Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/15

 

29.01.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 46

V 14.02.2018, Valtuutettu Kauko Koskisen aloite tapahtuman järjestämisestä Malmin lentoasemalla vuoden 2018 aikana

HEL 2017-013542 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Kauko Koskisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Saila Machere, yksikön päällikkö, puhelin: 310 25903

saila.machere(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Kauko Koskisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Kauko Koskinen ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki yhteistyössä Malmin lentoaseman ystävät ry:n kanssa järjestää ilmailua ja kulttuuria sisältävän tapahtuman Malmin lentoasemalla vuoden 2018 aikana. Ehdotettu tapahtuma voitaisiin järjestää toukokuussa alkuperäisten avajaisten tapaan.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus toteaa, että ajankohtansa vuoksi Malmin lentoaseman juhlavuoden tapahtuman on helppo kiinnittyä kesäkuun 12. päivänä järjestettävään Helsinki-päivään. Vuodesta 1959 alkaen järjestetty päivä kutsuu helsinkiläisiä yhteisöjä, tapahtumatuottajia, asukasyhdistyksiä ja muita halukkaita järjestämään ohjelmaa ja näin juhlistamaan kaupungin syntymäpäivää. Päivän ohjelmakokonaisuutta koordinoi Helsingin Markkinointi Oy (Helsinki Marketing), joka vastaa myös tapahtumakokonaisuuden markkinoinnista.

Helsinki-päivän ohjelmahaku alkaa 1.2.2018. Eri toimijat voivat ilmoittautua mukaan päivän ohjelmaan ja hakea tuotantorahaa tapahtumansa kustannuksiin. Tuotantorahan saajista päättää huhtikuun alussa kokoontuva raati, joka arvioi muun muassa ehdotetun ohjelman sisältöä, monimuotoisuutta, yhteisöllisyyttä ja kustannusrakennetta sekä Helsinki-päivän tapahtumien levittäytymistä koko kaupungin alueelle. Helsinki-päivän tapahtumissa tapahtumanjärjestäjä vastaa tapahtumiin liittyvistä luvista, ilmoituksista ja kustannuksista. Malmin lentokentän tapahtumalupia hallinnoi Tukkutori.

Lisäksi Malmin lentoaseman ystävät ry:llä on mahdollisuus hakea taide- ja kulttuuriavustuksia yleisölle avoimeen taide- ja kulttuuritoimintaan. Avustuksen hakuohjeet ja kriteerit ovat saatavilla osoitteesta https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Saila Machere, yksikön päällikkö, puhelin: 310 25903

saila.machere(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Kauko Koskisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Aleksanterinkatu 22-24

+358 9 310 36106

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566