Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/3

 

12.02.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 86

V 28.2.2018, Vuonna 2017 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2018 talousarvioon sekä erään määrärahan siirtäminen

HEL 2018-000354 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunginhallituksen, pormestarin, kaupunginkanslian, kasvatus- ja koulutuslautakunnan, kaupunkiympäristölautakunnan, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan ylittämään vuoden 2018 talousarvion jäljempänä olevilla kohdilla olevia määrärahoja seuraavasti:

TA-luku/kohta

 

euroa

1 30 01

Kaupunginhallituksen käyttövarat

14 354 000

1 40

Kaupunginkanslia

2 170 000

1 50 01

Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi

40 000

3 10 01

Kaupunkirakenne

180 000

 

 

 

 

Käyttötalousosa yhteensä

16 744 000

 

 

 

TA-luku/kohta

 

euroa

8 01

Kiinteä omaisuus

 

8 01 01

Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoituskorvaukset,Kylkn käytettäväksi

5 812 000

8 01 02

Projektialueiden esirakentaminen, Khn käytettäväksi

10 535 000

8 01 03

Esirakentaminen, täyttötyöt ja rakentamiskelpoiseksi saattaminen,Kylkn käytettäväksi

6 000 000

 

 

 

8 02

Rakennukset

 

8 02 01

Uudis- ja lisärakennushankkeet, Kylkn käytettäväksi

12 500 000

8 02 02

Korjaushankkeet, Kylkn käyt.

35 600 000

8 02 03

Kaupungintalokorttelien kehittäminen, Khn käytettäväksi

1 800 000

 

 

 

8 03

Kadut ja liikenneväylät

 

8 03 01

Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit, Kylkn käytettäväksi

16 948 000

8 03 02

Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi

2 250 000

8 03 03

Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa, Khn käytettäväksi

1 950 000

 

 

 

8 04

Puistot ja liikunta-alueet

 

8 04 01

Puistot ja liikunta-alueet, Kylkn käytettäväksi

7 500 000

8 04 02

Projektialueiden puistot, Khn käytettäväksi

1 050 000

 

 

 

8 05

Irtaimen omaisuuden perushankinta

 

8 05 01

Keskushallinto

4 230 000

8 05 02

Kasvatus- ja koulutustoimiala

12 031 000

8 05 03

Kaupunkiympäristötoimiala

6 159 000

8 05 04

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimiala

2 569 000

8 05 05

Sosiaali- ja terveystoimiala

4 365 000

 

 

 

8 06

Arvopaperit, Khn käytettäväksi

4 500 000

 

 

 

8 07

Muu pääomatalous

 

8 07 01

Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi

7 916 000

8 07 02

Kehittämishankkeet, Kanslian käytettäväksi

673 000

 

 

 

 

Investointiosa yhteensä

144 388 000

 

 

 

TA-luku/kohta

 

euroa

9 01

Pitkävaikutteinen rahoitus

 

9 01 02

Muu antolainaus, Khn käytettäväksi

20 213 000

 

 

 

 

Rahoitusosa yhteensä

20 213 000

 

 

 

 

 

 

 

Ylitysesitysten yhteismäärä on käyttötaloudessa 16,74 milj. euroa ja investointiosassa 144,39 milj. euroa sekä rahoitusosassa 20,21 milj. euroa (liite 1). Tilinpäätösvaiheesta johtuen ylitysoikeuksien perustana olevat käyttämättä jääneiden määrärahojen summat voivat vielä tarkentua, minkä vuoksi ylitysoikeudet myönnetään enintään edellä luetellun mukaisina.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää lisätä Kamppi-Töölönlahti –alueelle myönnettyjä ylitysoikeuksia vastaavat tulot 835 000 euroa tuloslaskelmaosan talousarviokohtaan 7 03 06 Kamppi – Töölönlahtirahasto.

Edelleen kaupunginvaltuusto päättää lisätä Lähiörahaston hankkeisiin myönnettyjä ylitysoikeuksia vastaavat tulot 7 916 000 euroa tuloslaskelmaosan talousarviokohtaan 7 03 09 Lähiörahasto.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää perustaa vuoden 2018 talousarvion rahoitusosan luvun 9 01 Pitkävaikutteinen rahoitus talousarviokohdalle 9 01 02, Muu antolainaus, Khn käytettäväksi uuden talousarvion alakohdan 9 01 02 33, Lainat kaupunkikonsernin yhteisöille.

Vielä kaupunginvaltuusto päättää kehottaa kaupunginhallitusta täytäntöönpanopäätöksessään osoittamaan Khn määrärahoista myönnetyt määrärahat uudelleen ao. toimialojen käyttöön.

Vielä lisäksi kaupunginvaltuusto päättää siirtää vuoden 2018 talousarviokohdasta 2 10 01 Kasvatus ja koulutus 450 000 euroa talousarviokohtaan 4 10 01 Kulttuuri- ja vapaa-aika.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Hallintokuntien esitykset käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävistä ylitysoikeuksista

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Mikäli hallintokunnalla on ollut loppuvuoteen 2017 ajoittuvia ja aikataulultaan siirtyneitä investointihankkeita, joiden seuraavan vuoden rahoitustarve on selvinnyt vasta vuoden 2018 talousarvion käsittelyn jälkeen ja joita ei siksi ole voitu ottaa talousarviossa huomioon, hallintokunta on voinut tehdä määrärahan ylitysesityksen vuoden 2018 määrärahoihin. Edellytyksenä on vastaavan suuruisen määrärahasäästön osoittaminen vuonna 2017. Lisäksi ylitysesityksiin sisältyvät kaupunginhallituksen käyttövaroista ja investointimäärärahoista esimerkiksi esirakentamiseen, projektialueiden katuihin ja puistoihin sekä lähiörahastosta myöntämät hankemäärärahat, mikäli hankkeet jatkuvat vuonna 2018.

Kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosasto on saanut toimialoilta tiedot vuonna 2017 käyttämättä jääneistä määrärahoista ja vastaavista ylitystarpeista. Käyttötalousosan ylitystarve on 16,74 milj. euroa (edellisen vuoden esitys 20,96 milj. euroa) ja investointiosan ylitystarve 144,39 milj. euroa (edellisen vuoden esitys 134,64 milj. euroa). Myös antolainamäärärahoja on jäänyt käyttämättä hankkeisiin, joiden aikataulu on viivästynyt. Rahoitusosan ylitystarve on yhteensä
20,21 milj. euroa (edellisen vuoden esitys 7,06 milj. euroa).

Tähän esitykseen sisältyy myös joidenkin projektiluonteisen aikataulusyistä siirtyvän käyttötalousmäärärahan myöntäminen ylitysoikeutena vuodelle 2018.

Esitykseen sisältyy lisäksi organisaatiouudistuksen mukaiseen tehtäväjakoon perustuva 450 000 euron määrärahasiirto vuoden 2018 talousarviokohdasta 2 10 01 Kasvatus ja koulutus talousarviokohtaan 4 10 01 Kulttuuri- ja vapaa-aika.

Käyttötalousosa

Käyttötalousosan ylitysesitykset ovat yhteensä 16,74 milj. euroa.

1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat

Vuonna 2017 käyttämättä jääneistä nuorten syrjäytymisen ehkäisemistä ja alueiden välisen eriytymisen torjumista koskevien Khn käyttövarojen perusteella tulisi 5 milj. euroa myöntää vastaavana ylitysoikeutena käytettäväksi vuonna 2018. Varaus kohdennetaan käyttökohteisiin toimialalautakuntien esitysten pohjalta jakautuen sosiaali- ja terveystoimialalle
noin 2 milj. euroa, kasvatus- ja koulutustoimialalle noin 2 milj. euroa ja kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialalle noin 1 milj. euroa.

Vuodelle 2012 myönnettiin talousarviokohtaan 1 04 02 yhteensä
10 milj. euroa Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina –juhlavuoden erillismäärärahaa nuorten syrjäytymistä ehkäiseviin toimenpiteisiin. Kaupunginhallitus päätti määrärahan käyttösuunnitelmasta 10.12.2012 § 1395. Vuoden 2017 alkuun mennessä erillismäärärahasta oli käytetty
8 758 000 euroa ja siten vuodelle 2017 myönnettiin hankkeen jatkumiseksi käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella 1 242 000 euron ylitysoikeus. Vuonna 2017 hankkeen määrärahankäyttö oli
noin 1 207 000 euroa ja siten erillismäärärahasta on edelleen käyttämättä noin 35 000 euroa.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan esityksen perusteella Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina –juhlavuoden erillismäärärahojen osalta ylitystarpeet vuodelle 2018 on kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnoimaan NYT –liikunta –hankkeeseen (1040200165) yhteensä  35 000 euroa.

Kaupunginhallitus kohdensi päätöksellään 21.3.2016 § 248 vuoden 2016 talousarviokohtaan 1 14 03 yhteensä 10 miljoonan euron määrärahan turvapaikanhakijoiden kotoutumisen edellytysten ja maahanmuuttajien hyvän kotouttamisen varmistamiseksi. Määrärahan käyttö jaettiin sosiaali- ja terveysviraston, varhaiskasvatusviraston, kaupunginkanslian, opetusviraston ja nuorisoasiainkeskuksen käytettäväksi kotouttamispalvelut työryhmän ehdotuksen mukaisesti. Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuuden koordinoiman hankkeen jatkamista on hidastanut kaupungin organisaatiouudistuksesta johtuvat henkilövaihdokset.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala esittää 50 000 euron ylitystä Kotouttamista liikunnan keinon hankkeeseen (10114030010361) vuodelle 2018 perusteena vastaavan suuruinen säästö vuoden 2017 kaupunginkanslian käyttöön osoitetusta määrärahasta. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuuden koordinoimaan hankkeeseen osoitettiin yhteensä 160 000 euroa lasten ja nuorten kotouttamisen tukemiseen.

Khn käyttövaroista rahoitetaan mm. kaupungin viihtyisyyteen ja turvallisuuteen projektiluontoisia hankkeita, joihin on strategiakauden alussa perusteltua varautua. Osa vuodelle 2017 suunnitelluista hankkeista on siirtynyt vuodelle 2018 ja siten 9 269 000 euron osuus käyttämättä jääneistä määrärahoista olisi tarkoituksenmukaista myöntää ylitysoikeutena vuodelle 2018.

Ylitystarve on yhteensä 14 354 000 euroa.

1 40 Kaupunginkanslia

Helsingin kaupungin kokonaan omistama Helsinki Abroad Ltd Oy ylläpitää ja edistää Helsingin kaupungin ja sen yhteistyökumppaneiden etuja ja edunvalvontaa ulkomailla kuntalain 76 §:n tarkoittamana kuntien yhteistoimintana. Yhtiön tuloja ovat Helsingin kaupungin ja sen kumppanikaupunkien maksamat rahoitusosuudet sekä yhtiön tarjoamista palveluista syntyvät tulot. Helsingin partnerikonsortio, johon kuuluu Helsingin lisäksi kolme muuta osapuolta vastaavat 60 % kustannusosuudesta ja muut kumppanikaupungit yhteensä 40 % osuudesta. Helsingin kaupungin osuus on siten 15 % yhtiön tarvitsemista rahoitusosuuksista. Kaupunginkanslia budjetoi vuosittain kansainvälisen toiminnan käyttömenoihin Helsinki-konsortio –osuuden ja laskuttaa konsortion muilta osapuolilta niiden osuuden. Osapuolten kesken on sovittu menettelystä, jossa vuosittain suoritettavien käyttökulukorvausten ylijäämä voidaan käyttää seuraavien vuosien kustannusten tasaamiseen. Näitä menoja vastaavat määrärahat 170 000 euroa (sis. ALV 24 %) tulisi myöntää ylitysoikeutena vuodelle 2018.

Keskitetyssä tietotekniikassa on tietoliikenneverkon kehittämiseen liittyviä hankkeita siirtynyt vuodelle 2018. Määrärahaa tarvitaan mm. Digitaalinen Helsinki -ohjelma kustannuksiin sekä tietosuojadirektiivin käyttöönottoon liittyviin toimenpiteisiin. Lisäksi HR-tietojärjestelmän, Ahjo-tietojärjestelmän sekä talousjärjestelmien kehittäminen on myöhentynyt. Ylitystarve on 2 000 000 euroa.

Ylitystarve on yhteensä 2 170 000 euroa.

1 50 01 Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi

Historiatoimikunnan toimintasuunnitelman kahden julkaisun ruotsintaminen on myöhentynyt, joten suurin osa käännöspalkkioista maksetaan vasta vuonna 2018. Kahden uuden julkaisun suunnittelu ja sen pohjana oleva ideointiseminaari on siirtynyt vuoteen 2018.

Ylitystarve on 40 000 euroa.

3 10 01 Kaupunkirakenne

Avustukset asuintalojen hissien rakentamiseen on kaupungin oma avustus, jolla rahoitetaan 10 % jälkiasennetun hissin kustannuksista edellyttäen valtion Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on myöntänyt 50 % avustuksen. Hissien avulla parannetaan asuntokannan laatutasoa ja edistetään asuintalojen esteettömyyttä sekä mm. ikäihmisten selviytymistä pidempään omassa kodissaan. Yhteensä seitsemän hissiprojektin loppuselvitykset ovat siirtyneet vuodelle 2018.

Ylitystarve on 180 000 euroa.

Investointiosa

Investointiosan ylitysesitykset ovat yhteensä 144,39 milj. euroa.

8 01 Kiinteä omaisuus

8 01 01 Kiinteistöjen ja kiint. hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot jne., Kylkn käytettäväksi

Määrärahaa jää käyttämättä, koska osa kiinteän omaisuuden kauppojen neuvotteluista ja niihin liittyvästä päätöksenteosta on siirtynyt vuodelle 2018.

Ylitystarve on 5 812 000 euroa.

8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, Khn käytettäväksi

Käyttämättä jääneisiin määrärahoihin perustuvat ylitysoikeudet ovat tarpeen hankkeiden loppuun saattamiseen liitteessä 1 esitetyn projektialuejaon mukaisesti. Esirakentamiskohteissa suurimmat ylitystarpeet kohdistuvat Kruunuvuorenrannan, Kalasataman ja Länsisataman projektialueille.

Ylitystarve on yhteensä 10 535 000 euroa.

8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt ja rakentamiskelpoiseksi saattaminen, Kylkn käytettäväksi

Käyttämättä jääneitä määrärahoja tarvitaan keskeneräisiin projektialueiden ulkopuolisiin hankkeisiin, jotka jatkuvat vuonna 2018.

Ylitystarve on 6 000 000 euroa.

8 02 Rakennukset

8 02 01 Uudis- ja lisärakennushankkeet, Kylkn käytettäväksi

Talousarviokohta on jaettu seitsemään alakohtaan, joista viiteen esitetään ylitysoikeutta vuodelle 2018 liitteen 1 mukaisesti. Käyttämättä jääneen määrärahan perusteella ylitysoikeutta tarvitaan vuonna 2017 valmistuneiden uudisrakennushankkeiden takuuaikaisiin velvoitteisiin. Lisäksi ylitysoikeutta tarvitaan suunnittelu- tai rakentamisvaiheessa oleviin hankkeisiin, joiden aikataulu tai laskutus on myöhentynyt ja hankkeet jatkuvat vuonna 2018.

Ylitystarve on 12 500 000 euroa.

8 02 02 Korjaushankkeet, Kylkn käytettäväksi.

Talousarviokohta on jaettu kuuteen alakohtaan, joista viiteen esitetään ylitysoikeutta vuodelle 2018 liitteen 1 mukaisesti. Käyttämättä jääneen määrärahan perusteella ylitysoikeutta tarvitaan vuonna 2017 valmistuvien perusparannushankkeiden takuuaikaisiin velvoitteisiin. Lisäksi ylitysoikeutta tarvitaan hankkeisiin, joiden aikataulu tai laskutus on myöhentynyt ja hankkeet jatkuvat vuonna 2018.

Ylitystarve on 35 600 000 euroa.

8 02 03 Kaupungintalokorttelien kehittäminen, Khn käytettäväksi

Määrärahaa jää käyttämättä ja se tarvitaan ylitysoikeutena vuonna 2018 Sarvikuonokorttelissa sijaitsevan Sofiankatu 4 perusparannukseen, kaupungintalokorttelien 1. kerroksen liiketilojen muutostöihin sekä torikortteleiden julkisivuvalaistuksen uusimiseen sekä vuonna 2017 valmistuneiden korjaushankkeiden takuuaikaisiin velvoitteisiin kuluvan vuoden jälkeen.

Ylitystarve on yhteensä 1 800 000 euroa.

8 03 Kadut ja liikenneväylät

8 03 01 Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit, Kylkn käytettäväksi

Katujen peruskorjaukset määrärahaa jää käyttämättä hankkeiden käynnistymisen viivästymisen vuoksi ja mm. Helsinki-LED – hanke on viivästynyt valaisinkilpailutuksen teknisten ongelmien vuoksi.

Siltojen peruskorjauksen määrärahaa jää käyttämättä mm. Vuosaaren sillan peruskorjauksen osalta, koska vanhan sillan peruskorjaus ajoittuu pääosin vuoden 2018 puolelle.

Joukkoliikenteen kehittämisen määrärahaa jää käyttämättä hankkeiden viivästyneen käynnistymisen vuoksi, mm. Reijolankatu ja Tukholmankatu.

Liikennejärjestelyt määrärahaa jää käyttämättä hankkeiden käynnistymisen viivästymisen vuoksi.

Muista investoinneista määrärahaa jää käyttämättä mm. lumenvastaanottopaikoista, hiekkasiiloista ja ranta-alueiden kunnostuksesta.

Ylitystarve on 16 948 000 euroa.

8 03 02 Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi

Mm. Kuninkaankolmiossa, Kalasatamassa sekä Pasilassa (liite 1) jää käyttämättä määrärahaa myöhentyneiden hankkeiden vuoksi.

Ylitystarve on yhteensä 2 250 000 euroa.

8 03 10 Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa, Khn käytettäväksi

Liikenneviraston yhteishankkeissa määrärahaa jää käyttämättä joko keskeneräisyyden (Kehä I:n  meluntorjunta Sepänmäessä, Porvoonväylän meluntorjunta Jakomäessä, tiehankkeiden suunnittelu) tai myöhentymisen (Tuusulanväylän ja Yhdyskunnantien vaihtopysäkit) vuoksi. Lisäksi Kehä I:llä (Espoon raja-Vihdintie) käyttämättä jäävästä määrärahasta varataan määrärahaa valmistuneiden Kehä I:n hankkeiden takuukorjauksiin.

Ylitystarve on 1 950 000 euroa.

8 04 Puistot ja liikunta-alueet

8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet, Kylkn käytettäväksi

Uudet puistot ja puistojen peruskorjaukset määrärahasta osa jää käyttämättä hankkeiden käynnistymisen viivästymisen vuoksi.

Liikuntapaikat ja ulkoilualueet määrärahasta osa jää käyttämättä hankkeiden käynnistymisen viivästymisen vuoksi.

Ylitystarve on yhteensä 7 500 000 euroa.

8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, Khn käytettäväksi

Kamppi-Töölönlahden alueen puistojen sekä Länsisataman ja Kalasataman puistojen ja liikunta-alueiden (liite 1) määrärahaa jää käyttämättä hankkeiden myöhentymisen vuoksi.

Ylitystarve on 1 050 000 euroa.

8 05 Irtaimen omaisuuden perushankinta

Keskeneräiset kalusto- ja tietotekniikkahankinnat sekä kehittämishankkeet ovat suurin syy irtaimen omaisuuden hankintamenojen ylitystarpeisiin. Suurimmat ylitystarpeet kohdistuvat kasvatus- ja koulutustoimialan ICT-hankintoihin kuten digitalisaatio-hankkeisiin ja opetuksen verkkopalveluratkaisuihin. Lisäksi merkittävimpiä muita ylitystarpeita kohdistuu kaupunkiympäristön toimialaan kuuluvan pelastuslaitoksen paloautoihin ja ensihoitoautoihin sekä öljyntorjuntakalustoon. Ylitystarpeita aiheutuu myös sosiaali- ja terveystoimialan kaluste- ja laitehankintojen myöhentymisestä. Keskushallinnon ylitystarve muodostuu lähes kokonaan keskitetyn tietotekniikan myöhentyneistä hankkeista, joita ovat tietoliikenneverkon perusparantamiseen liittyvät investoinnit, tietovarantojen ja raportoinnin kehittämiseen sekä tietosuojadirektiivin käyttöönottoon liittyvien kaupunkiyhteisten it-palvelujen toteuttaminen.

Ylitystarve on yhteensä 29 354 000 euroa.

8 06 Arvopaperit, Khn käytettäväksi

Määrärahaa jää käyttämättä talousarvioluvun kohdalla, koska suunniteltuja osakehankintoja ja kaupungin omistamiin osakeyhtiöihin liittyvät pääomitukset ovat myöhentyneet.

Korkeasaaren eläintarha aloitti säätiönä 1.1.2018, joten investoinnit eivät enää jatkossa sisälly talousarvion investointiosaan. Vuoden 2017 talousarvion luvussa 8 08 Korkeasaaren eläintarhan investoinnit, Khn käytettäväksi määrärahaa jää käyttämättä arviolta 1,1 milj. euroa. Merkittävin myöhentynyt hanke on Ilvestarha. Käyttämättä jäänyttä määrärahaa vastaava ylitysoikeus on tarkoituksenmukaista myöntää talousarviolukuun 8 06 Arvopaperit, jolloin se voidaan sijoittaa vuonna 2018 edelleen kaupunginhallituksen täytäntöönpanopäätöksellä Korkeasaaren eläintarhan säätiöön vapaan oman pääoman rahastoon.

Ylitystarve on yhteensä 4 500 000 euroa.

8 07 Muu pääomatalous

8 07 01 Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi

Esitetyt ylitysoikeudet ovat tarpeen hankkeiden jatkamiseksi vuonna 2018. Merkittävimmin ylitystarpeita on kaupunkiympäristötoimialalla sekä kulttuuri- ja vapaa-ajantoimialalla. Kasvatus- ja koulutustoimialan, kaupunkiympäristötoimialan ja kaupunginkanslian kesken on sovittu, että Pukinmäen turvallinen koulupolku - hanke siirtyy kaupunkiympäristötoimialalle. Siten hankkeelle esitetty 0,65 milj. euron ylitysoikeus on kaupunkiympäristötoimialan kohdalla.

Ylitystarve yhteensä on 7 916 000 euroa.

8 07 02 Kehittämishankkeet, Kanslian käytettäväksi

Määrärahaa jäi käyttämättä, koska kehittämishankkeita käynnistyi ennakoitua vähemmän. Vuonna 2018 on syytä varautua kehittämishankkeisiin mm. uuden strategiakauden vuoksi.

Ylitystarve on 673 000 euroa.

Tuloslaskelmaosa

7 03 06 Kamppi-Töölönlahtirahasto

Investointien ylitysesityksiin sisältyy Kamppi-Töölönlahti –alueen hankkeita, jotka rahoitetaan Kamppi-Töölönlahtirahastosta. Talousarvion tuloslaskelmaosan kohdasta 7 03 06 Kamppi-Töölönlahtirahasto osoitetaan rahastosta rahoitettavien investointihankkeiden tulorahoitus.

Kamppi-Töölönlahti –alueen ylitysesitykset investointiosassa:

        8 01 02 01 Töölönlahden esirakentaminen 585 00 euroa

        8 03 02 01 Kamppi-Töölönlahti 100 000 euroa

        8 04 02 01 Kamppi-Töölönlahti -alueen puistot 150 000 euroa

Tuloarviota tulisi kasvattaa yhteensä 835 000 euroa.

7 03 09 Lähiörahasto

Investointien ylitysesityksiin sisältyy 7,916 milj. euron edestä lähiörahastohankkeita, jotka rahoitetaan Lähiörahastosta. Talousarvion tuloslaskelmaosan kohdasta 7 03 09 Lähiörahasto osoitetaan rahastosta rahoitettavien investointihankkeiden tulorahoitus.

Tuloarviota tulisi kasvattaa yhteensä 7 916 000 euroa.

Rahoitusosa

Rahoitusosan ylitysesitykset ovat yhteensä 20,21 milj. euroa.

9 01 01 Antolainat asuntotuotantoon, Khn käytettäväksi

Vuodelle 2017 asuntotuotantoon myönnettäviin lainoihin tarkoitetusta määrärahoista jää käyttämättä 10,0 milj. euroa. Käyttämättä jääneen määrärahan perusteella on tarpeen myöntää ylitysoikeus talousarviokohtaan 9 01 02, Muu antolainaus, Khn käytettäväksi kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen lainoitukseen mm. asuinalueiden palvelutilaverkon kehittämistä varten.

9 01 02, Muu antolainaus, Khn käytettäväksi

Muusta antolainauksesta jää lainojen myöntämiseen tarkoitettuja määrärahoja käyttämättä yhteensä 11,4 milj. euroa. Jäljempänä on eritelty talousarvion alakohdittain hankkeiden viivästymisen vuoksi vuoden 2018 talousarvioon tarvittavat ylitysoikeudet.

Lisäksi talousarviokohdasta 9 01 01 Antolainat asuntotuotantoon, Khn käytettäväksi jää vuonna 2017 käyttämättä 10 milj. euroa, jonka perusteella esitetään vastaavaa ylitysoikeutta vuodelle 2018 käytettäväksi kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen lainoitukseen. Ylitysoikeus kohdennetaan tällä kaupunginvaltuuston päätöksellä perustettavaan uuteen talousarvion alakohtaan 9 01 02 33, Lainat kaupunkikonsernin yhteisöille. Vuodelle 2018 esitetty 10 milj. euron ylitysoikeus kohdennetaan erillisellä päätöksellä Helsingin Toimitilat Oy:n Minervaskolanin peruskorjauksen rahoittamiseen. 

9 01 02 01, Lainojen myöntäminen kouluille

Seuraavien sopimuskoulujen peruskorjauslainoista nostamattomat lainaerät siirtyvät vuoteen 2018. Lisäksi varaudutaan vireillä olevien hankkeiden lainatarpeisiin vuonna 2018:

        Helsingin Yhteiskoulu ja Reaalilukiolle myönnetystä (Khs 9.10.2017, § 905) lainasta 1 942 000 euroa,

        Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry:lle koulun liikuntatilojen laajennukseen myönnetystä (Khs 11.9.2017, § 841) 2,7 milj. euron suuruisesta lainasta 2 400 000 euroa,

        Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry:lle koulun liikuntatilojen laajennuksen lisämäärärahoista (Kvsto 30.11.2016, 301 §)      3 000 000 euroa,

        Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry:lle myönnetystä (Khs 9.5.2016, § 446) 3,1 milj. euron suuruisesta lainasta 331 638 euroa

9 01 02 02, Muut koululainat

Seuraava 9 01 02 02 -alakohdalta myönnetty laina siirtyy nostettavaksi vuonna 2018:

        Kiinteistö Oy Helsingin Pieksupolku 5:lle myönnetystä (Khs 27.11.2017, 1084 §) hankintalainasta 1 880 000 euroa

9 01 02 04, Sosiaalisiin tarkoituksiin myönnettävät lainat

Seuraavien sosiaalisiin tarkoituksiin myönnettyjen lainojen nostotarve siirtyy vuoteen 2018:

        Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalon peruskorjaukseen (24.4.2017, 442 §) myönnetystä lainasta 82 342 euroa

        Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo II:n peruskorjaukseen (24.4.2017, 442 §) myönnetystä lainasta 91 537 euroa

        Oranssi Asunnot Oy:lle myönnetystä hankintalainasta (Khs 11.12.2017,1114 §) 435 000 euroa

9 01 02 05, Lainat kaupunginorkesterin soittajille soitinhankintoja varten

        Soitinhankintalainojen hankintaa varten vuodelle 2017 varattujen määrärahojen (Kvsto 30.11.2016, 301 §), 50 000 euroa, käyttötarve siirtyi vuoteen 2018

9 01 02 33, Lainat kaupunkikonsernin yhteisöille (uusi perustettava alakohta)

        Varaudutaan Helsingin Toimitilat Oy:n omistaman Minervaskolanin peruskorjauksen rahoittamiseen 10 000 000 eurolla.

Ylitystarve on yhteensä 20 213 000 euroa.

Käyttötalouden määrärahan siirtäminen

Etsivä nuorisotyö tukee ja ohjaa alle 29-vuotiaita nuoria löytämään palvelut, joilla edistetään nuoren kasvua ja itsenäistymistä sekä pääsyä koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivällä nuorisotyöllä parannetaan palvelujen saavutettavuutta niille nuorille, joilla ei ole kykyä hakeutua itsenäisesti palvelujen piiriin.

Helsingin kaupunginhallitus päätti 27.8.2012, että kaupunki tekee etsivää nuorisotyötä ja määräsi samalla etsivän nuorisotyön toimeenpanosta vastaavaksi viranhaltijaksi opetusviraston nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan linjanjohtajan. Helsingin kaupungin organisaatiomuutoksen myötä toiminnan toimeenpanovastuun siirtäminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle on perusteltua (Kvsto 29.11.2017 § 413) 1.1.2018 alkaen.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorison palvelukokonaisuus huolehtii nuorisotyöstä ja nuorisopolitiikasta. Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, josta säädetään nuorisolain 10-12 §:issä. Etsivän nuorisotyön siirron myötä nuorisopalvelut vastaavat selkeämmin nuorisotyön kokonaisuudesta. Valtakunnalliset verkostot sekä vaikuttamistyö nuorisotyön osalta selkeytyy.

Lisäksi nuorisopalveluilla on vahva osaaminen nuorisotyön työmuodon kehittämisessä. Kaupunkitasolla nuorisopalveluiden verkostot vapaa-ajan toimijoissa mahdollistavat uusia väyliä koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten tavoittamiseen. Etsivän nuorisotyön vuosikustannukset ovat 450 000 euroa.

Määrärahaa tulisi saada siirtää talousarviokohdasta 2 10 01 Kasvatus ja koulutus talousarviokohtaan 4 10 01 Kulttuuri- ja vapaa-aika yhteensä 450 000 euroa.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Hallintokuntien esitykset käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävistä ylitysoikeuksista

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Toimialat

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Aleksanterinkatu 22-24

+358 9 310 36106

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566