Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/8

 

29.01.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 39

V 14.2.2018, Valtuutettu Fatim Diarran aloite vapaaehtoisuuteen perustuvasta tapaamiskalenterista

HEL 2017-010087 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Fatim Diarran aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Leila Oravisto, ts. verkkoviestintäpäällikkö, puhelin: 310 36103

leila.oravisto(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuustoaloite tapaamiskalenteri

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Fatim Diarra ja 15 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsingin valtuusto voi alkaa ylläpitää vapaaehtoisuuteen perustuvaa tapaamiskalenteria, johon valtuutetut kirjaisivat tapaamisensa ajankohdan, tavatun tahon ja tapaamisen teeman.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Helsingin kaupunkistrategian mukaan kaupungin toimintamalli perustuu mahdollisimman suureen avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen. Ehdotus vapaaehtoisuuteen perustuvasta valtuutettujen tapaamiskalenterista tukee läpinäkyvyyden ja avoimuuden tavoitteita. Valtuutettujen tapaamisten tiedot on mahdollista julkaista Hel.fi-portaalissa kaupunginvaltuuston sivuilla.

On kuitenkin huomattava, että julkisen kalenterin ylläpitämiseen liittyy useita selvitettäviä kysymyksiä esimerkiksi tietosuojaan, suostumuksiin ja niiden hankkimiseen, tekniseen toteutukseen, tietojen keräämiseen ja eri toimijoiden vastuuseen liittyen.

Valtuutettu Yrjö Hakanen ja 22 muuta valtuutettua esittävät 26.10.2016 tehdyssä aloitteessaan, että kaupungin johtajat ja keskeisissä tehtävissä olevat johtavat viranhaltijat ryhtyisivät pitämään julkista kalenteria tapaamisistaan viranhoitoon liittyen. Kaupunginhallitus on kehottanut valtuutettu Yrjö Hakasen tekemää aloitetta koskevassa päätöksessään 18.12.2017 kaupunginkansliaa yhdessä toimialojen kanssa huolehtimaan jatkovalmistelusta niin, että asia voidaan käsitellä kaupunginhallituksessa vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla. Asian valmistelu on käynnissä. Valtuutettujen tapaamiskalenteria on tarkoituksenmukaista selvittää samassa yhteydessä.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Leila Oravisto, ts. verkkoviestintäpäällikkö, puhelin: 310 36103

leila.oravisto(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuustoaloite tapaamiskalenteri

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Aleksanterinkatu 22-24

+358 9 310 36106

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566