Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/9

 

05.02.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 68

V 14.2.2018, Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloite Sibeliuspuiston yleisilmeestä ja palveluista

HEL 2017-010604 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus palautti asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaupunkiympäristön toimiala kohdentaa uudelleen puhtaanapitoon ja saniteettitiloihin varattuja määrärahoja, jotta Sibeliuspuiston matkailijapalveluja kyetään kohentamaan huomattavasti nopeammalla aikataululla.

Käsittely

Palautusehdotus:
Pia Pakarinen:

"Palautetaan asia uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaupunkiympäristön toimiala kohdentaa uudelleen puhtaanapitoon ja saniteettitiloihin varattuja määrärahoja, jotta Sibeliuspuiston matkailijapalveluja kyetään kohentamaan huomattavasti nopeammalla aikataululla."

Kannattaja: Terhi Koulumies

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi Pia Pakarisen palautusehdotuksen mukaisesti.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaara ja 15 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Sibeliuspuiston yleisilmettä parannettaisiin ja WC-palveluja lisättäisiin.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että Sibeliuspuiston peruskorjaustarve on todettu Kampinmalmin ja Töölön aluesuunnitelmassa vuosille 2017-2026. Kunnostukselle on kaupungin talousarvion 2017 liitteenä olevassa investointiohjelmassa 2017-2021 varattu 500 000 euroa vuodelle 2019. Kunnostus käsittää mm. reitistön selkeyttämistä ja huonokuntoisimpien osien kuten Sibelius-monumentin ympäristön ja rakenteiden sekä puiston kasviston kunnostusta. Lisäksi varaudutaan pienimuotoiseen esiintymislavaan.

Sibeliuspuistossa on yksi city-WC. Käymäläverkostoa toteutetaan hyväksytyn yleissuunnitelman mukaan. Kaupunkiympäristön toimialan käymäläverkostoon varatut rahat mahdollistavat vuosittain vain yhden uuden kohteen toteuttamisen, ja useat yleisten alueiden kohteet, mm. Alppipuisto ja Dallapénpuisto, ovat ilman WC:tä vielä. Uuden WC:n pystytys maksaa noin 50 000 – 100 000 euroa. Uuden WC:n toteuttaminen Sibeliuspuistoon on nykyrahoituksella mahdollista vasta 2020-luvun lopulla.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.01.2018 § 41

HEL 2017-010604 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

29.01.2018 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Wille Rydmanin ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristölautakunta 28.11.2017 § 257

HEL 2017-010604 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Sibeliuksen puiston korjaus- ja kehittämistarpeet todetaan Kampinmalmin ja Töölön aluesuunnitelmassa vuosille 2017‒2026. Sibeliuksen puisto tulee suunnitella ja järjestää uudelleen. Kunnostustarpeen kiireellisyyttä korostaa puiston asema suosittuna matkailukohteena. Aluesuunnitelmassa linjataan, että Sibeliuksen puistossa halutaan kehittää tapahtumakäyttöä, erityisesti pienimuotoista konserttitoimintaa.

Aluesuunnitelman yhteydessä puistoon laadittiin hankeohjelma, jossa alustava kustannusarvio on 530 000 euroa. Tällä hetkellä puiston peruskorjaus on ohjelmoitu investointiohjelmassa vuodelle 2019. Sille on taloussuunnitelmaehdotuksessa varattu alustavasti 500 000 euroa. Rahoituksesta ei vielä ole varmuutta. Kunnostuksessa on varauduttu myös pienimuotoiseen esiintymislavaan.

Voimassa olevassa Yleiskaava 2002:ssa ja Helsingin uuden yleiskaavan Kulttuuriympäristöt -teemakartassa Sibeliuksen puisto on merkitty kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi kohteeksi. Puistoa tulee kehittää siten, että alueen arvot ja ominaisuudet säilyvät. Suunnittelun pohjaksi laadittiin Sibeliuksen ja Topeliuksen puistojen puistohistoriaselvitys.

Puistossa on yksi City-käymälä. Puiston tapahtumakäytön monipuolistaminen edellyttäisi toisenkin City-käymälän sijoittamisen puistoon. Kaupunkiympäristön toimialalla on kuitenkin mahdollisuus lisätä käymälöitä vain yksi vuodessa. Rahoitus uuden käymälän rakentamiseen voidaan tarvittaessa ohjelmoida puistokäymälöiden toteutusohjelmaan. Sibeliuksen puiston uusi käymälä olisi mahdollista toteuttaa ilman erillisrahoitusta 2020-luvun lopussa.

Asemakaavoituksen yhteydessä on ollut tavoitteena tutkia mahdollisuuksia sijoittaa puistoa tukevia palveluja, kuten kahvila, matkamuistomyymälä ja käymälä, puistoa ympäröiviin rakennuksiin. Parhaillaan on vireillä Rajasaarentie 6:n asemakaavan muutos, jossa suojellun huvilarakennuksen käyttötarkoituksen muuttamisen yhteydessä on tarkoitus mahdollistaa kahvilan tai ravintolan sijoittuminen rakennuksen maantasokerrokseen.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Anu Lamminpää, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37258

anu.lamminpaa(a)hel.fi

Anu Kiiskinen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38419

anu.kiiskinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Aleksanterinkatu 22-24

+358 9 310 36106

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566