Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/22

 

05.02.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 81

Uuden johtamisjärjestelmän ja toimialamallin arviointi

HEL 2017-013292 T 00 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi uuden johtamisjärjestelmän ja toimialamallin arvioinnin valmistelun tilannekatsauksen.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että kaupunki tilaa uudesta johtamisjärjestelmästä ja toimialamallista akateemisen tutkimuksen johtamisen jaostossa keväällä 2017 tehdyn päätöksen mukaisesti.

Käsittely

Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Päätösehdotuksen ensimmäisen lauseen jälkeen lisätään seuraava lause:

"Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että kaupunki tilaa uudesta johtamisjärjestelmästä ja toimialamallista akateemisen tutkimuksen johtamisen jaostossa keväällä 2017 tehdyn päätöksen mukaisesti."

Perustelut: Helsingin johtamisuudistuksessa on kyseessä kansallisesti erittäin merkittävä ja historiallinen muutos suomalaisen kunnallisalan hallinnon näkökulmasta. Kyseessä on käytännössä Suomen suurin fuusio, kun arviolta 30 virastoa lakkasivat uudistuksen yhteydessä toimimasta ja niiden tilalle perustettiin neljä toimialaa. Tämän lisäksi siirryttiin pormestarimalliin, jonka tarkoituksena oli vahvistaa Helsingin kaupunginvaltuuston asemaa. Uudistuksen historiallisuuden näkökulmasta on tärkeää, että johtamisuudistuksen arviointi on avointa ja julkista ja että se täyttää tieteellisen arviointitutkimuksen kriteerit. Akateemisen arvioinnin pohjalta johtamisjärjestelmää voidaan kehittää tutkimuspohjaisesti ja tarjota tieteelliselle kunnallisalan tutkimukselle merkittävää aineistoa.

Kannattaja: Otso Kivekäs

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 5
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Wille Rydman, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 10
Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Maria Ohisalo, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Sanna Vesikansa

Kaupunginhallitus hyväksyi Veronika Honkasalon vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen äänin 5 - 10.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Sakari Uutela, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25977

sakari.uutela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi uuden johtamisjärjestelmän ja toimialamallin arvioinnin valmistelun tilannekatsauksen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunkistrategiasta 27.9.2017 (§ 321). Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti, että valtuustokauden puolessavälissä valtuustolle tuodaan arvio vuoden 2017 uuden johtamisjärjestelmän ja toimialamallin toimivuudesta ja onnistumisesta uudistuksen tavoitteet huomioiden.

Kaupunginhallitus kehotti 13.10.2017 (§ 910) kaupunginkansliaa valmistelemaan ehdotuksen uuden johtamisjärjestelmän ja toimialamallin toimivuuden ja onnistumisen arvioinnin toteuttamisesta niin, että ehdotusta voidaan käsitellä kaupungin toimielimissä joulukuusta 2017 alkaen ja arviointi toteuttaa valtuustokauden 2017−2021 puoleen väliin mennessä.

Johtamisjärjestelmäuudistuksen arvioinnin valmistelua on jatkettu kaupunginhallituksen 13.10.2017 tekemän päätöksen jälkeen. Valmistelussa on päädytty toteuttamaan johtamisuudistuksen arviointi toteuttamalla minikilpailutus kaupunginkanslian kilpailuttamien konsulttien (Konsulttipalveluiden puitesopimus h104-13 / HEL 2013-012053) kesken. Arvioinnin toteuttaa minikilpailutuksen voittanut konsulttiyritys.

Keväällä 2017 kartoitettiin yliopistojen kiinnostusta osallistua arvioinnin toteuttamiseen. Kaupunginvaltuuston 27.9.2017 päättämää arviointia on mahdollista täydentää Hankenin kanssa tehtävällä yhteistyöllä. Tämä tarkoittaa tutkimus- ja kehittämishanketta, jossa johtamisuudistuksen toteutumista ja onnistumista tutkitaan etnografisin keinoin

Arvioinnin raportit tuodaan kaupunginhallitukselle tiedoksi. Lisäksi järjestetään tarvittavaa muuta raportointia ja tilaisuuksia.

Johtamisjärjestelmän ja toimialamallin arvioinnin toteuttaminen edellyttää rahoitusta kaupunginhallituksen käyttövaroista. Arvioinnin rahoituksesta päätetään erikseen sen jälkeen, kun minikilpailutus on tehty.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Sakari Uutela, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25977

sakari.uutela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.01.2018 § 49

HEL 2017-013292 T 00 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

29.01.2018 Pöydälle

Asian käsittelyn aikana kuultavana oli Marko Karvinen.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Paavo Arhinmäen ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Sakari Uutela, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25977

sakari.uutela(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Aleksanterinkatu 22-24

+358 9 310 36106

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566