Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/18

 

29.01.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 49

Uuden johtamisjärjestelmän ja toimialamallin arviointi

HEL 2017-013292 T 00 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavana oli Marko Karvinen.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Paavo Arhinmäen ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Sakari Uutela, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25977

sakari.uutela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi uuden johtamisjärjestelmän ja toimialamallin arvioinnin valmistelun tilannekatsauksen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunkistrategiasta 27.9.2017 (§ 321). Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti, että valtuustokauden puolessavälissä valtuustolle tuodaan arvio vuoden 2017 uuden johtamisjärjestelmän ja toimialamallin toimivuudesta ja onnistumisesta uudistuksen tavoitteet huomioiden.

Kaupunginhallitus kehotti 13.10.2017 (§ 910) kaupunginkansliaa valmistelemaan ehdotuksen uuden johtamisjärjestelmän ja toimialamallin toimivuuden ja onnistumisen arvioinnin toteuttamisesta niin, että ehdotusta voidaan käsitellä kaupungin toimielimissä joulukuusta 2017 alkaen ja arviointi toteuttaa valtuustokauden 2017−2021 puoleen väliin mennessä.

Johtamisjärjestelmäuudistuksen arvioinnin valmistelua on jatkettu kaupunginhallituksen 13.10.2017 tekemän päätöksen jälkeen. Valmistelussa on päädytty toteuttamaan johtamisuudistuksen arviointi toteuttamalla minikilpailutus kaupunginkanslian kilpailuttamien konsulttien (Konsulttipalveluiden puitesopimus h104-13 / HEL 2013-012053) kesken. Arvioinnin toteuttaa minikilpailutuksen voittanut konsulttiyritys.

Keväällä 2017 kartoitettiin yliopistojen kiinnostusta osallistua arvioinnin toteuttamiseen. Kaupunginvaltuuston 27.9.2017 päättämää arviointia on mahdollista täydentää Hankenin kanssa tehtävällä yhteistyöllä. Tämä tarkoittaa tutkimus- ja kehittämishanketta, jossa johtamisuudistuksen toteutumista ja onnistumista tutkitaan etnografisin keinoin

Arvioinnin raportit tuodaan kaupunginhallitukselle tiedoksi. Lisäksi järjestetään tarvittavaa muuta raportointia ja tilaisuuksia.

Johtamisjärjestelmän ja toimialamallin arvioinnin toteuttaminen edellyttää rahoitusta kaupunginhallituksen käyttövaroista. Arvioinnin rahoituksesta päätetään erikseen sen jälkeen, kun minikilpailutus on tehty.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Sakari Uutela, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25977

sakari.uutela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Aleksanterinkatu 22-24

+358 9 310 36106

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566