtavien viranhaltijoiden kuten viestintäjohtajan virkaan ottamisesta. Kaupunginhallitus päättää myös viran haettavaksi julistamisesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Karoliina Ruuskanen, ts. henkilöstöpäällikkö, puhelin: +358 9 310 25277

karoliina.ruuskanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

1.

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

2.

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Taloushallintopalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Aleksanterinkatu 22-24

+358 9 310 36106

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566