Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/24

 

29.01.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 55

Valtuutettu Petra Malinin toivomusponsi suojateiden turvallisuudesta ja liikennekampanjasta

HEL 2017-002671 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 1.3.2017 hyväksymän toivomusponnen (Petra Malin) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 1.3.2017 Petra Malinin aloitetta turvallisemmasta suojatiekaupungista kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

’Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen kaupunginvaltuusto samalla edellyttää, että kaupunki selvittää mahdollisuudet toteuttaa ennen ensi syksyä asukkaille suunnatun kyselyn suojateiden turvallisuudesta. Kaupunki selvittää samalla mahdollisuudet aloittaa ensi syksynä liikennekampanjan, jossa huomio kiinnitetään nimenomaan lähiympäristön suojateiden turvallisuuteen. Kampanjan suunnittelussa hyödynnettäisiin kyselystä saatuja tuloksia. Mikäli kyselyä ei ehditä toteuttaa ennen syksyä, voidaan toimenpiteet toteuttaa myöhemmin’. (Petra Malin)

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Toivomusponnen johdosta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto.

Kaupungin liikenneturvallisuustyö pohjautuu kaupunginhallituksen 5.10.2015 hyväksymään liikenneturvallisuuden kehittämisohjelmaan. Kehittämisohjelman toimenpidekokonaisuuksia edistämään on asetettu työryhmä, jossa ovat kaupungin lisäksi edustettuina Helsingin poliisilaitos, Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys, Liikenneturva, Uudenmaan ELY-keskus ja HSL.

Kehittämisohjelmassa on toimenpidekokonaisuudet myös suojateiden turvallisuustoimenpiteille. Suojateiden parantamistoimenpiteiden tarvearvioinnissa on tunnistettu valo-ohjaamattomien, yli yhden ajokaistan ulottuvien suojateiden turvallisuuspuutteita. Tarvearviointi on edelleen käynnissä, ja sitä on toistaiseksi kohdistettu erityisesti pää- ja kokoojakatujen vilkkaisiin tienylityskohtiin. Arviointimenetelmä on luonteeltaan objektiivinen ja perustuu tunnettujen turvallisuuskriteerien todentamiseen.

Kaupunginhallitus toteaa, ettei em. arviointityön lisäksi ole tarkoituksenmukaista toteuttaa erillistä asukkaille suunnattua suojatiekyselyä. Turvattomiksi koettuja kohteita kartoitetaan osana yleisempää liikenneturvallisuusviestintää ja vuorovaikuttamista mm. alueellisten suunnitelmien yhteydessä toteutettavilla asukaskyselyillä.

Poliisi, Liikenneturva ja Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys vastaavat valvontaan ja tiedotukseen liittyvien kampanjoiden suunnittelusta ja toteutuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 31.10.2017 § 187

HEL 2017-002671 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupungin liikenneturvallisuustyö pohjautuu kaupunginhallituksen hyväksymään (5.10.2015) liikenneturvallisuuden kehittämisohjelmaan, joka tähtää parantamaan liikenneturvallisuustyön koordinointia, vahvistamaan yhteisiä käytäntöjä, edistämään eri osapuolten ja hallintokuntien sitoutumista sekä määrittelemään toteuttamiskelpoisia toimenpiteitä lähivuosille. Kehittämisohjelman toimenpidekokonaisuuksia edistää kuluvan valtuustokauden loppuun asetettu työryhmä, jossa kaupungin hallintokuntien lisäksi on edustettuna Helsingin poliisilaitos, Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys, Liikenneturva, Uudenmaan ELY-keskus ja HSL. Työryhmän koordinoinnista vastaa kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuuden liikenne- ja katusuunnittelu -palvelu.

Suojatieturvallisuuden parantamiseen liittyvät toimenpiteet muodostavat liikenneturvallisuuden kehittämisohjelmassa seuraavat kolme kokonaisuutta:

        suojateiden suunnitteluohjeiden kehittäminen

        suojateiden parantamistoimenpiteiden arviointi ja suunnittelu

        käyttäytymiseen vaikuttaminen.

Suojateiden suunnittelusta ja kehittämistarpeiden arvioinnista vastaa kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuuden liikenne- ja katusuunnittelu -palvelu. Suunnitteluohjeiden kehittämisessä on kyse kansallisten suojateiden suunnitteluohjeiden tarkentamisesta kaupungin tarpeisiin. Ohjeiden kehittämisessä on myös huomioitu muissa Pohjoismaissa sovellettavat periaatteet. Suojateiden turvallisuustoimenpiteiden priorisoinnin periaatteiden tavoitteena on yhtenäistää valo-ohjaamattomien suojateiden sijoittamisperiaatteet ja varmistaa, että jokainen uusi suojatie täyttää turvallisuuden perusvaatimukset. Suojateiden turvallisuustoimenpiteiden priorisoinnin periaatteet on käsitelty kaupunkisuunnittelulautakunnassa 14.6.2016.

Parantamistoimenpiteiden tarvearvioinnissa on tarkoitukseen kehitetyllä arviointityökalulla tunnistettu valo-ohjaamattomien, yli yhden ajokaistan ylittävien suojateiden turvallisuuspuutteita. Tarvearviointi on edelleen käynnissä ja sitä on toistaiseksi kohdistettu erityisesti pää- ja kokoojakatujen vilkkaisiin tienylityskohtiin. Arviointimenetelmä on luonteeltaan objektiivinen ja perustuu tunnettujen turvallisuuskriteerien todentamiseen. 

Käyttäytymiseen vaikuttaminen sisältää väistämisvelvollisuuden ja suojatiesääntöjen noudattamiseen keskittyvää tehovalvontaa sekä siihen yhdistettävää tiedotusta ja koulutusta. Poliisi, Liikenneturva ja Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys vastaavat valvontaan ja tiedotukseen liittyvien kampanjoiden suunnittelusta ja toteutuksesta.

Suojateiden fyysisten parantamistoimenpiteiden arvioimisessa, suunnittelemisessa ja priorisoimisessa ei lähtökohtaisesti nähdä tarvetta laajentaa turvallisuuskriteereihin perustuvaa arviointia ja toteuttaa erillistä asukkaille suunnattua suojatiekyselyä. Asukkaille ja muille kohderyhmille suunnatut kyselyt katsotaan kuitenkin tarpeellisiksi osana yleisempää liikenneturvallisuusviestintää ja vuorovaikuttamista. Turvattomiksi koettuja kohteita on tyypillisesti kartoitettu muun muassa alueellisten suunnitelmien yhteydessä toteutettavilla asukaskyselyillä.

Kampanjat ja tapahtumat suunnitellaan ja koordinoidaan poliisin, Liikenneturvan ja Helsingin liikenneturvallisuusyhdistyksen toimesta.

Käsittely

31.10.2017 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Mai Kivelä: Lisätään kappaleen 7 loppuun: Jatkossa kaupunki selvittää alueellisten suunnitelmien yhteydessä alueiden suojateiden turvallisuuden asukaskyselyssä.

Mai Kivelän vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

24.10.2017 Pöydälle

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Marek Salermo, liikennesuunnittelija, puhelin: 310 37106

marek.salermo(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Aleksanterinkatu 22-24

+358 9 310 36106

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566