Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/7

 

29.01.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 38

V 14.2.2018, Valtuutettu Mai Kivelän aloite Vantaan Energian turveinvestoinneista

HEL 2017-009614 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Paavo Arhinmäen ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Mai Kivelän aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Mai Kivelä ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsinki omistajaohjauksen keinoin toimii sen eteen, ettei Vantaan Energia Oy käytä turvetta polttoaineena Martinlaakson voimalassa.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus toteaa, että Vantaan Energia Oy:n toimialana on sähkö-, lämpö- ja maakaasuliiketoiminta sekä muu energiahuolto ja niihin liittyvä tuotteiden valmistus ja kauppa, energiapalvelut sekä alan muu liiketoiminta. Helsingin kaupunki omistaa 40 % ja Vantaan kaupunki 60 % Vantaan Energia Oy:n osakkeista. Vantaan Energia Oy on siten Vantaan kaupungin tytäryhteisö ja Helsingin kaupungin osakkuusyhteisö.

Vantaan Energia Oy on osakeyhtiönä itsenäinen juridinen toimija. Osakeyhtiölain (624/2006) 1 luvun 5 §:n mukaan osakeyhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Saman luvun 7 §:n mukaan osakeyhtiön johdon on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua. Yhtiön tarkoituksen mukaisesti toimimista on pidettävä yhtiön edun mukaisena.

Vantaan Energia Oy:n yhtiöjärjestyksessä ei ole määrätty yhtiölle voiton tuottamisesta poikkeavaa toiminnan tarkoitusta. Yhtiön hallitus tekee osakeyhtiölain mukaisen yleistoimivallan nojalla päätökset esimerkiksi investointihankkeista yhtiön toiminnan tarkoitus huomioon ottaen.

Vantaan Energia Oy on toimittanut aloitteeseen liittyen lausunnon turpeen käytöstä yhtiön biovoimahankkeessa Martinlaaksossa.

Lausunnon mukaan tavoitteet hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja uusiutuvan energian osuuden lisäämiseksi ohjaavat yhtiön voimalaitosinvestointeja sekä päästökaupan ulkopuoliseen tuotantoon että uusiutuvaan energiaan perustuvaan tuotantoon. Vantaan Energia Oy:n tavoitteena on luopua kokonaan kivihiilen käytöstä asteittain 2020-luvun aikana. Uusimpana askeleena tavoitteen saavuttamiseksi yhtiö on tehnyt investointipäätöksen Martinlaakson voimalan vanhan, vuonna 2015 käytöstä poistetun, öljykattilan muuttamisesta biopolttoaineelle soveltuvaksi.

Martinlaakson voimalaitos on sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitos, joka käyttää nykyisin polttoaineina kivihiiltä ja maakaasua. Biokattila tulee vähentämään em. fossiilisten polttoaineiden käyttöä merkittävästi. Biokattilan käyttöönoton myötä Martinlaakson voimalaitoksen hiilidioksidipäästöt vähenevät vuositasolla 34 % eli noin 150 000 tonnia CO2.

Biokattilassa suunnitellaan käytettävän turvetta tukipolttoaineena teknisistä syistä vähäinen määrä (tavoitteena <10 %), mutta sen käyttö pyritään minimoimaan ilmastollisista syistä. Turpeen käyttö vähäisissä määrin on kuitenkin tarpeen biopolttoaineiden poltto-ominaisuuksien parantamiseksi, hyötysuhteen korkeana pitämiseksi sekä paikallisten savukaasupäästöjen pienentämiseksi. Yhtiön lausunnon mukaan turpeen lisääminen polttoaineeseen on tavanomainen ja normaali käytäntö viime vuosina rakennetuissa uusissa biopolttoainetta käyttävissä laitoksissa. Vähäisessä määrin tukipolttoaineena käytettävän turpeen hankkimiseksi ei yhtiön mukaan tarvitse perustaa uusia turvesoita. 

Vantaan Energia Oy:n analyysin mukaan turpeen käyttö vähäisessä määrin biokattilan tukipolttoaineena on ympäristön kannalta paras kokonaisratkaisu, ja se auttaa osaltaan pääkaupunkiseutua ja yhtiötä kansallisten energia- ja ilmastopoliittisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Lausunnon mukaan Martinlaakson voimalaitoshanke sai ympäristöluvan 23.8.2017, minkä jälkeen hankkeen toteutus käynnistettiin. Suunnitelman mukaan laitoksen kaupallinen käyttö alkaa vuoden 2019 alussa.

Kaupunginvaltuuston 17.5.2017, § 241 hyväksymää konserniohjetta voidaan soveltuvin osin hyödyntää kaupungin osakkuusyhteisöjen ohjauksessa. Konserniohjeen mukaan kaupunki muun muassa noudattaa konserniohjauksessaan eri yhteisöjä koskevien lakien mukaisia yhteisön hallinto- ja toimielimien sekä omistajan välisiä tehtävä- ja vastuujakoja.

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin ei tule omistajaohjauksen keinoin puuttua osakkuusyhtiö Vantaan Energia Oy:n hallituksen toimivaltaan kuuluvaan investointi-/tuotantotapapäätökseen eikä sen täytäntöönpanoon.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Kivelä Mai Aloite Kvsto 30082017 4

2

Vantaan Energia Oy:n lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Aleksanterinkatu 22-24

+358 9 310 36106

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566