Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/22

 

29.01.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 53

Valtuutettu Seppo Kanervan aloite Lauttasaaren kesämökkialueen rakennusmääräysten muuttamisesta

HEL 2017-006097 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus katsoi valtuutettu Seppo Kanervan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Kanerva Seppo ym. valtuustoaloite Kvsto 17.5.2017 asia 23

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Seppo Kanerva ja kahdeksan muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Lauttasaaren kesämökkialueen rakennusmääräyksiä muutettaisiin terassien rakentamisen mahdollistamiseksi. Taustalla on punkkien runsaus.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus antaa vastauksen aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa kaupunkiympäristölautakunnan lausuntoon ja toteaa, että Lauttasaaren Länsiulapanniemen kesämaja-alueen rakennustapamääräykset perustuvat voimassa olevaan asemakaavaan. Asemakaavan ja siihen liittyvien käyttö- ja hoitosuunnitelmien tavoitteena on seutu- ja yleiskaavan mukaisesti kaikille avoin merellinen kansanpuisto sekä yleisen ja yksityisen virkistyskäytön tasapainotila. Voimassa olevassa yleiskaavassa ja Helsingin uuden yleiskaavan Kulttuuriympäristöt-teemakartassa Lauttasaaren kansanpuistoalueet on merkitty kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäviksi kohteiksi. Majatoiminnan perusluonteen vaaliminen kulttuurihistoriallisesta näkökulmasta on yksi kaavojen keskeisistä lähtökohdista.

Kesämaja-alueella tapahtuva mökin ympäristön yksityistäminen on kasvava ongelma. Uuden yleiskaavan täydennysrakentamistavoitteiden myötä myös Lauttasaaren asukasluku kasvaa. Länsiulapanniemen ja Särkiniemen–Veijarivuoren laajat puistoalueet ovat merkittävä osa Lauttasaaren yleistä, kaikille avointa viheraluejärjestelmää. Jotta kesämaja-alueet voivat säilyä, on asemakaavan tavoitteiden toteutuminen tärkeää Lauttasaaren viher- ja virkistysalueisiin kohdistuvien käyttöpaineiden vuoksi. Puuterassit eivät poistaisi punkkiriskiä alueella oleskeltaessa eikä puuterassien rakentamisen salliminen tukisi alueelle asetettuja tavoitteita kaikille avoimesta virkistysalueesta, jossa sijaitsee yksittäisiä kesämajoja metsässä. Kesämajat sijaitsevat suhteellisen lähellä toisiaan ja niiden välisen alueen tulee olla luonnontilaisen kaltainen, jotta alue pysyy yleisilmeeltään metsänä ja sen asema kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävänä kohteena säilyy.

Aloitteessa ehdotettuun toimenpiteeseen ei siksi ole syytä ryhtyä.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Kanerva Seppo ym. valtuustoaloite Kvsto 17.5.2017 asia 23

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 24.10.2017 § 160

HEL 2017-006097 T 00 00 03

Hankenumero 5264_149

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Lauttasaaren Länsiulapanniemen kesämaja-alueen rakennustapamääräykset perustuvat voimassa olevaan asemakaavaan ja sen tavoitteisiin. Asemakaavan ja siihen liittyvien käyttö- ja hoitosuunnitelmien tavoitteena on seutu- ja yleiskaavan mukaisesti kaikille avoin merellinen kansanpuisto sekä yleisen ja yksityisen virkistyskäytön tasapainotila. Voimassa olevassa Yleiskaava 2002:ssa ja Helsingin uuden yleiskaavan Kulttuuriympäristöt-teemakartassa Lauttasaaren kansanpuistoalueet on merkitty kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäviksi kohteiksi. Majatoiminnan perusluonteen vaaliminen kulttuurihistoriallisesta näkökulmasta on yksi kaavojen keskeisistä lähtökohdista.

Kesämaja-alueella tapahtuva mökin ympäristön yksityistäminen on kasvava ongelma. Mökin ympäristöjä on paikoin laajennettu pihamaiseksi levittämällä kiinteitä rakenteita, puutarhakasvillisuutta ja kalusteita mökin ympäristöön. Kehitys ei ole asemakaavan määräysten mukaista. Uuden yleiskaavan täydennysrakentamistavoitteiden myötä myös Lauttasaaren asukasluku kasvaa. Länsiulapanniemen ja Särkiniemen–Veijarivuoren laajat puistoalueet ovat merkittävä osa Lauttasaaren yleistä, kaikille avointa viheraluejärjestelmää. Jotta kesämaja-alueet voivat säilyä pitkällä tähtäimellä, on asemakaavan tavoitteiden toteutuminen tärkeää Lauttasaaren viher- ja virkistysalueisiin kohdistuvien käyttöpaineiden vuoksi. Asemakaavan tavoitteissa esitetty ulkoilureitti Länsiulapanniemelle on syytä toteuttaa ja siten täydentää Lauttasaaren rantoja kiertävää yhtenäistä rantareittiä, mikä puolestaan edesauttaa alueen julkista virkistyskäyttöä. Reitit mahdollistavat alueella kulun puistokäytäviä pitkin ja vähentävät myös punkeista aiheutuvaa haittaa. Puuterassit eivät myöskään poistaisi punkkiriskiä alueella oleskeltaessa. Puuterassien rakentamisen salliminen ei tukisi alueelle asetettuja tavoitteita kaikille avoimesta virkistysalueesta, jossa sijaitsee yksittäisiä kesämajoja metsässä. Kesämajat sijaitsevat suhteellisen lähellä toisiaan ja niiden välisen alueen tulee olla luonnontilaisen kaltainen, jotta alue hahmottuu kokonaisuutena yleisilmeeltään metsänä.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Anu Lamminpää, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37258

anu.lamminpaa(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Aleksanterinkatu 22-24

+358 9 310 36106

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566