Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/2

 

05.02.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 61

V 14.2.2018, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston varapuheenjohtajan ja jäsenten valinta

HEL 2017-010630 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

        myöntää Niilo Toivoselle eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston varapuheenjohtajan ja jäsenen luottamustoimista ja

        valitsee ___________ varapuheenjohtajaksi ja ____________ jäseneksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto

        myöntää Toni Ahvalle eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston jäsenen luottamustoimesta ja

        valitsee ___________ jäseneksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Lisäksi kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1

Eroilmoitus 24.1.2018

2

Eroilmoitus 23.1.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Niilo Toivosen (SDP) 7.6.2017 (§ 275) varapuheenjohtajaksi ja jäseneksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaostoon vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi. Niilo Toivonen pyytää 24.1.2018 eroa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston varapuheenjohtajan ja jäsenen luottamustoimesta.

Kaupunginvaltuusto valitsi Toni Ahvan (PS) 7.6.2017 (§ 275) jäseneksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaostoon vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi. Toni Ahva pyytää 23.1.2018 eroa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston jäsenen luottamustoimesta.

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan henkilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 74 §:n mukaisesti.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Luottamushenkilön on valtuuston pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1

Eroilmoitus 24.1.2018

2

Eroilmoitus 23.1.2018

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto

Taloushallintopalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Aleksanterinkatu 22-24

+358 9 310 36106

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566