Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/6

 

26.02.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 101

Eräiden vuoden 2017 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen, toimintakatteen alittaminen ja määrärahan siirtäminen, kaupunginhallituksen 12.2.2018 § 85 korjaaminen

HEL 2018-000497 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti muuttaa eräiden vuoden 2017 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittämistä, toimintakatteen alittamista ja määrärahan siirtämistä koskevaa kaupunginhallituksen 12.2.2018 85§ kokouksessa tehtyä esitystä viimeisen kappaleen osalta seuraavasti:

talousarviokohdalta 3 10 01 Kaupunkirakenne -9 619 000 euroa

talousarviokohdalle 2 09 01 Katu- ja viheralueiden ylläpito + 9 619 000 euroa

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Mari Paananen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 73043

mari.rajantie(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Välitilinpäätöksessä 31.5.2017 on kirjattu investointimenoja jaksotuksena päättyneeseen käyttötalouden talousarviokohtaan 2 09 01 Katu- ja viheralueiden ylläpito. Kirjaus on oikaistu ajalle 1.6.–31.12.2017 muutetun talousarviorakenteen investointimenoihin hyvittämällä käyttötalouden menoja talousarviokohdassa 3 10 01 Kaupunkirakenne. Kirjauksien talousarviovaikutuksia ei ole otettu huomioon kaupunginvaltuuston 21.6.2017 § 291 ja 29.11.2017 § 412 toimialaorganisaatioon siirtymisen aiheuttamat muutokset vuoden 2017 talousarvioon ajalle 1.6. –  31.12.2017 koskevissa päätöksissä. Tarkentuneiden vuoden 2017 tilinpäätöslukujen johdosta yhteensä 9 619 000 euron määräraha tulisi siirtää talousarviokohdasta 3 10 01 Kaupunkirakenne talousarviokohtaan 2 09 01 katu- ja viheralueiden ylläpito.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Mari Paananen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 73043

mari.rajantie(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 12.02.2018 § 85

HEL 2018-000497 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto oikeuttaa kasvatus- ja koulutuslautakunnan, sosiaali- ja terveyslautakunnan, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja kaupunkiympäristölautakunnan ylittämään vuoden 2017 talousarvioon merkityt määrärahat  sekä Korkeasaaren alittamaan toimintakatteensa  seuraavasti:

Käyttötalouden määrärahojen ylitykset ja toimintakatteen alitukset ovat yhteensä 35 940 000 euroa.
Investointimäärärahojen ylitykset ovat yhteensä 245 000 euroa.

TA-kohta 1 60 01 Korkeasaaren eläintarha
toimintakate talousarviossa – 3 382 000 euroa
toimintakatteen alitus 40 000 euroa

TA-kohta 2 10 01 Kasvatus ja koulutus
määräraha talousarviossa 650 980 000 euroa
määrärahan ylitys 500 000 euroa

TA-kohta 3 10 01 Kaupunkirakenne
Määräraha talousarviossa 113 502 000 euroa
Määrärahan ylitys 3 000 000 euroa

TA-kohta 5 10 02 Toimeentulotuki
määräraha talousarviossa 26 600 000 euroa
määrärahan ylitys 4 400 000 euroa

TA-kohta 5 10 05 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
määräraha talousarviossa 534 769 000 euroa
määrärahan ylitys 28 000 000 euroa

Investointiosa

TA-kohta 8 05 04 Irtaimen omaisuuden perushankinta, Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimiala
määräraha talousarviossa 4 221 000 euroa
määrärahan ylitys 245 000 euroa

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tehdä määrärahan siirron vuoden 2017 talousarvioon merkittyihin määrärahoihin seuraavasti:

talousarviokohdalta 5 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut -2 690 000
talousarviokohdalle 5 10 05 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri + 2 690 000

talousarviokohdalta 3 10 01 Kaupunkirakenne -9 496 000 euroa
talousarviokohdalle 2 09 01 Katu- ja viheralueiden ylläpito + 9 496 000 euroa

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Mari Rajantie, erityissuunnittelija, puhelin: 310 73043

mari.rajantie(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Aleksanterinkatu 22-24

+358 9 310 36106

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566