Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/17

 

29.01.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 48

Sopimus kaupunkitutkimusyhteistyöstä ja tutkijan tehtävien rahoittamisesta Helsingin yliopistossa ja Aalto-yliopistossa 2018–2023

HEL 2018-000305 T 02 05 02

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi liitteenä olevan sopimuksen kaupunkitutkimusyhteistyöstä ja postdoc-tutkijan tehtävien rahoittamisesta Helsingin yliopistossa ja Aalto-yliopistossa vuosina 2018–2023. Sopimuksen myötä kaupungille syntyvät kokonaiskustannukset ovat 1 360 000 euroa jakautuen seuraavasti: 160 000 euroa vuonna 2018 ja vuosina 2019–2023 vuosittain 240 000 euroa sisältäen arvonlisäveron. Kustannukset maksetaan talousarvion kohdalta 1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat, projekti 1040201055. Määrärahat osoitetaan kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston käytettäväksi. 

Lisäksi kaupunginhallitus kehotti pormestaria allekirjoittamaan sopimuksen ja oikeutti pormestarin tekemään siihen tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia.

Käsittely

Esteelliset: Tommi Laitio

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Iina Oilinki, johtava asiantuntija, puhelin: 310 23116

iina.oilinki(a)hel.fi

Annina Ala-Outinen, koordinaattori, puhelin: 310 36588

annina.alaoutinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Postdoc-yhteistyö sopimus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Sopijaosapuolet

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkistrategian mukaan Helsinki tekee tiivistä yhteistyötä pääkaupunkiseudun yliopistojen, korkeakoulujen ja opiskelijaverkoston kanssa edistääkseen kansainvälisen tason opetuksen ja tutkimuksen edellytyksiä sekä kaupungin strategisia päämääriä.

Vuonna 2018 Helsingin yliopiston alaisuudessa aloittaa toimintansa uusi yliopiston tiedekuntia yhdistävä Kaupunkitutkimusinstituutti, joka toimii yhteistyössä Aalto-yliopiston monitieteisen Living+-yhteistyöalustan kanssa. Helsingin kaupungin, Espoon kaupungin ja Vantaan kaupungin rahoitus maksetaan Helsingin yliopiston Kaupunkitutkimusinstituutille, ja Helsingin yliopisto vastaa rahoituksen jakamisesta eri tiedekuntiinsa ja Aalto-yliopistoon sopimuksessa kuvatulla tavalla. Kaupunkitutkimusyhteistyötä ja postdoc-tutkijan tehtävien rahoittamista koskevan sopimuksen tavoitteena on vahvistaa yliopistojen ja kaupunkien välistä vuorovaikutusta, tukea pääkaupunkiseudulla tehtävän kaupunkitutkimuksen korkeaa laatua ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä lisätä tieteellisen tutkimustiedon käyttöä kaupunkien kehittämisessä. Sopimuksen tarkoituksena on myös mahdollistaa vahvan kaupunkitutkimukseen keskittyvän tutkijayhteisön rakentuminen ja toiminta pääkaupunkiseudulla.

Sopimuksella sovitaan Helsingin kaupungin, Espoon kaupungin ja Vantaan kaupungin rahoituksesta Helsingin yliopistoon ja Aalto-yliopistoon sijoittuvien määräaikaisten postdoc-tutkijoiden palkkaamiseen vuosina 2018–2023. Helsingin kaupunki rahoittaa vuonna 2018 kahta tutkijan tehtävää ja vuosina 2019–2023 kolmea tutkijan tehtävää vuosittain. Sopimuskaudella yliopistoille maksettava kokonaissumma on kaupungin osalta yhteensä 1 360 000 euroa. Espoo ja Vantaa rahoittavat molemmat vuonna 2018 yhtä ja vuosina 2019–2023 yhdessä yhteensä kolmea tutkijan tehtävää vuosittain. Kaupungit osallistuvat rahoittamiensa tutkijoiden rekrytointiin määrittelemällä tutkimusalat, joille haut suunnataan sekä osallistumalla hakemusten arviointiin. Tutkijat ovat työsuhteessa yliopistoihin, mutta jatkuvan vuorovaikutuksen takaamiseksi työskentelevät osin myös rahoittavan kaupungin tiloissa rekrytoinnin yhteydessä erikseen sovittavalla tavalla.

Helsingin kaupungin Helsingin yliopistolle ja Aalto-yliopistolle tämän päätöksen mukaisesti antama tuki ei kuulu valtiontukisäännösten piiriin. Komission tiedonannossa valtiontuen käsitteestä (2016/C 262/01) todetaan, että tietyt yliopistojen ja tutkimusorganisaatioiden toiminnot eivät kuulu valtiontukisääntelyn piiriin. Tämä koskee julkisten koulutuspalvelujen lisäksi riippumattoman T&K-toiminnan harjoittamista tiedon lisäämiseksi ja ymmärryksen parantamiseksi, yhteistyöhön perustuva T&K-toiminta mukaan luettuna.

Helsingin yliopisto ja Aalto-yliopisto osoittavat omia resurssejaan kaupunkitutkimusyhteistyöhön joko avaamalla uusia kaupunkitutkimukseen liittyviä tutkijan tehtäviä tai suuntaamalla olemassa olevien tehtävien työn sisältöä Kaupunkitutkimusinstituutin, Living+-yhteistyöalustan ja pääkaupunkiseudun kaupunkien väliseen yhteistyöhön. Yliopistot toteuttavat yhdessä myös monitieteistä kaupunkitutkimuksen ja -suunnittelun maisteriohjelmaa (Urban Studies & Planning), jossa opiskelijat ovat mukana ratkomassa kaupunkeihin liittyviä haasteita. Kaupunkien työntekijöiden on mahdollista osallistua opetukseen tietyiltä osin.

Postdoc-yhteistyölle perustetaan koordinaatioryhmä, johon kuuluu yksi jäsen ja yksi varajäsen jokaisesta kaupungista sekä yksi jäsen ja yksi varajäsen edustamaan kumpaakin yliopistoa. Kaupunkitutkimusinstituutti järjestää työpajamuotoisia tutkimusprojekteihin liittyviä tilaisuuksia sekä vuosittain yleisöseminaarin pääkaupunkiseudun kehittämiseen liittyvästä ajankohtaisesta teemasta yhteistyössä kaupunkien kanssa. Postdoc-yhteistyö tukee myös Helsingin kaupungin, Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston strategista Kaupunkiakatemia-kumppanuutta (sopimuskausi 2015–2018), jonka jatkosta päätetään vuoden 2018 aikana. Kaupunkiakatemian koordinaattori huolehtii postdoc-sopimukseen liittyvän vuorovaikutuksen käynnistämisestä vuonna 2018.

Pääkaupunkiseudun kaupunkien johtajat käsittelivät kokouksessaan 13.6.2017. Helsingin yliopiston aloitetta uudesta yhteistyömallista ja asettivat kaupunkien ja yliopistojen edustajista koostuvan työryhmän kehittämään yhteistyömallia. Työryhmä esitti kaupunginjohtajille ehdotuksen yhteistyöstä ja tutkijan tehtävien rahoituksesta 31.10.2017. Sopimus ja toimintamalli on valmisteltu kaupunkien ja yliopistojen yhteistyönä.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Iina Oilinki, johtava asiantuntija, puhelin: 310 23116

iina.oilinki(a)hel.fi

Annina Ala-Outinen, koordinaattori, puhelin: 310 36588

annina.alaoutinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Postdoc-yhteistyö sopimus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Sopijaosapuolet

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Aleksanterinkatu 22-24

+358 9 310 36106

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566