Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/23

 

29.01.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 54

Valtuutettu Petra Malinin toivomusponsi Maunulan katujen liikenneturvallisuudesta

HEL 2017-006941 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 7.6.2017 hyväksymän toivomusponnen (Petra Malin) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 7.6.2017 Maunulan Pirjontien ja Pirkkolantien ympäristön asemakaavan muuttamista (nro 12420) kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

’Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaavan toteutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota liikenneturvallisuuteen niillä kaduilla, joilla läpiajoliikenne lisääntyy.’

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Toivomusponnen johdosta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto.

Kaupunginvaltuusto on 7.6.2017 hyväksynyt Maunulan eräiden kortteleiden sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan ja kaavamuutoksen (nro 12420). Kaavaratkaisulla mm. luodaan edellytykset Raide-Jokerin rakentamiselle Pakilantielle, Pirjontielle ja Pirkkolantielle. Kaavan selostuksessa olevassa liikennesuunnitelmassa on esitetty liikenteeseen liittyvät ratkaisut alueella.

Liikennesuunnitelman mukainen Pirjontien katkaisu moottoriajoneuvoliikenteeltä siirtää liikennettä mm. Lehtotielle ja muille kaduille, joiden liikennemäärät kasvavat. Lehtotien lisääntyvästä liikenteestä arvioidaan läpiajoliikennettä olevan noin 120 ajoneuvoa/vrk. Muilla kaduilla läpiajoliikenteen määrän ei arvioida lisääntyvän merkittävästi, koska lisäyksen arvioidaan olevan kyseisten tonttikatujen varren asukkaiden tuottamaa.

Maaperäolosuhteet rajoittavat hidasteiden suunnittelua Lehtotielle. Lehtotien pohjoisosalle on kuitenkin mahdollista rakentaa hidastetöyssy kaarteen kohdalle ajonopeuksia hillitsemään. Pirkkolantien ja Lehtotien risteyksen yli suunnitellut jatketut jalkakäytävä ja pyörätie hillitsevät ajonopeuksia risteyksen läheisyydessä.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 31.10.2017 § 186

HEL 2017-006941 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Pirjontien ja Pirkkolantien alueen liikennesuunnitelma liittyy tulevan Raide-Jokerin pysäkin ympäristön asemakaavaan. Suunnitelmassa esitetty Pirjontien katkaisu moottoriajoneuvoliikenteeltä siirtää liikennettä muille kaduille, jolloin Lehtotien, Kangastien, Kaskitien, Viidenrajantien, Petaksentien ja Papinmäentien liikennemäärät kasvavat. Lehtotien liikennemäärän arvioidaan lisääntyvän noin 150 ajoneuvolla vuorokaudessa. Tästä liikenteestä arvioidaan läpiajoliikennettä olevan noin 120 ajoneuvoa vuorokaudessa. Muilla kaduilla läpiajoliikenteen määrän ei arvioida lisääntyvän merkittävästi. Kangastien, Kaskitien ja Viidenrajantien liikennemäärien kasvu arvioidaan pieneksi, yhteensä noin 100 ajoneuvoksi vuorokaudessa Tämän liikenteen lisäyksen arvioidaan olevan kyseisten tonttikatujen varren asukkaiden tuottamaa eikä se lisää katujen läpiajoliikennettä.

Liikennesuunnitelmassa esitetyt Pirkkolantien ja Lehtotien risteyksen yli jatketut jalkakäytävä ja pyörätie hillitsevät ajonopeuksia risteyksen läheisyydessä, mikä parantaa Lehtotien liikenneturvallisuutta. Jalkakäytävän rakentaminen Lehtotielle parantaisi jalankulkijoiden turvallisuutta, mutta monet asukkaista ovat vastustaneet jalkakäytävän rakentamista, koska se kaventaisi ajorataa niin, että kadunvarsipysäköinti jouduttaisiin kieltämään. Pirkkola on asemakaavalla suojeltua valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY-aluetta) eikä alueen kaduilla pääsääntöisesti ole jalkakäytäviä.

Maaperäolosuhteet rajoittavat uusien hidasteiden suunnittelua Lehtotielle, koska katu sijoittuu suurimmalta osaltaan savipitoiselle pohjamaalle, joka johtaa liikenteestä rakenteellisen hidasteen kohdalla syntyvää haitallista tärinää laajalle alueelle. Lehtotien pohjoisosalla pohjamaa on kuitenkin kitkamaata, mikä mahdollistaa hidastetöyssyn rakentamisen kaarteen kohdalle ajonopeuksia hillitsemään. Töyssy toteutetaan erillisellä liikenne- ja katusuunnittelupäällikön päätöksellä.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Kari Tenkanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37132

kari.tenkanen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Aleksanterinkatu 22-24

+358 9 310 36106

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566