Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/20

 

29.01.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 51

Erityisen toimivallan rajan vahvistaminen asuinhuoneistojen hallintaan oikeuttavia osakkeita luovutettaessa

HEL 2017-011689 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle hallintosäännön 16 luvun 3 §:n 2 momentin 6 kohdassa tarkoitetun erityisen toimivallan rajan seuraavasti:

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto tai sen määräämä viranhaltija päättää asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden myymisestä tai vaihdolla luovuttamisesta, kun sopimuksen ennakoitu kokonaisarvo on enintään 5 miljoonaa euroa. 

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Sari-Anna Pennanen, johtava kaupunginasiamies, puhelin

sari-anna.pennanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön täydentäminen 29.11.2017

Kaupunginvaltuusto päätti 29.11.2017 (413 §) Helsingin kaupungin hallintosäännön teknisestä täydentämisestä.

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää osakkeiden ja osuuksien hankkimisesta ja luovuttamisesta tai
hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan muu toimielin tai viranhaltija näistä päättää.

Hallintosäännön 16 luvun 1 §:n 2 momentin 7 kohdassa on erikseen määrätty edelleen, että kaupunkiympäristölautakunta päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää osakkeiden myymisestä, jos osakkeet oikeuttavat hallitsemaan kiinteistöä ja kauppahinta on alle 5 miljoonaan euroa.

Lisäksi hallintosäännön 16 luvun 3 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää myydä tai vaihdossa luovuttaa liikehuoneistoja kaupunginhallituksen
vahvistamissa rajoissa.

Tämä määräys koskee vain jaoston oikeutta myydä liikehuoneistojen hallintaan oikeuttavia osakkeita. Hallintosäännössä ei ole erikseen määräystä asuinhuoneistojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden myymisestä.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston toimivaltaan koskevaan 16 luvun 3 §:n 2 momenttiin päätettiin siksi hallintosääntöä täydennettäessä lisätä uusi kohta 6, joka koskee oikeutta myydä asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavia osakkeita kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa.

Asuinhuoneistojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden luovuttaminen

Asuinhuoneistojen hallintaan oikeuttavia osakkeita on tarpeen myydä erityisesti tilanteissa, joissa kaupunki vastaanottaa niitä valtionperintönä, lahjana tai testamenttisaantona.

Valtionperinnöllä tarkoitetaan valtiolle menevää perintöä, kun vainajalta ei ole jäänyt perimään oikeutettuja perillisiä eikä hän ole tehnyt testamenttia. Valtiokonttori voi päättää, jos se havaitaan olosuhteisiin nähden kohtuulliseksi, muun muassa, että valtion saama omaisuus luovutetaan kokonaan tai osittain sille kunnalle, jossa perittävä oli viimeksi asunut (perintökaari 5 luku 1 § ja 2 § 1 momentti).

Koska hallintosäännössä ei ole määräystä asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden luovuttamisesta, on toimivalta luovuttaa niitä yleistoimivallan nojalla kaupunginhallituksella.

Ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista, että kaikkien kaupungin asuinhuoneistojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden myynti saatettaisiin kaupunginhallituksen päätettäväksi, kun kysymys on merkitykseltään vähäisehköisistä asioista. Menettely on hallinnollista työtä vaativa, raskas ja hidas, ja toiminnan tavoitteena kuitenkin on prosessien sujuvoittaminen.

Ennen organisaatiouudistusta kiinteistölautakunnalla oli oikeus myydä hallinnossaan olevia osakkeita kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa, mikä piti sisällään myös asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeiden myymisen.

Uudessa hallintosäännössä kiinteistölautakunnalle kuulunut toimivalta pilkottiin siten, että kiinteistön hallintaan oikeuttavien osakkeiden myyminen jäi kaupunkiympäristölautakunnan toimivaltaan, mutta liikehuoneistojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden myyminen siirtyi rakennusten ja yleisten alueiden jaoston toimivaltaan. Samalla toimivalta luovuttaa asuinhuoneistojen hallintaan oikeuttavia osakkeita jäi kokonaan pois hallintosäännöstä. Tämä ei ollut tarkoituksellista.

On tarkoituksenmukaista, että kaupunginhallituksen sijasta asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden luovuttamisesta päättää sama taho kuin liikehuoneistojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden luovuttamisesta eli kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto tai jaoston päättämä viranhaltija.

Nyt ehdotetaan, että kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston tai sen määräämän viranomaisen päättämään asuinhuoneistojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden myymisestä tai vaihdolla luovuttamisesta, kun sopimuksen ennakoitu kokonaisarvo on enintään 5 miljoonaa euroa (hallintosäännön 16 luvun 3 §:n 2 momentin 6 kohta). 

Kaupunginhallitukselle jää edelleen asuinhuoneistojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden myymiseen liittyvää päätösvaltaa, koska jaostolla tai sen määräämällä virkamiehellä on päätösvalta vain niissä rajoissa, jotka kaupunginhallitus vahvistaa. Ehdotuksen mukaan rajana olisi 5 miljoonaa euroa.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Sari-Anna Pennanen, johtava kaupunginasiamies, puhelin

sari-anna.pennanen(a)hel.fi

Oheismateriaali

1

Helsingin kaupungin hallintosääntö 29.11.2017 hyväksyttyine muutoksineen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 29.11.2017 § 413

HEL 2017-011689 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksi Helsingin hallintosäännön liitteen 1 mukaisesti voimaan 1.1.2018 lukien.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sari-Anna Pennanen, johtava kaupunginasiamies, puhelin: 310 36179

sari-anna.pennanen(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 20.11.2017 § 1070

HEL 2017-011689 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Helsingin hallintosäännön liitteen 1 mukaisesti voimaan 1.1.2018 lukien.

13.11.2017 Pöydälle

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Sari-Anna Pennanen, johtava kaupunginasiamies, puhelin: 310 36179

sari-anna.pennanen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Aleksanterinkatu 22-24

+358 9 310 36106

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566