Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/12

 

26.02.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 107

Nuorten palkkaus Siisti kesä hankkeeseen v. 2018

HEL 2018-000779 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä vuoden 2018 talousarvion kohdassa 1 30 01 Khn käytettävänä olevasta määrärahasta kaupunginkanslian käytettäväksi 973 916 euroa.

Määräraha käytetään nuorten kesätyöntekijöiden palkkaamiseen Siisti kesä -hankkeeseen. Määrärahalla voidaan palkata yhteensä noin 325 nuorta 3 viikkoa – 2 kuukautta kestäviin työsuhteisiin.   

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Taina Hartikainen, erityissuunnittelija, puhelin: 31043837

taina.hartikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Siisti kesä -hanke käyttösuunnitelma 2018.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupungin viihtyisyyteen on varattu vuodelle 2018 kaupunginhallituksen käytettäväksi määrärahaa talousarvion kohdalle 1 30 01.

Määrärahasta käytetään käyttösuunnitelman mukaisesti 933 916 euroa työntekijöiden palkkauskuluihin ja työntekijöiden suojavaatetuksiin, työvälineistöön sekä välittömiin turvakoulutuksiin 40 000 euroa. Yhteensä 973 916 euroa.

Kaupunginkanslia on valmistellut määrärahasta käyttösuunnitelman yhteistyössä Kulttuuri ja vapaa-ajan liikuntapalveluiden ja rakentamispalvelu Staran kanssa. Muita yhteistyötahoja ei tänä vuonna ole mukana Siisti kesä -hankkeessa. Ko. toimiala ja liikelaitos ovat ilmoittaneet voivansa palkata kesän aikana noin 325 nuorta 546 kuukaudeksi Siisti kesä -hankkeen tehtäviin.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Taina Hartikainen, erityissuunnittelija, puhelin: 31043837

taina.hartikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Siisti kesä -hanke käyttösuunnitelma 2018.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Kulttuuri ja vapaa-ajan liikuntapalvelut

Rakentamispalvelu Stara

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Aleksanterinkatu 22-24

+358 9 310 36106

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566