Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/8

 

05.02.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 67

V 14.2.2018, Valtuutettu Leo Straniuksen aloite kaupunkipyöräkauden tarjoamisesta työsuhde-etuna kaupungin työntekijöille

HEL 2017-006916 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Otso Kivekkään ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Juha Rosvall, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 29143

juha.rosvall(a)hel.fi

Marju Pohjaniemi, henkilöstöjohtaja, puhelin: 310 37965

marju.pohjaniemi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Leo Straniuksen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Leo Stranius ja 20 muuta valtuutettua esittivät, että HKL:n henkilöstölleen tarjoama kaupunkipyöräetu (vuonna 2017 25 euroa/kausi) laajennettaisiin koskemaan koko kaupungin henkilöstöä.

Kaupunginvaltuusto käsitteli 29.11.2017  kokouksessaan kaupunkipyörien käytön laajentamista henkilöstölle ja palautti asian valmisteluun siten, että kaupungin henkilöstölle tulisi tarjota kaupunkipyöriä HKL:n tapaan joko työvälineenä tai vaihtoehtoisesti työsuhde-etuna.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunki on tukenut henkilöstön liikkumista joko julkisilla välineillä tai polkupyörällä eri tavoin viime vuosina.

Kaupunki on ottanut käyttöön työsuhdematkaliput, joilla tuetaan työmatkaliikkumista henkilöstöetuna. Tätä varten on varattu vuosittain määräraha (vuonna 2017 3 050 000 euroa) talousarviossa. Työsuhdematkalippuedun voi vaihtaa polkupyöräeduksi.

Työpäivän aikaiseen liikkumiseen kaupungin työntekijöille voidaan tarpeen mukaan myöntää asiointilippuja silloin, kun henkilö liikkuu paljon ja säännöllisesti työssään. Ns. asiointipyöriä on myös hankittu työasioiden hoitamista varten. Tämän lisäksi on perusteltua, että työasioissa hyödynnetään myös jatkossa HKL:n laajaa kaupunkipyöräverkostoa.  Tämä voidaan tehdä hankkimalla yhteiseen käyttöön kaupunkipyörien käyttöoikeuksia, jolloin henkilökohtaista verotettavaa etua ei muodostu.

Kaupunginhallitus toteaa, että nykyisten työsuhde-etujen kirjo on kaupungilla laaja ja monipuolinen. Niiden laajentamisen sijasta tarkoituksenmukaisena on pidettävä, että  kaupunkipyörien käyttömahdollisuus kohdistetaan työtehtävien hoitamiseen samaan tapaan kuin asiointiliputkin.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Juha Rosvall, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 29143

juha.rosvall(a)hel.fi

Marju Pohjaniemi, henkilöstöjohtaja, puhelin: 310 37965

marju.pohjaniemi(a)hel.fi

Liitteet

1

Stranius Leo Aloite Kvsto 07062017 1

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Tiedoksi

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.01.2018 § 40

HEL 2017-006916 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

29.01.2018 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Otso Kivekkään ehdotuksesta.

20.11.2017 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

13.11.2017 Pöydälle

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Juha Rosvall, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 29143

juha.rosvall(a)hel.fi

Marju Pohjaniemi, henkilöstöjohtaja, puhelin: 310 37965

marju.pohjaniemi(a)hel.fi

 

Kaupunginvaltuusto 29.11.2017 § 429

HEL 2017-006916 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto palautti asian uudelleen valmisteltavaksi.

Käsittely

29.11.2017 Palautettiin

Valtuutettu Kaisa Hernberg ehdotti valtuutettu Vesa Korkkulan kannattamana, että kaupunginvaltuusto palauttaisi Leo Straniuksen aloitteen uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaupungin henkilöstölle tarjotaan kaupunkipyöriä käyttöön HKL:n tapaan työvälineenä tai vaihtoehtoisesti työsuhde-etuna.

14 äänestys

Asian käsittelin jatko JAA, palautus EI

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Palautetaan Leo Straniuksen aloite valmisteluun siten, että kaupungin henkilöstölle tarjotaan kaupunkipyöriä käyttöön HKL:n tapaan työvälineenä tai vaihtoehtoisesti työsuhde-etuna.

Jaa-äänet: 30
Ted Apter, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Juha Hakola, Joel Harkimo, Perttu Hillman, Arja Karhuvaara, Tapio Klemetti, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Mia Nygård, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Juhani Strandén,  Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Laura Varjokari

Ei-äänet: 48
Alviina Alametsä, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Mika Ebeling, Mia Haglund, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Veronika Honkasalo, Kati Juva, Jukka Järvinen, Emma Kari, Mikko Kiesiläinen, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Joonas Kolehmainen, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Johanna Laisaari, Petra Malin, Silvia Modig, Abdirahim Mohamed, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Pekka Puska, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Pauliina Saares, Suldaan Said Ahmed, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Mikko Särelä, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Tyhjä: 4
Laura Finne-Elonen, Martina Harms-Aalto, Björn Månsson, Mirita Saxberg

Poissa: 3
Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Halla-aho, Ville Jalovaara

Kaupunginvaltuusto palautti asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Juha Rosvall, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 29143

juha.rosvall(a)hel.fi

Asta Enroos, yksikön päällikkö, työnantajapolitiikka, puhelin: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Aleksanterinkatu 22-24

+358 9 310 36106

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566