Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/2

 

29.01.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 33

V 14.2.2018, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan varajäsenen valinta

HEL 2017-010630 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita _____________ Nasima Razmyarin henkilökohtaiseksi varajäseneksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto myönsi 17.1.2018 (§ 5) Mikael Jungnerille (SDP) eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenen luottamustoimesta ja valitsi Niilo Toivosen jäseneksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Kaupunginvaltuusto valitsi 7.6.2017 (§ 272) Niilo Toivosen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestari Nasima Razmyarin henkilökohtaiseksi varajäseneksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi. Niilo Toivosen tultua valituksi lautakunnan varsinaiseksi jäseneksi, on Nasima Razmyarille syytä valita uusi henkilökohtainen varajäsen.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan henkilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 74 §:n mukaisesti.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Luottamushenkilön on valtuuston pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Taloushallintopalveluliikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 17.01.2018 § 5

HEL 2017-010630 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto

        myönsi Mikael Jungnerille eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenen luottamustoimesta ja

        valitsi Niilo Toivosen jäseneksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Käsittely

17.01.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Valtuutettu Eveliina Heinäluoma ehdotti kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäseneksi Niilo Toivosta.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Aleksanterinkatu 22-24

+358 9 310 36106

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566