Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/11

 

26.02.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 106

Lähiöprojektin toimintaraportti viimeiseltä toimintavuodelta 2017

HEL 2018-001114 T 00 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi lähiöprojektin toimintaraportin vuodelta 2017.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Anu Turunen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi

Liitteet

1

Lähiöprojektin toimintaraportti 2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus hyväksyi 14.12.2015 lähiöprojektin projektisuunnitelman kaudelle 2016−2017 ja kehotti hallintokuntia ottamaan vuosien 2016−2017 toiminnassaan huomioon lähiöprojektin tavoitteet sekä jatkamaan ja tehostamaan hallintokuntien välistä yhteistyötä. Toimintakauden 2016−2017 päätavoitteina ovat olleet aluekohtainen toiminta ja syrjäytymisen ennaltaehkäisy. Päätavoitteita tukevia poikkileikkaavia tavoitteita ovat olleet positiivisen maineen vahvistaminen, asukasyhteistyö sekä elinkeinojen edellytysten vahvistaminen. Toimintakaudella on keskitytty esikaupunkien fyysiseen ja toiminnalliseen kehittämiseen sekä syrjäytymistä ennaltaehkäisevään toimintaan.

Lähiöprojektin perustamisen yhteydessä 2.1.1996 kaupunginhallitus antoi projektin tehtäväksi raportoida toiminnastaan vuosittain kaupunginhallitukselle. Esityslistan liitteenä (liite 1) olevassa toimintaraportissa on raportoitu vuoden 2017 tavoitteita ja toimintaa.

Lähiöprojekti keskittyi kaudella 2016–2017 aluekohtaiseen toimintaan. Vuonna 2017 jatkettiin Meri-Rastilan, Jakomäen ja Malmin alueellisia kehittämistoimia. Kannelmäessä ja Pohjois-Haagassa kehitettiin asemanseutuja ja asukasyhteistyötä.

Lähiöprojektin toiminta vuonna 2017 on ollut projektisuunnitelman tavoitteiden mukaista ja keskittynyt valituille kohdealueille. Aluekohtaisen toiminnan painopisteenä on ollut alueiden pitkäjänteinen kehittäminen, jonka tulokset näkyvät alueella suunnitelmien toteutuessa. Syrjäytymisen ennaltaehkäisyssä on toteutettu projekteja, jotka ovat luoneet keinoja erityisesti lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn tarjoamalla harrastusmahdollisuuksia sekä vahvistaneet alueiden asukastoimintaa.

Syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi lähiöprojekti tuki alueellista osallistumista ja vuorovaikutusta sekä harrastus- ja toimintamahdollisuuksia edistävää toimintaa Helsingin esikaupunkialueilla. Keskeisinä välineinä olivat erilaiset teema- ja aluekohtaiset pilotit, joiden toteutus oli toimialoilla, mutta lähiöprojektilta tuli toimintarahoitus. Syrjäytymisen ennaltaehkäisyn hankkeita ovat olleet Lännen nuorten liikuntahanke sekä Lähiöpuutarha-hanke.

Myönteisen maineen ja projektin näkyvyyden edistämistä toteutettiin aktiivisella viestinnällä paikallislehdissä ja sosiaalisessa mediassa. Helsingin Uutisista ja Metro-lehdestä ostettiin palstatilaa, joissa saatiin näkyvyyttä Lähiöprojektille. Vuonna 2017 toteutui kaksi monipuolista kotikaupunkipolkua, joiden tavoitteena on vahvistaa paikallisidentiteettiä.

Lähiöprojekti tuki esikaupunkien elinkeinotoiminnan edellytyksiä kaupungin strategian mukaisesti, keskeisenä alueena Helsingin itäiset kaupunginosat. Painopistealueina olivat Herttoniemen yritysalue, Myllypuro, Meri-Rastila ja Malminkartano.

Lähiöprojektilla oli vuonna 2017 käytettävissään toimintarahaa talousarvion mukainen määräraha 473 000 euroa sekä lisäksi vuonna 2016 säästynyt 87 000 euroa eli yhteensä 560 000 euroa. Lisäksi Lähiöfest-tapahtuman tuotantokustannuksiin Lähiöprojekti käytti kaupunkiympäristön toimialan erillisrahoitusta 100 000 euroa. Lähiöprojektin toimintarahan käyttö oli noin 490 000 euroa. 

Kaupunginhallitus päätti 13.11.2017, että tämä lähiöprojektin toimintakausi jää viimeiseksi, ja talousarviossa projektille varatut toimintarahat kohdennetaan vuonna 2018 osallisuusmallin toimeenpanon rahoitukseen. Lähiöprojekti toimi yhteensä 21 vuotta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Anu Turunen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi

Liitteet

1

Lähiöprojektin toimintaraportti 2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Aleksanterinkatu 22-24

+358 9 310 36106

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566