Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/26

 

29.01.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 57

Valtuutettu Tuomo Valokaisen toivomusponsi työpaikkakiusaamisiin puuttumisen mahdollisuudet

HEL 2017-001997 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 15.2.2017 hyväksymän toivomusponnen (Tuomo Valokainen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Jussi Köntti, työturvallisuuspäällikkö, puhelin: 310 79408

jussi.kontti(a)hel.fi

Liitteet

1

Valokainen Tuomo, toivomusponsi, Kvsto 15.2.2017 asia 16

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 15.2.2017 kaupunginvaltuutettu Tuomo Valokaisen aloitetta työpaikkakiusaamiseen puuttumisesta kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus tutkisi mahdollisuuksia puuttua työpaikkakiusaamisiin asiaan kuuluvalla tavalla. Monet poissaolot työpaikoilta, varsinkin terveyden ja lastenhoitoaloilta kertovat, ettei niin sanottu Helsingin henki ole hyvä, ja todistettavasti työpaikkakiusaamista esiintyy edelleen, vaikka joitain lehtisiäkin on painettu. Työpaikkakiusaamiset aiheuttavat kuluja ja mittaamatonta pahoinvointia työyhteisöissä.” (Tuomo Valokainen).

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungilla on nollatoleranssi kiusaamisen suhteen ja esimiehet on ohjeistettu puuttumaan siihen. Myös työturvallisuuslaki edellyttää, että työnantaja puuttuu epäasialliseen kohteluun sekä häirintään käytettävissään olevin keinoin. Helsingin kaupunki on tehnyt pitkään työtä ehkäistäkseen epäasiallista kohtelua sekä tukeakseen kaupungin työpaikkoja kiusaamistapausten selvittämisessä ja sovittelussa. Näin tullaan toimimaan jatkossakin. Kaupungin työntekijöille halutaan taata työympäristö, jossa ketään ei kiusata, syrjitä tai kohdella muutenkaan epätasa-arvoisesti.

Kiusaamiseen puuttumisen lisäksi tapausten ennalta ehkäiseminen on erittäin tärkeää. Koettua työpaikkakiusaamista on selvitetty Kunta10-kyselyn avulla viimeksi vuonna 2016. Työyhteisöille on tarjottu tulosten käsittelyn tueksi järjestelmä, jonne esiin nousseet kehittämiskohteet on kirjattu. Järjestelmään on kirjattu työyhteisöjen toimesta useita kymmeniä kehittämistoimenpiteitä, joiden avulla työpaikkakiusaamista pyritään kaupungin työpaikoilla ennaltaehkäisemään. Kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuutta tarkastellaan seuraavan kerran syksyllä 2018 toteutettavalla Kunta10-kyselyllä.

Vuonna 2012 kaupungille laadittiin Helsingin hengessä – sopua ja sovittelua työyhteisön arkeen -opas. Opasta on painettu vuosien 2012 -2017 aikana yli 10 000 kappaletta ja se on luettavissa myös kaupungin intranet-sivuilla. Oppaassa kuvataan se, miten tulee menetellä kun työntekijä kokee joutuneensa kiusatuksi, havaitsee kiusaamista tai joutuu syytetyksi kiusaamisesta. Vastuu asian selvittämisestä ja hoitamisesta on lähiesimiehellä tai muulla linjajohdolla tapauksesta riippuen. Oppaassa kerrotaan myös se, mistä on mahdollista saada tukea asian selvittelyyn työpaikalla.

Kaupungin työhyvinvointiohjelmassa 2018-2021 on asetettu tavoitteeksi, että esimiesten taitoja ihmisten johtamisessa vahvistetaan. Yhtenä toimenpiteenä on Sopua ja sovittelua –oppaan ja toimintamallien päivittäminen vuoden 2018 aikana. Oppaaseen lisätään muun muassa asiaa seksuaalisesta häirinnästä, vastuullisesta työpaikkakäyttäytymisestä ja monimuotoisista työyhteisöistä. Oppaan tueksi laaditaan materiaalia, jonka avulla asiaa on helpompi käsitellä työyhteisöissä. Työyhteisöjä ohjeistetaan käsittelemään oppaassa esiteltyjä teemoja vuosittain niin, että kaikki tietävät mitä vastuullinen työkäyttäytyminen Helsingin kaupungilla tarkoittaa, ja osaavat toimia sen mukaisesti. Työntekijöiden kanssa käydään läpi myös se, kuinka toimitaan, mikäli kokee tulleensa kiusatuksi, ja miten asian selvittely etenee. Epäasialliseen käyttäytymiseen puuttumista ja monimuotoisten työyhteisöjen johtamista tullaan jatkossa korostamaan esimiehille suunnatuissa valmennuksissa.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Jussi Köntti, työturvallisuuspäällikkö, puhelin: 310 79408

jussi.kontti(a)hel.fi

Liitteet

1

Valokainen Tuomo, toivomusponsi, Kvsto 15.2.2017 asia 16

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Aleksanterinkatu 22-24

+358 9 310 36106

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566