Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/14

 

05.02.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 73

Eräiden vuoden 2017 talousarviossa kaupunginhallituksen käytettäväksi osoitettujen projektialueiden puistojen ja liikunta-alueiden määrärahojen siirtäminen

HEL 2015-002684 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti siirtää kaupunkiympäristön toimialalle aiemmin myöntämiään vuoden 2017 talousarviokohdan 8 04 02, Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, Khn käytettäväksi määrärahoja alakohtien välillä seuraavasti:

TA-alakohta

 

Euroa

8 04 02 02

Länsisataman puistot ja liikunta-alueet

- 225 000

8 04 02 04

Kruunuvuorenrannan puistot ja liikunta-alueet

+ 25 000

8 04 02 06

Kuninkaankolmion puistot

+200 000

 

 

 

 

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kaupunkiympäristön toimialan esitys määrärahojen siirrosta 25.1.2018

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on 19.6.2017 ja 1.12.2017 tekemillään päätöksillä myöntänyt kaupunkiympäristön toimialalle talousarvion alakohdasta
8 04 02 02 Länsisataman puistot ja liikunta-alueet yhteensä
2,0 milj. euroa.

Kaupunginhallitus on 19.6.2017 myöntänyt kaupunkiympäristön toimialalle talousarvion alakohdasta 8 04 02 04 Kruunuvuorenrannan puistot 0,099 milj. euroa.

Kaupunginhallitus on 19.6.2017 ja 11.12.2017 tekemillään päätöksillä myöntänyt kaupunkiympäristön toimialalle talousarvion alakohdasta
8 04 02 06 Kuninkaankolmion puistot yhteensä 0,546 milj. euroa. euroa.

Länsisataman puistojen ja liikunta-alueiden puistorakentaminen ei ole edennyt suunnitellulla volyymilla ja määrärahaa jää käyttämättä noin 0,6 milj. euroa, joka voidaan siirtää Kruunuvuorenrannan ja Kuninkaankolmion puistojen määrärahojen lisätarpeiden kattamiseen. 

Kruunuvuorenrannan puistoihin ja liikunta-alueisiin tarvitaan
0,025 milj. euroa ja Kuninkaankolmion puistoihin 0,20 milj. euroa Helene Schjerfbeckin puiston suunniteltua laajemmasta toteuttamisesta.

Kaupunkiympäristön toimiala esittää, että toimialalle myönnettyjä projektialueiden puistojen ja liikunta-alueiden rakentamiseen määrärahoja siirretään vuoden 2017 talousarvion kohdan 8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet alakohdasta 8 04 02 02 Länsisataman puistot ja liikunta-alueet 0,225 milj. euroa alakohtaan 8 04 02 04 Kruunuvuorenrannan puistot ja liikunta-alueet 0,025 milj. euroa sekä alakohtaan
8 04 02 06 Kuninkaankolmion puistot 0,200 milj. euroa.

Kaupunginhallituksen kaupunkiympäristön toimialalle vuoden 2017 talousarvion kohdasta 8 04 01, projektialueiden puistot ja liikunta-alueet myöntämien määrärahojen siirtäminen eri talousarvion alakohtien välillä on perusteltua muuttuneiden tarpeiden vuoksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kaupunkiympäristön toimialan esitys määrärahojen siirrosta 25.1.2018

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 11.12.2017 § 1116

HEL 2015-002684 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti siirtää kaupunkiympäristön toimialan käyttöön vuoden 2017 talousarvion kohdasta 8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet myönnettyjä määrärahoja alakohtien välillä seuraavasti:

TA-alakohta

 

Euroa

8 04 02 01

Kamppi-Töölönlahden puistot

- 1 800 000

8 04 02 05

Pasilan puistot

-    250 000

 

 

 

8 04 02 02

Länsisataman puistot ja liikunta- alueet

+ 1 000 000

8 04 02 03

Kalasataman puistot

+    800 000

8 04 02 06

Kuninkaankolmion puistot

+    250 000

 

19.06.2017 Ehdotuksen mukaan

06.06.2016 Ehdotuksen mukaan

08.06.2015 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Aleksanterinkatu 22-24

+358 9 310 36106

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566