Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/4

 

05.02.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 63

V 14.2.2018, Kaupunginkanslian uudistaminen ja hallintosäännön muuttaminen

HEL 2018-000147 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Helsingin kaupungin hallintosäännön liitteen 1 mukaisesti siten, että

        liitteessä 2 olevat hallintosäännön muutokset, jotka liittyvät kaupunginkanslian organisaation uudistamiseen, tulevat voimaan 1.6.2018; ja

        hallintosäännön 19 luvun 1 §:n uusi 6 momentti, joka kuuluu seuraavasti: 
Hallintosäännössä määrätyn esittelijän, muun viranhaltijan, jolle esittelytehtävä on siirretty tai määrätty ja edellä mainittujen viranhaltijoiden sijaisten ollessa esteellisiä tai estyneitä, asian esittelijänä toimii toimielimen puheenjohtaja, tulee voimaan 1.3.2018.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää, että hallintosäännön muutosten täytäntöön panemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ennen muutosten voimaantuloa.

Samalla kaupunginhallitus päätti, että kaupungin digitalisaatiokyvykkyyksistä ja digitalisaation johtamisesta tuodaan erillinen selvitys kaupunginhallitukselle. Digitalisaation edellytykset huomioidaan myös kanslian organisaatiouudistuksen jatkovalmistelussa.

Selvityksessä käsitellään ainakin:

        edellytykset ja parhaat tavat varmistaa strategian kunnianhimoisten digitalisaatiotavoitteiden toteutuminen

        digitalisaatioon liittyvän kehitystyön organisointi ja yhteistyötavat

        digitalisaatiokehityksessä tarvittavat kyvykkyydet ja niiden kehittäminen

        toimintatapojen vertailu digitalisaation kärkikaupunkeihin

Käsittely

Vastaehdotus:
Otso Kivekäs: Lisätään päätöksen loppuun:

"Samalla kaupunginhallitus päättää, että kaupungin digitalisaatiokyvykkyyksistä ja digitalisaation johtamisesta tuodaan erillinen selvitys kaupunginhallitukselle. Digitalisaation edellytykset huomioidaan myös kanslian organisaatiouudistuksen jatkovalmistelussa.

Selvityksessä käsitellään ainakin:
- edellytykset ja parhaat tavat varmistaa strategian kunnianhimoisten digitalisaatiotavoitteiden toteutuminen
- digitalisaatioon liittyvän kehitystyön organisointi ja yhteistyötavat
- digitalisaatiokehityksessä tarvittavat kyvykkyydet ja niiden kehittäminen
- toimintatapojen vertailu digitalisaation kärkikaupunkeihin"

Kannattaja: Jan Vapaavuori

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Otso Kivekkään vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Merja Koski, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36292

merja.koski(a)hel.fi

Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Hallintosääntö Kvsto 14.2.2018

2

Hallintosäännön muutosten vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Helsingin kaupungin hallintosäännön liitteen 1 mukaisesti siten, että

        liitteessä 2 olevat hallintosäännön muutokset, jotka liittyvät kaupunginkanslian organisaation uudistamiseen, tulevat voimaan 1.6.2018; ja

        hallintosäännön 19 luvun 1 §:n uusi 6 momentti, joka kuuluu seuraavasti: 
Hallintosäännössä määrätyn esittelijän, muun viranhaltijan, jolle esittelytehtävä on siirretty tai määrätty ja edellä mainittujen viranhaltijoiden sijaisten ollessa esteellisiä tai estyneitä, asian esittelijänä toimii toimielimen puheenjohtaja, tulee voimaan 1.3.2018.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää, että hallintosäännön muutosten täytäntöön panemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ennen muutosten voimaantuloa.

Tiivistelmä

Kaupunginvaltuusto on 16.11.2016, 291 § hyväksynyt Helsingin kaupungin uuden johtamisjärjestelmän mukaisen hallintosäännön. Kaupunginvaltuusto on edellisen kerran muuttanut hallintosääntöä 29.11.2017, 413 §.

Kaupunginkanslia on kehittämässä organisaatiotaan, jotta se pystyisi vastaamaan paremmin kaupunkistrategian tavoitteisiin. Tarkoituksena on uudistaa ja tiivistää kanslian osastorakenteita. Nyt päätettäväksi esitetään voimassaolevaan hallintosääntöön muutoksia, jotka aiheutuvat kanslian organisaation uudistamisesta.

Kyse on kaupunginkanslian sisäisestä organisoinnista. Hallintosäännön muutokset eivät koske kanslian ja toimialojen työnjakoa.

Lisäksi esitetään päätettäväksi hallintosäännön muutos asian päättämisestä tarvittaessa puheenjohtajan esittelystä.

Esittelijän perustelut

Kaupunkistrategian uudistumishaaste kaupunginkanslialle

Kaupunkistrategia hyväksyttiin syyskuussa 2017 ja sen toteutusta sekä täytäntöönpanoa on valmisteltu kaupunginkansliassa. Valmistelun edetessä on todettu kanslian organisointiin liittyviä uudistustarpeita, jotka edistäisivät kaupunkistrategian tavoitteiden toteuttamista. Kaupungin 1.6.2017 voimaan tulleessa johtamisjärjestelmäuudistuksessa ei kanslian osastorakennetta muutettu. Edellinen tätä koskenut muutos tapahtui vuonna 2014, jolloin keskushallinnon kolmesta virastosta muodostettiin nykyinen kaupunginkanslia.

Kaupunkistrategian tavoitteina ovat mm.

        Tehdä jatkuvasti kaikki hieman paremmin, jotta helsinkiläisten elämä olisi mukavampaa ja vaivattomampaa

        Helsinki on vakaa ja vastuullinen, turvallinen ja luotettava, mutta samalla dynaaminen ja vahvasti ajassa elävä

        Kaupungin jatkuva omien toimintamallien kehittäminen ja ketterä uusiutuminen ovat vahvin tae kaupungin palvelulupausten lunastamiseksi, vireän kaupunkielämän ylläpitämiseksi ja kaupungin kansainvälisen vetovoiman vahvistamiseksi

        Helsinki vahvistaa kansainvälistä toimintaansa kärkinään erityisesti digitalisaatio ja ilmastonmuutoksen torjunta

        Kaupunki panostaa valtuustokaudella johtamistyön parantamiseen ja viestinnän kehittämiseen

        Helsingin tavoitteena on olla parhaiten digitalisaatiota hyödyntävä kaupunki maailmassa

Kanslian ja sen organisaation on vastattava strategian muutoshaasteisiin. Organisaation kehittämisessä on löydettävä tasapaino uudistumisen ja vakauden välillä.

Kaupunkistrategian yleisiä tavoitteita, joita kanslian uudistumisella edistetään, ovat mm.

        Päätöksentekomalleja ja palveluprosesseja tehostetaan ja byrokratiaa kevennetään

        Kaupunki varmistaa organisaatiomuutoksen tavoitteiden, erityisesti asukaslähtöisyyden, osallisuuden ja kustannustehokkuuden toteutumisen sekä kaupunkikokonaisuuden ohjattavuuden paranemisen

Kaupunkistrategian painotusten ja tavoitteiden pohjalta kansliassa on erityisen perusteltua arvioida viestinnän, kansainvälisten asioiden, edunvalvonnan ja kaupunkipolitiikan organisointia ja tietohallinnon roolia digitalisaatiokehityksessä.

Viestinnän toiminnot ovat tärkeässä roolissa kaupunkistrategian toteuttamisessa. Sen kehittäminen omana kokonaisuutena vastaa parhaiten tulevaisuuden tarpeita.  Kansainvälisen toiminnan ja edunvalvonnan työnjakoa puolestaan tulee tarkentaa ja rajapintoja vahvistaa. Digitalisaatiokehitys vaatii tietohallinnon ja toiminnan suunnittelun yhteyden vahvistamista. Kanslian organisaatiota ja toimintaa yleensä tulee kehittää strategian mukaisesti sekä byrokratiaa vähentävään ja kustannustehokkaampaan suuntaan. Kanslian organisaatiorakenteessa on tiivistämisen mahdollisuutta osastojen määrää vähentämällä.

Uudistuksen toteuttaminen kaupunginkansliassa

Uudistuksen keskeiset toimenpiteet ovat viestintäosaston muodostaminen, tietohallinnon yhdistäminen talous- ja suunnitteluosastoon ja oikeuspalveluiden yhdistäminen hallinto-osastoon. Näin uudessa rakenteessa on viisi osastoa nykyisen kuuden osaston sijaan.

Ehdotuksena kanslian osastojen välisiksi työnjaon muutoksiksi on:

        Viestintäosasto muodostetaan viestinnän ja osallisuuden toiminnoista elinkeino-osastolta viestintäosastolle siirretään brändityö ja kaupunkimarkkinointi sekä hallinto-osastolta vieraanvaraisuuteen liittyvät toiminnot

        Kansainvälinen toiminta keskitetään elinkeino-osastolle

        Oikeuspalvelut yhdistetään hallinto-osastoon

        Tietohallinnon tehtävät kootaan talous- ja suunnitteluosastolle.

Viestintäosaston muodostaminen

Kanslian tulee parhaalla mahdollisella tavalla kyetä toteuttamaan kaupunkistrategiassa asetettuja tavoitteita, luoda synenergiaetuja ja varmistaa tuloksellinen toiminta.

Uusi kaupunkistrategia ja sen tavoitteiden saavuttaminen vaativat viestinnän, markkinoinnin, kaupungin brändin johtamisen ja kansainvälisen toiminnan entistä läheisempiä yhteisiä toimintoja. Viestintä, markkinointi ja brändin johtaminen ovat strategisia kokonaisuuksia. Ne ovat merkittävässä roolissa kehitettäessä kaupungin vaikuttavuutta, kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta yhä kilpailluimmilla markkinoilla. Viestinnän merkitys sekä sisäisesti että ulkoisesti on kaupunkiorganisaatiossa tunnistettu. Sitä on kehitetty ja uudistus mahdollistaa edelleen kehittämisen.

Markkinoinnin rooli  on merkittävästi laajentunut ja uudessa kilpailutilanteessa viestinnän ja markkinoinnin kokonaisuuden tulee toimia saumattomasti. Markkinoinnin rooli kaupungin kokonaisimagon ja -vaikuttavuuden rakentajana sekä sen yhteydet kotimaiseen ja kansainväliseen edunvalvontaan luovat tarpeen varmistaa viestinnän, markkinoinnin ja brändinhallinnan kiinteä yhteys.

Kaupunkimarkkinoinnin, kaupungin brändinhallinnan ja vieraanvaraisuuspalveluiden yhdistäminen samaan osastoon viestinnän kanssa mahdollistaa Helsingin kotimaisen ja kansainvälisen tunnettuuden ja vetovoiman johdonmukaisen rakentamisen strategisella tasolla. Uudella osastolla on keskeinen rooli kaupunkistrategian toteuttamisessa ja kiinteä suhde strategiseen päätöksentekoon.

Osasto tekee läheistä yhteistyötä kaikkien olennaisten ulkoisten ja sisäisten sidosryhmien kanssa. Lisäksi tiivis yhteistyö kaupungin elinkeino-osaston kanssa on keskeistä erityisesti Helsingin elinkeinopoliittisten tavoitteiden, kasvuyritys- ja innovaatioekosysteemien kehittämisen, osaajien houkuttelun sekä elinkeinoelämäyhteistyön näkökulmasta.

Osaston tavoitteena on tukea ja osaltaan toteuttaa uuden kaupunkistrategian onnistumista ja sitä kautta vaikuttaa Helsingin kansainvälisen vetovoiman ja tunnettuuden kasvuun, kansainvälisen kilpailukyvyn paranemiseen ja osaltaan luoda Helsingistä maailman toimivin kaupunki.

Keskushallinnon osallisuus ja neuvonta -toiminto ohjaa kaupungin osallisuuden ja vuorovaikutuksen kehittämistä sekä huolehtii kaupungin yleisneuvonnan järjestämisestä. Kaupunginkansliassa se sijoittuu luontevasti osaksi uutta viestintäosastoa.

Uudelleenorganisoinnin kautta varmistetaan kokonaisuuden kiinteä suhde kaupunkistrategiaan ja sen toteuttamiseen, saavutetaan synergiaetujen kautta mahdollisuus taata toimenpiteiden vaikuttavuus ja varmistaa strateginen kokonaisnäkemys sekä sen toteuttaminen.

Osaston sisäinen järjestäytyminen pyritään tekemään niin, että viestinnästä, markkinoinnista ja brändinhallinnasta syntyy strategisella tasolla saumaton kokonaisuus ja toiminnan tasolla ketterä, tehokas ja tarkoituksenmukainen toteuttaja.

Kansainvälisen toiminnan keskittäminen elinkeino-osastolle

Nykytilassa elinkeino-osasto huolehtii ennen kaikkea elinkeinoihin ja kaupungin tunnettuuden lisäämiseen liittyvästä kansainvälisestä toiminnasta. Yhteydenpito hoidetaan suoraan erilaisiin kansainvälisiin tahoihin.

Kansainvälisen toiminnan merkitys kaupunkistrategian toteuttamisessa korostuu ja sille tulee turvata riittävät toimintaedellytykset ja resurssit. Kansainvälisen toiminnan koordinaation perusteltua sijoittua elinkeino-osastolle laajemminkin kuin elinkeinoasioihin liittyvän kansainvälisen toiminnan osalta.

Kaupunkistrategian mukaisesti Helsinki edistää suvaitsevaisuutta ja monimuotoisuutta, lisää kansainvälisyyttään ja luo edellytyksiä mielenkiintoisten kohteiden ja tapahtumien synnylle. Helsinki vahvistaa asemaansa osallisuuden ja avoimuuden kansainvälisenä edelläkävijänä. Kaupungille kansainvälisyys on arvo sinänsä, mutta myös elinkeinopolitiikan keskeinen tavoite. Helsingin vetovoiman vahvistaminen edellyttää kaupungin määrätietoista kansainvälistämistä.

Hallinto-osaston toimintaan kuuluu myös kaupungintalolla järjestettävä vieraanvaraisuus kotimaisille ja ulkomaalaisille tahoille. Yhteydenpito on lähinnä kotimaisiin tahoihin kuten kongressijärjestäjiin ja valtion protokollatoimijoihin, kansainvälisiä suoria yhteyksiä ei ole. Tämä toiminto on tarkoituksenmukaista sijoittaa viestintäosastolle.

Muualla kaupunginkansliassa ei ole tällä hetkellä toimintoja, joissa painottuisi merkittävästi kansainvälinen ulottuvuus.

Oikeuspalvelujen yhdistäminen hallinto-osastoon

Oikeuspalvelut erottuu toimintansa osalta muista kanslian toiminnoista; sen toiminta perustuu pääasiassa kaupungin eri toimijoiden oikeudellisten toimeksiantojen hoitamiseen eräänlaisena kaupungin sisäisenä asianajotoimistona. Osastolla on liittymiä erityisesti talous- ja suunnitteluosastoon (konserni, hankinnat), henkilöstöosastoon (palvelussuhteet) ja hallinto-osastoon (päätöksenteko).

Ottaen huomioon oikeuspalveluiden toiminnan kokonaisuus se on perusteltua säilyttää yhtenäisenä organisaatioyksikkönä. Osastona oikeuspalvelut on suhteellisen pieni, noin 40 henkilöä. Tämä huomioon ottaen on perusteltua sijoittaa se yksiköksi toiselle osastolle; tällöin resursseja voidaan käyttää tehokkaammin ilman osastotasoisen hallinnon tarvetta. Luontevin sijoituspaikka oikeudellisille palveluille kokonaisuutena kansliassa on hallinto-osasto, koska nämä toiminnot tukevat yhdessä kaupungin valmistelu- ja päätöksentekoprosesseja.

Voimassa olevassa hallintosäännössä on useita kaupungin lakimiehelle viranhaltijana määrättyjä erityisiä toimivaltuuksia. Kyseessä ovat kaupungin päälakimiehelle luontevasti kuuluvat tehtävät, joita on viimeksi tarkasteltu 1.6.2017 voimaan tulleen johtamisjärjestelmäuudistuksen yhteydessä. Näihin ei ole tässä yhteydessä tarkoituksenmukaista tehdä muutoksia.

Tietohallinnon tehtävien yhdistäminen talous- ja suunnitteluosastoon

Toimintaympäristön muutokset korostavat tietohallinnon yhteyttä palvelujen uudistamiseen. Digitaalisuus on kiinteä osa ydintoiminnan muutosta ja palvelujen johtamista. Kun strategian mukaisesti kehitetään yhteensovitettuja ja vaikuttavia palveluja hyödyntämällä digitalisaatiota, tekoälyä ja robotisaatiota, on tietohallinnolla tärkeä rooli.

Tietohallinnon toiminta-alueen liittymäpintoja muihin toimintoihin ovat mm. kokeilutoiminnan koordinointi ja tukeminen, kaupunkiyhteisten järjestelmien sovellushallinnan yhtenäistäminen ja digitaalisen tiedon hallinnan ja tietoperustan kehittäminen.

Tietohallinnon liittymäpintoina nykyisen talous- ja suunnitteluosaston toimintoihin on tunnistettu seuraavia:

        Talouden ja toiminnan sekä kaupunkitilastojen tietovarannot ja tietojärjestelmät

        Hallinnon ja johtamisjärjestelmien kehittäminen sekä kokonaisarkkitehtuuri

        Investointibudjetin ohjaus

        Maksamisratkaisut

        Tietohallinnon kilpailutukset

Kanslian toiminnoista tietohallinnolla on selkeimmät liittymät talous- ja suunnitteluosastoon.  Tietohallinnon ja talous- ja suunnitteluosaston yhdistämisellä vahvistetaan tiedon ja tietojärjestelmien merkitystä, digitalisaation hyödyntämistä sekä tietohallinnon roolia osana kaupungin kehittämistä, johtamista ja talousohjausta. Tietohallinnon, talouden ja toiminnan ohjauksen sekä näiden kehittämistoiminnan yhdistäminen samaan osastoon muodostaa vahvan osaamispohjan kaupunkitasoisten digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen ja läpivientiin.

Ehdotus osastojen väliseksi työnjaoksi ja yhteistoiminta

Ehdotusta osastojen välisen työnjaon muutoksiksi on valmisteltu kaupunkistrategian painotusten pohjalta. Työnjaon muotoilua on työstetty keskusteluissa kansliapäällikön ja osastopäällikköjen kesken. Valmistelussa on käytetty osastojen toimittamaa materiaalia toimintojen nykytilasta, tavoitteista ja haasteista.

Asiaa on käsitelty kaupunginkanslian johtoryhmän kokouksissa 4.12.2017, 7.12.2017,11.12.2017 ja 8.1.2018. Kanslian henkilöstötoimikunnassa asiaa on käsitelty 6.11.2017, 20.11.2017, 18.12.2017 ja 15.1.2018. Muutoksen yhdistetty hanke-, yhteistoiminta- ja viestintäsuunnitelma käsiteltiin henkilöstötoimikunnassa 20.11.2017, ja suunnitelmaa on päivitetty valmistelun tarkentuessa. Asiaa on käsitelty osastojen, yksikköjen ja tiimien kokouksissa.

Osastojen yhteistoimintatilaisuudet pidettiin 9.1.-11.1.2018 ja niistä laadittiin muistiot. Tilaisuuksissa kirjattiin useita kannanottoja ja kysymyksiä, joita käsiteltiin 15.1.2018 kanslian henkilöstötoimikunnassa. Helmi-intrassa julkaistiin kysymyksiin vastaukset työyhteisöjen käsittelyä varten.

Hallintosäännön muutoksen jälkeen on tarpeen vielä tehdä päätös uusien osastojen tarkemmasta hallinnollisesta rakenteesta. Tämä vaihe vaatii huolellista, niin uusien osastojen sisäistä kuin osastorajat ylittävääkin valmistelua kevään aikana, jotta uusien osastojen nykyiset ja uudet toimintokokonaisuudet asettuvat niiden yksikkö- ja tiimirakenteeseen tavalla, joka varmistaa sekä kaupunkistrategian painotusten toteutumisen että kaupunginkanslian toiminnan hallinnollisen tarkoituksenmukaisuuden. Valmistelu johtaa kansliapäällikön päätökseen kanslian uudesta toimintasäännöstä. Muutoksen valmistelu on alkanut ja se jatkuu arviolta maaliskuuhun asti. Valmistelun, siihen liittyvän, arviolta huhtikuulle jatkuvan, yhteistoiminnan ja päätöksenteon jälkeen on vielä huolehdittava henkilöstöhallinnollisista ja tietojärjestelmiin liittyvistä muutoksista, jotka vievät vähintään kuukauden. Uuden organisaation ja hallintosäännön sitä koskevien määräysten voimaantulopäiväksi on siksi syytä määrätä 1.6.2018.

Hallintosäännön uudistaminen

Osastorakenteen muutos edellyttää hallintosäännössä kanslian osastojen tehtävien kuvausten uudistamista.

Uudistamisen lähtökohtana on ollut, että uudistus koskee kanslian sisäistä organisointia. Uudistuksessa ei esitetä muutoksia kanslian ja toimialojen väliseen työnjakoon.

Hallintosäännön muutoksessa on osastojen muutetun työnjaon vuoksi uudistuvien tehtävämäärittelyjen lisäksi ollut tavoitteena tiivistää osastojen tehtävien kuvauksia. Tässä on pyrkimys vastaavaan yleiseen ilmaisuun kuin muualla hallintosäännössä. Johtamisjärjestelmän kokonaisuudistuksen yhteydessä ei muutettu kanslian organisaatiota, joten voimassa olevassa hallintosäännössä kanslian osastojen tehtäväkuvaukset ovat yksityiskohtaisemmalla tasolla kuin toimialojen kuvaukset.

Muutos on valmisteltu yhteistyössä sääntötyöryhmän kanssa.

Hallintosäännön muutokset

Hallintosäännön muutettavat kohdat ovat pääosin 4 luvun 2 §:n kaupunginkanslian osastojen kuvaukset. Kansliaa koskevat muutokset on esitetty liitteessä 2.

Elinkeino-osaston tehtävien kuvausta on tiivistetty. Kaupunkimarkkinointi on poistettu tehtävistä. Kansainvälisistä asioista huolehtiminen osuus sisältää edellä perusteluissa esitettyjä kansainvälisiä tehtäviä.

Hallinto-osaston tehtävien kuvausta on tiivistetty. Oikeudellinen edunvalvonta ja asiantuntijapalvelut on lisätty tehtäviin.

Henkilöstöosaston tehtävien kuvausta on tiivistetty. Ei muutoksia tehtäviin.

Oikeuspalvelut -osasto on osastona poistettu hallintosäännöstä.

Talous- ja suunnitteluosaston tehtävien kuvausta on tiivistetty ja tehtäviin on lisätty tietohallinnon tehtävät.

Tietotekniikka- ja viestintäosasto on osastona poistettu.

Viestintäosasto tehtävineen on lisätty hallintosääntöön.

Hallintosäännön 5 luvun 3 §:ssä osastopäälliköistä on poistettu kaupunginlakimies ja tietotekniikka- ja viestintäjohtaja. Viestintäjohtaja on lisätty pykälään.

Kaupunginlakimiehen ja rahoitusjohtajan toimivaltaa koskevissa 12 luvun momenteissa muuttuu numerointi.

24 luvun 1 §:n 4 momentissa muutetaan maininta johtava viranhaltija muotoon tässä hallintosäännössä mainittu viranhaltija, jotta kaupunginlakimiehellä on jatkossa tarvittava toimivalta.

Hallintosäännön muu tarkistus

Hallintosääntöön on tarpeen tehdä käytännön osoittamia muutoksia. Näitä pyritään kokoamaan valtuustolle useampien muutosten kokonaisuuksiksi. Muutoksia kokoaa ja käsittelee sääntötyöryhmä.

Asian päättäminen puheenjohtajan esittelystä

Muun toimielimen kuin valtuuston kokouksessa asiat ratkaistaan esittelystä toimielimen toiminnan sisäistä järjestelyä lukuun ottamatta. Käsittelyn pohjana on esittelijän ehdotus, lukuun ottamatta toimielimen toiminnan sisäistä järjestelyä, jolloin pohjana on puheenjohtajan ehdotus. Viranhaltija, joka toimii hallintosäännön mukaan esittelijänä, voi siirtää esittelytehtävän alaiselleen viranhaltijalle. Esittelijän ollessa esteellinen tai estynyt asian esittelee viranhaltijan sijainen. Julkista valtaa käyttävän toimielimen asioiden esittely voidaan siirtää vain viranhaltijalle.

Hallintosäännössä ei ole selkeästi varauduttu tilanteeseen, jossa kaikki viraston, toimialan tai liikelaitoksen esittelijät ovat estyneenä tai esteellisiä. Tilanne voi tulla vastaan lähinnä pienemmissä liikelaitoksissa tai virastossa, joissa hallintosäännössä määrätyn esittelijän lisäksi on vain muutama viranhaltija. Esittelytehtävän siirtäminen tai sijaisten määrääminen ei tällöin ole mahdollista ilman erillisen viran perustamista tai siirtämistä. Edellä kuvattu tilanne koskee lähinnä tarkastusviraston ja keskushallinnon liikelaitoksia.

Hallintosäännön muutoksella varaudutaan tilanteeseen, jossa esittelytehtävää ei voida järjestää normaaliin tapaan. Toimielimen esittelytehtävä on tässä tapauksessa tarkoituksenmukaista järjestää siten, että esittelystä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Menettelyllä mahdollistetaan päätöksenteko tilanteeseen, jossa esimerkiksi viraston ylimpiä virkoja täyttäessä kaikki esittelijät ovat poikkeuksellisesti esteellisiä eikä uusien esittelijöiden määrääminen ilman erityisjärjestelyitä ole mahdollista.

Toimielimen puheenjohtajan esittelystä ei kuitenkaan ole tarkoitus tehdä pääsääntöä. Päätöksenteon ja valmistelun erottamiseksi asian valmistelun ja esittelyn olisi jatkossakin tarkoitus pysyä ensisijaisesti osana kaupungin henkilöstön tehtäviä. Puheenjohtaja voi näin ollen esitellä asian vain jos muut esittelijät ovat esteellisiä tai estyneitä.

Edellä mainitun perusteella esitetään hallintosäännön 19 luvun 1 §:n viimeiseksi momentiksi seuraavaa lisäystä: Hallintosäännössä määrätyn esittelijän, muun viranhaltijan, jolle esittelytehtävä on siirretty tai määrätty ja edellä mainittujen viranhaltijoiden sijaisten ollessa esteellisiä tai estyneitä, asian esittelijänä toimii toimielimen puheenjohtaja.

Hallintosäännön tämän muutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.3.2018.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Merja Koski, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36292

merja.koski(a)hel.fi

Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Hallintosääntö Kvsto 14.2.2018

2

Hallintosäännön muutosten vertailutaulukko

Oheismateriaali

1

Hallintosäännön muutokset näkyvissä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.01.2018 § 34

HEL 2018-000147 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

29.01.2018 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Paavo Arhinmäen ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Merja Koski, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36292

merja.koski(a)hel.fi

Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Aleksanterinkatu 22-24

+358 9 310 36106

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566