Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/16

 

05.02.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 75

Töölö-Seura ry:n oikaisuvaatimus asukasosallisuuden projektiavustusasiassa

HEL 2017-005985 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hylätä Töölö-Seura ry:n oikaisuvaatimuksen koskien va. tietotekniikka- ja viestintäjohtajan päätöstä Töölö-Seura ry:n asukasosallisuuden projektiavustushakemuksesta 1.12.2017 (39 §). Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty sellaisia laillisuus- tai tarkoituksenmukaisuusperusteita, joiden johdosta va. tietotekniikka- ja viestintäjohtajan päätöstä olisi muutettava tai joiden johdosta päätös olisi kumottava.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Ari Tammi, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25090

ari.tammi(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus Töölö-Seura ry kuusijuhla 2017

2

Tietotekniikka- ja viestintäjohtajan päätös 1.12.2017, pykälä 39 §.

3

Töölö Seura ID000_Hakijan hakemus

4

Kuusijuhla Töölön torilla ohjelma

5

Kuusijuhla_2017_budjetti

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain (410/2015) 134 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallituksen, lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisuvaatimus tehdään 2 momentin mukaan 1 momentissa tarkoitetun toimielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Oikaisuvaatimuksen saa 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus tulee tehdä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen tekijä on asiassa asianosainen, joten hänellä on ollut oikeus tehdä asiassa oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa ja oikealle toimielimelle.

Oikaisuvaatimus koskee va. tietotekniikka- ja viestintäjohtajan hylkäävää päätöstä Töölö-Seura ry:n asukasosallisuuden projektiavustushakemuksesta 1.12.2017 (39 §).  Töölö-Seura ry oli hakenut 17.10.2017 projektiavustusta 2000 euroa Töölön torilla 2.12.2017 järjestettävää kuusijuhlaa varten. Tilaisuuden ohjelmaan oli merkitty joulukuusen pystytys, musiikkia, esiintyjiä, joulupukin vierailu, Tiernapojat ja yhteislaulua.

Tekijä perustelee oikaisuvaatimustaan seuraavasti:

Töölö-Seura ry:n mielestä kyse ei ole pelkästä kuusijuhlasta, vaan yhteisistä ponnisteluista Töölöntorin alueen viihtyisyyden ja vetovoiman parantamiseksi. Kyseessä on yli kymmenvuotinen perinne. Tapahtuma ei ole kertaluonteinen, vaan kuusi tuo iloa Töölöntorin asukkaille ja ohikulkijoille yli kuukauden ensimmäisestä adventista loppiaiseen. Kuusi on hankittu Töölö-Seura ry:n jäsenistön ja töölöläisten yritysten yhteistyöllä ja rahoituksella ja kuvaa siten yhteisöllisyyttä yhtä päivää laajemmassa mielessä. Tekijän mielestä hanke on edistänyt myös Töölö-Seura ry:n yhteistyötä kaupungin eli maanomistajan kanssa. Tekijän mielestä alkuperäinen avustushakemus täyttää hyvin asetetut avustuskriteerit ja pyytää kieltävän avustuspäätöksen oikaisemista.

Helsingin kaupunginhallitus päätti 6.2.2017, että 1.1.2017 lukien kaupunginkanslian tietotekniikka- ja viestintäjohtaja päättää asukasosallisuuden projektiavustusten myöntämisestä, jos haettu avustus on enintään 3 000 euroa. Projektiavustukset ovat luonteeltaan erilaisia kuin vakiintuneempaan toimintaan tarkoitetut muut avustuslajit. Niiden myöntämisessä on tarkoituksenmukaista pyrkiä päätöksenteon nopeuteen ja ketteryyteen sekä mahdollistaa matalan kynnyksen reagointi kaupunkiyhteisöstä nouseviin tarpeisiin.

Asukasosallisuuden avustuksia myönnetään Helsingin kaupungin strategian mukaiseen ja kaupungin toimintaa täydentävään, yleishyödylliseen, avoimeen ja pääsääntöisesti maksuttomaan, innovatiiviseen ja monipuolisesti eri väestöryhmille suunnattuun toimintaan.

Asukasosallisuuden avustuskriteerien mukaan myönnetään yleisavustusta asukastalojen ylläpitämiseen ja toiminnan koordinointiin. Avustus kohdentuu tilatukeen (vuokrat ja muu ylläpito kuten nettiyhteydet, siivous ja irtaimisto) sekä toiminnan koordinointiin (asukastilassa ja alueella tapahtuvan asukastoiminnan koordinaation ja asukastilan käyttövuorohallinnan hoidosta aiheutuviin henkilöstökuluihin).

Asukasosallisuuden toiminta-avustusta myönnetään asukasosallisuutta parantavien rakenteiden ja menetelmien kehittämiseen. Avustettavan toiminnan tulee edistää asukkaiden ja kaupungin välistä yhteistyötä ja asukkaiden osallisuutta suunnitteluun ja päätöksentekoon sekä tarjota vaikuttamismahdollisuuksia oman lähiympäristönsä elävöittämiseksi ja viihtyvyyden parantamiseksi. Avustus voi kohdentua muun muassa alueellisten yhteistyö- ja vaikuttamisrakenteiden koordinointiin ja kehittämiseen, yhteisöllisesti ja osallistavin menetelmin tuotetun alueellisen tiedonkulun parantamiseen sekä alueellista osallistumista ja vaikuttamista parantavien menetelmien ja mallien kehittämiseen ja kokeiluun.

Projektiavustus mahdollistaa reagoinnin uusiin, kesken avustuskautta syntyviin kehittämisideoihin. Projektiavustuksella, vuoden 2018 alusta alkaen pienavustuksella, voidaan tukea edellä mainittujen yleis- ja toiminta-avustuslajien mukaisia uusia, alkavia hankkeita ja toimintaa.

Töölö-Seura ry:n hakemus täyttää osittain asukasosallisuuden avustusten yleiskriteerit yhteisöllisyyden ja alueen viihtyisyyden ja vetovoiman parantamisesta. Tämän lisäksi avustettavilta hankkeilta vaaditaan innovatiivisuutta ja vuorovaikutteista vaikuttamista suunnitteluun ja päätöksentekoon. Tämän tulisi näkyä varsinaisen tapahtuman ohjelmassa ja sen toteuttamisessa.

Projektiavustuksella voidaan tukea uusia alkavia hankkeita ja toimintaa. Töölö-Seura ry:n kuusijuhlassa ja ohjelman sisällöissä ei ole kyse tällaisesta asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittämisestä, ei uudesta innovatiivisesta alkavasta hankkeesta, vaan yli kymmenen vuoden toistuvasta perinteestä. Asukasosallisuuden avustuksia ei kohdenneta kaupunginosatapahtumiin, joiden pääpaino on kulttuuripitoisessa esittävässä taiteessa.

Oikaisuvaatimus tulee hylätä, koska ei ole esitetty laillisuus- eikä tarkoituksenmukaisuusperusteita, joiden johdosta va. viestintä- ja tietotekniikkajohtajan päätöstä olisi muutettava tai joiden johdosta päätös olisi kumottava.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Ari Tammi, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25090

ari.tammi(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus Töölö-Seura ry kuusijuhla 2017

2

Tietotekniikka- ja viestintäjohtajan päätös 1.12.2017, pykälä 39 §.

3

Töölö Seura ID000_Hakijan hakemus

4

Kuusijuhla Töölön torilla ohjelma

5

Kuusijuhla_2017_budjetti

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Aleksanterinkatu 22-24

+358 9 310 36106

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566