Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/25

 

29.01.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 56

Valtuutettu Ulla-Marja Urhon toivomusponsi Vattuniemen alueen palvelujen kokonaissuunnitelmasta

HEL 2017-001889 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Pia Pakarisen ehdotuksesta palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että asiasta pyydetään lausunto kasvatus- ja koulutuslautakunnalta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 1.2.2017 hyväksymän toivomusponnen (Ulla-Marja Urho) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 1.2.2017 Lauttasaaren Lohiapajanlahden alueen asemakaavaa ja asemakaavan muuttamista (nro 11040) kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

"Hyväksyessään Lohiapajalahden alueen asemakaavan valtuusto edellyttää, että koko Vattuniemen alueelle tehdään palvelujen kokonaissuunnitelma. Siinä otetaan huomioon myös julkisten palvelujen sijoittuminen alueelle ja lauttasaarelaisille." (Ulla-Marja Urho)

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Toivomusponnen johdosta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto.

Vattuniemen alueelle on käynnistetty vuoden 2016 loppupuolella palveluverkon tilanteen kartoitus ja suunnittelu. Tavoitteena on selvittää koulu- ja päiväkotitilojen ja palvelujen riittävyys ja saavutettavuus nykyisessä tilanteessa sekä verrata sitä yleiskaavan mahdollistamaan täydennysrakentamiseen. Asukkaiden ja alueen toimijoiden esittämien lisärakentamisen ja käyttötarkoitusten muutosten vaikutukset kuuluvat myös selvitykseen.

Suunnitelmassa kartoitetaan nykyisten sijaintien potentiaali ja etsitään uusia toteuttamiskelpoisia sijainteja. Kokonaissuunnitelma tehdään yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa. Asukasennusteet laaditaan yhteistyössä kaupunginkanslian kanssa.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 15.08.2017 § 31

HEL 2017-001889 T 00 00 03

Hankenumero 5264_129

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle:

Vattuniemen alueelle on käynnistetty vuoden 2016 loppupuolella palveluverkon tilanteen kartoitus ja suunnittelu.

Tavoitteena on selvittää koulu- ja päiväkotitilojen ja palvelujen riittävyys ja saavutettavuus nykyisessä tilanteessa ja verrata sitä yleiskaavan mahdollistaman täydennysrakentamisen että asukkaiden ja alueen toimijoiden esittämien lisärakentamisten ja käyttötarkoitusten muutoksien tuottamiin vaikutuksiin.

Suunnitelmassa kartoitetaan nykyisien sijaintien potentiaali ja etsitään uusia toteuttamiskelpoisia sijainteja. Kokonaissuunnitelma tehdään yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa. Asukasennusteet laaditaan yhteistyössä kaupunginkanslian kanssa.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Janne Prokkola, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37233

janne.prokkola(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Aleksanterinkatu 22-24

+358 9 310 36106

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566