Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/8

 

22.01.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 27

Kaupunginhallituksen myöntämät talousarvioavustukset vuodelle 2018

HEL 2017-005172 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti jakaa avustuksia vuoden 2018 talousarvion kohdalta 13002 yhteensä 852 200 euroa seuraavasti:

Hakija

 

euroa

 

Alvar Aalto –säätiö

 

15 000

 

Eurooppalainen Pääkaupunkiseutu ry. 

 

6 000

 

Helsingin kaupungin akavalaisten lomatuki ry.

 

 34 800

 

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry.

 

100 000

 

Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys ry.

 

95 800

 

Helsingin Pohjola-Norden - Pohjola-Norden i Helsingfors rf.

 

6 640

 

Helsingin Polkupyöräilijät ry.

 

0

 

Helsingin yhteisjärjestö JHL ry.

 

187 657

 

Helsinki Hacklab ry.

 

0

 

Helsinki-Seura - Helsingfors-Samfundet ry.

 

16 370

 

Helsinkiläisten loma- ja virkistysyhdistys ry.

 

0

 

Hyötykasviyhdistys ry.

 

48 458

 

Jyty Helsinki ry.

 

164 876

 

Krematoriosäätiö - Krematoriestiftelsen rs

 

0

 

Malmin lentoaseman ystävät ry.

 

0

 

Norr om Stan rf.

 

3 000

 

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto Ry.

 

3 930

 

Suomen Rauhanliitto - Finlands Fredsförbund ry.

 

16 800

 

Suomen Retkeilymajajärjestö ry.

 

0

 

Suomi-Venäjä-seuran Etelä-Suomen piirijärjestö ry. 

 

2 125

 

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

 

6 000

 

Tekniikka ja Terveys KTN Helsinki ry.

 

15 848

 

Avustukset yleisten saunojen toiminnan turvaamiseen, kansliapäällikön käytettäväksi

 

17 820

 

Kunnallisen tiedotustoiminnan edistäminen, kansliapäällikön käytettäväksi

 

2 555

 

Opaskoulutuksen järjestäminen, kansliapäällikön käytettäväksi

 

6 490

 

Veteraanijärjestöjen vuokriin, kansliapäällikön käytettäväksi

 

17 820

 

Harkinnanvaraiset avustukset, kansliapäällikön käytettäväksi

 

84 211

 

Kaikki yhteensä

 

852 200

 

 

Käsittely

Esteelliset: Marcus Rantala, Otso Kivekäs

Esittelijä täydensi perusteluosan ensimmäiseen lauseeseen Hufvudstadsbladet-lehden.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite 1. avustuskuulutus_08122016A.pdf

2

Liite 2. Kaupunginhallituksen yleisavustukset 2018 yhteenveto.pdf

3

Liite 3. Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet.pdf

4

Liite 4. Kaupunginhallitukselle osoitetut hakemukset vuodelle 2018A.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianomaiset

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Yleistä

Helsingin kaupungin avustuskuulutus julkaistiin 8.12.2016 (Helsingin Sanomat  ja Metro-lehti). Kuulutuksen mukaan kaupunginhallituksen myöntämiä avustuksia vuodelle 2018 tuli hakea 2.5.2017 klo 16.00 mennessä. Kaupunginhallitus myöntää avustuksia sellaisille järjestöille, joiden toiminta ei kuulu minkään lautakunnan toimialaan (liite 1).

Kuulutuksessa kerrottiin, että avustushakemusten jättäminen tapahtuu ensisijaisesti sähköisesti Helsingin kaupungin asiointipalvelusivustolla (https://asiointi.hel.fi) hakuaikana ja kirjallinen ohje sähköisen lomakkeen täyttämiseen löytyy internetistä. Toissijaisesti avustusta voi hakea paperisella lomakkeella, jonka voi tulostaa internetistä Helsingin kaupungin internet-sivustolta tai noutaa kaupungin kirjaamosta.

Hakemusta täydentämään avustuksen hakijan tuli toimittaa seuraavat liitteet: alustava toimintasuunnitelma 2018, alustava talousarvio 2018, vahvistettu tuloslaskelma 2016, vahvistettu tase 2016, toimintakertomus 2016, jäljennös tilintarkastuskertomuksesta tai toiminnantarkastuskertomuksesta 2016. Lisäksi tuli toimittaa kopio yhdistyksen tiliotteesta tai muu todistus tilinomistajasta sekä yhteisön säännöt, jos kyseessä oli uusi hakija tai jos nämä tiedot ovat muuttuneet edellisen hakemuksen jälkeen.

Kaupunginhallitukselle osoitettuja avustushakemuksia vuodelle 2018 saapui sähköiseen järjestelmään 21 ja paperilla kirjaamoon 1 eli yhteensä 22 avustushakemusta.

Avustuksiin käytettävissä oleva rahoitus

Kaupunginhallituksen myöntämiin avustuksiin järjestöille on vuoden 2018 talousarviossa varattu 2 195 000 euroa.

Vuoden 2018 talousarvioon sisältyvässä liitteessä 1 on sidottu avustukset osalle yhteisöjä. Muista avustuksista päättää Khs sekä asianomainen lauta- tai johtokunta. Kvston 29.11.2017 vahvistaman vuoden 2018 talousarvion kohdalle 13002 on merkitty 2 195 000 euron suuruinen avustusmääräraha Khn käytettäväksi. Määrärahasta kaupunginvaltuusto on sitonut 260 000 euroa Finlandia-talo Oy:lle, 50 000 euroa Helsingin kaupungin 450-vuotistaiteilijatalo-säätiölle, 101 800 euroa Helsingin seudun kesäyliopistosäätiölle, 109 000 euroa Y-Säätiölle ja Vuosaaren Urheilutalo Oy:lle 72 000 euroa. Lisäksi asukasosallisuuden avustuksiin on varattu 750 000 euroa. Asukasosallisuuden avustuskokonaisuus käsitellään kaupunginhallituksessa erikseen omana asiakohtanaan. Näin ollen tällä esityksellä kaupunginhallitus päättää 852 200 euron suuruisen avustusmäärärahan käytöstä.

Hakemusten käsittely

Avustushakemusten käsittely ja avustusehdotusten valmistelu toteutettiin kaupungin yleisohjeen (12.12.2011, § 1126) mukaisesti.

Käsittelyn yhteydessä selvitettiin hakijalle myönnetyn edellisen avustuksen käyttö. Edelliseksi avustukseksi katsottiin vuodelle 2017 myönnetty avustus. Uuden avustuksen saamisen edellytyksenä on kaupungin ohjeen mukaisesti, että edellisen avustuksen käyttö on raportoitu.

Käyttöselvityksen yhteydessä laadittiin taulukko, jossa on listattu avustushakemuksen jättäneiden yhdistysten sekä muiden ao. kohtaan kuuluvien avustusmäärärahojen jako vuodelta 2017, vuodelle 2018 haettu avustussumma sekä ehdotus vuoden 2018 avustukseksi. Lisäksi taulukkoon on sisällytetty haetun avustuksen käyttötarkoitus ja perustelu. Taulukko on liitteenä 2.

Alvar Aalto säätiö haki toiminta-avustusta 15 000 euroa vuodelle 2018. Esityksen mukainen avustussumma on 15 000 euroa. Vuoden 2018 avustus on vuoden 2017 tasolla, koska avustusmäärärahoihin ei tullut muutosta vuoden 2017 tasosta.

Eurooppalainen Pääkaupunkiseutu ry. haki toiminta-avustusta 8 000 euroa vuodelle 2018. Esityksen mukainen avustussumma on 6 000 euroa. Vuoden 2018 avustus on vuoden 2017 tasolla, koska avustusmäärärahoihin ei tullut muutosta vuoden 2017 tasosta.

Helsingin kaupungin akavalaisten lomatuki ry. haki toiminta-avustusta    6 000 euroa ja vuokra-avustusta 28 800 euroa, yhteensä 34 800 euroa vuodelle 2018. Esityksen mukainen avustussumma on 34 800 euroa. Vuoden 2018 toiminta-avustus on vuoden 2017 tasolla, koska avustusmäärärahoihin ei tullut muutosta vuoden 2017 tasosta.

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry. haki toiminta-avustusta 130 300 euroa vuodelle 2018. Esityksen mukainen avustussumma on 100 000 euroa. Vuoden 2018 avustus on vuoden 2017 tasolla, koska avustusmäärärahoihin ei tullut muutosta vuoden 2017 tasosta.

Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys ry. haki toiminta-avustusta       103 900 euroa vuodelle 2018. Esityksen mukainen avustussumma on 95 800 euroa. Vuoden 2018 avustus on vuoden 2017 tasolla, koska avustusmäärärahoihin ei tullut muutosta vuoden 2017 tasosta.

Helsingin Pohjola-Norden - Pohjola-Norden i Helsingfors rf haki toiminta-avustusta 8 000 euroa vuodelle 2018. Esityksen mukainen avustussumma on 6 640 euroa. Vuoden 2018 avustus on vuoden 2017 tasolla, koska avustusmäärärahoihin ei tullut muutosta vuoden 2017 tasosta.

Helsingin Polkupyöräilijät ry. haki toiminta-avustusta 15 000 euroa vuodelle 2018. Hakemus esitetään hylättäväksi, koska kaupunginhallituksen yleisavustuksista avustetaan Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys ry:tä, jonka tavoitteena on edistää kaikkien kaupunkilaisten liikenneturvallisuutta liikkumismuodosta riippumatta. Peruste on sama kuin vuonna 2017, jolloin kaupunginhallitus hylkäsi hakemuksen (20.2.2017 § 181) ja päätöstä koskeneen oikaisuvaatimuksen (18.12.2017 § 1138).

Helsingin yhteisjärjestö JHL ry. haki toiminta-avustusta 9 260 euroa ja vuokra-avustusta 186 000 euroa, yhteensä 195 260 euroa vuodelle 2018. Esityksen mukainen avustussumma on 187 657 euroa. Vuoden 2018 avustus on vuoden 2017 tasolla, koska avustusmäärärahoihin ei tullut muutosta vuoden 2017 tasosta.

Helsinki Hacklab ry. haki vuokra-avustusta 9 000 euroa vuodelle 2018. Hakemus esitetään hylättäväksi, koska yhdistyksen toiminta kuuluu kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialalle, joka myöntää avustuksia järjestöille, joiden toiminta tukee ja täydentää toimialan tuottamia palveluita. Yhdistyksen hakemus hylättiin myös vuonna 2017 (Kansliapäällikkö 20.12.2017 § 188).

Helsinki-Seura ry. haki toiminta-avustusta 16 370 euroa vuodelle 2018. Esityksen mukainen avustussumma on 16 370 euroa. Vuoden 2018 avustus on vuoden 2017 tasolla, koska avustusmäärärahoihin ei tullut muutosta vuoden 2017 tasosta.

Helsinkiläisten loma- ja virkistysyhdistys ry. haki vuokra-avustusta         6 000 euroa vuodelle 2018. Hakemus esitetään hylättäväksi, koska se saapui määräajan jälkeen. Helsingin kaupungin avustusten myöntämistä ohjaavat Khn 12.12.2011 (§ 1126) hyväksymät Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet. Yleisohjeen kohdassa 5.5 todetaan, että hakemus katsotaan myöhästyneeksi jos sitä ei ole toimitettu määräaikaan mennessä kaupungin viranomaiselle. Lisäksi yleisohjeen kohdassa 6.2 todetaan, että myöhästyneet hakemukset on esitettävä hylättäväksi.

Hyötykasviyhdistys ry. haki vuokra-avustusta 49 387 euroa vuodelle 2018. Esityksen mukainen avustussumma on 48 458 euroa. Vuoden 2018 vuokra-avustus on kaupunkiympäristön toimialan ilmoituksen mukainen.

Jyty Metropoli ry. haki toiminta-avustusta 10 000 euroa ja vuokra-avustusta 180 000 euroa, yhteensä 190 000 euroa vuodelle 2018. Esityksen mukainen avustussumma on 164 876 euroa. Kaupunginhallitus päättäessään 9.2.2015 (§ 152) vuoden 2015 vastaavista Khn käyttöön varattujen avustusmäärärahojen jaosta kaupunginhallitus päätti, että työntekijäjärjestöjen osalta siirrytään jäsenmääräperusteiseen avustamiseen ja siirtyminen toteutetaan vaiheittain. Khn päätöksen mukaan vuonna 2015 vuotuisavustukset ja vuokra-avustukset myönnettiin kahdelle eniten vuokra-avustusta saaneelle 10 %:lla alennettuna ja jatkovuosina toimittaisiin vastaavalla tavalla kunnes saavutettaisiin kohtuullinen ja tasasuuruinen avustus molempien avustuslajien osalta. Vuosien 2016, 2017 ja 2018 Khn käyttöön varattujen avustusmäärärahojen jaossa on huomioitu päätöksen mukainen avustuksen 10 %:n lasku edelliseen vuoteen nähden kahden eniten avusta saavan järjestön kohdalla.

Krematoriosäätiö haki avustusta krematoriokiinteistön julkisivun korjaamiseen 9 200 euroa vuodelle 2018. Hakemus esitetään hylättäväksi. Avustusta ei ole tarkoitettu kiinteistöjen ylläpitoon. Hakija on vakarainen.

Malmin lentoaseman ystävät ry. haki toiminta-avustusta 6 000 euroa vuodelle 2018. Hakemus esitetään hylättäväksi, koska lentokentän toiminta tulee loppumaan lähivuosina.

Norr om Stan rf. haki toiminta-avustusta 20 000 euroa vuodelle 2018. Esityksen mukainen avustussumma on 3 000 euroa. Vuoden 2018 avustus on vuoden 2017 tasolla, koska avustusmäärärahoihin ei tullut muutosta vuoden 2017 tasosta.

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto Ry. haki toiminta-avustusta 4 000 euroa vuodelle 2018. Esityksen mukainen avustussumma on 3 930 euroa. Vuoden 2018 avustus on vuoden 2017 tasolla, koska avustusmäärärahoihin ei tullut muutosta vuoden 2017 tasosta.

Suomen Rauhanliitto Ry. haki toiminta-avustusta 16 800 euroa vuodelle 2018. Esityksen mukainen avustussumma on 16 800 euroa. Avustus kohdennetaan tontinvuokraan. Vuoden 2018 avustus on vuoden 2017 tasolla, koska avustusmäärärahoihin ei tullut muutosta vuoden 2017 tasosta.

Suomen Hostellijärjestö ry. haki toiminta-avustusta 60 000 euroa vuodelle 2018. Hakemus esitetään hylättäväksi Helsingissä päättyneen toiminnan takia. Yhdistys on saanut avustusta Olympiastadionilla toimineen hostellin vuokrakustannuksiin. Hostellitoiminta Olympiastadionilla on päättynyt eikä yhdistyksellä nykyisellään ole hostellitoimintaa Helsinginssä.

Suomi-Venäjä-Seuran Etelä-Suomen piirijärjestö ry. haki toiminta-avustusta 2 500 euroa vuodelle 2018. Esityksen mukainen avustussumma on 2 125 euroa. Vuoden 2018 avustus on vuoden 2017 tasolla, koska avustusmäärärahoihin ei tullut muutosta vuoden 2017 tasosta.

Taideyliopiston Sibelius Akatemia haki avustusta 12 000 euroa vuodelle 2018 urkukonserttitoiminnan järjestämiseen Finlandia-talossa.  Esityksen mukainen avustussumma on 6 000 euroa. Vuoden 2018 avustus on vuoden 2017 tasolla, koska avustusmäärärahoihin ei tullut muutosta vuoden 2017 tasosta.

Tekniikka ja Terveys KTN Helsinki ry. haki toiminta-avustusta 5 000 euroa ja vuokra-avustusta 17 375,40 euroa, yhteensä 22 375,40 euroa vuodelle 2018. Esityksen mukainen avustussumma on 17 608 euroa. Kaupunginhallitus päättäessään 9.2.2015 (§ 152) vuoden 2015 vastaavista Khn käyttöön varattujen avustusmäärärahojen jaosta kaupunginhallitus päätti, että työntekijäjärjestöjen osalta siirrytään jäsenmääräperusteiseen avustamiseen ja siirtyminen toteutetaan vaiheittain. Khn päätöksen mukaan vuonna 2015 vuotuisavustukset ja vuokra-avustukset myönnettiin kahdelle eniten vuokra-avustusta saaneelle 10 %:lla alennettuna ja jatkovuosina toimittaisiin vastaavalla tavalla kunnes saavutettaisiin kohtuullinen ja tasasuuruinen avustus molempien avustuslajien osalta. Vuosien 2016, 2017 ja 2018 Khn käyttöön varattujen avustusmäärärahojen jaossa on huomioitu päätöksen mukainen avustuksen 10 %:n lasku edelliseen vuoteen nähden kahden eniten avusta saavan järjestön kohdalla.

Muut avustukset ovat pääsääntöisesti pysyneet vuoden 2017 tasolla. Nykyisen käytännön mukaan avustuksia yleisten saunojen toiminnan turvaamiseen, kunnallisen tiedotustoiminnan edistämiseen, opaskoulutuksen järjestämiseen ja veteraanijärjestöjen tilavuokriin varatuista avustusmäärärahoista haetaan vasta vuoden 2018 aikana (yhteensä 44 685 euroa). On tarkoituksenmukaista, että nämä määrärahat osoitettaisiin kansliapäällikön käytettäväksi. Yleisten saunojen toiminnan avustaminen perustuu Khn asettaman komitean mietinnön pohjalta tehtyyn päätökseen (Khs 15.10.1990, 2111 §). Tällä hetkellä toiminnassa on kolme yleistä saunaa, joiden toimintaa on vuosittain tuettu. Lisäksi kansliapäällikön käyttöön on varattu harkinnanvaraisten avustusten määräraha 84 211 euroa.

Avustuspäätöksistä ilmoittaminen ja avustusten maksatus

Avustuspäätöksistä ilmoitetaan kaikille hakemuksen tehneille. Helsingin kaupungin avustusten myöntämistä ohjaavien yleisohjeiden mukaisesti (Khs 12.12.2011 § 1126) avustukset maksetaan seuraavasti: alle 4 000 euron suuruiset avustukset yhtenä eränä, 4 000−11 000 euron suuruiset avustukset kahtena eränä ja yli 11 000 euron suuruiset avustukset neljänä eränä. Erillistä maksatuspäätöstä ei tehdä.

Ennakkotieto vuoden 2019 avustusten hakemisesta

Vuoden 2019 avustusten hakua koskeva kuulutus julkaistiin 8.12.2017 (Helsingin Sanomat ja Metro-lehti). Kuulutuksen mukaan kaupunginhallituksen myöntämiä avustuksia vuodelle 2019 tulee hakea 30.4.2018 klo 16.00 mennessä. Kaupunginhallitus myöntää avustuksia sellaisille järjestöille, joiden toiminta ei kuulu minkään lautakunnan toimialaan.

Tällöin on edelleen käytäntönä, että kukin hakijataho tekee vain yhden avustushakemuksen kuitenkin niin, että hakemus voi sisältää avustuksen hakemisen useampiin eri käyttötarkoituksiin. Nämä tulee kuvata hakemuksessa selkeästi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite 1. avustuskuulutus_08122016A.pdf

2

Liite 2. Kaupunginhallituksen yleisavustukset 2018 yhteenveto.pdf

3

Liite 3. Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet.pdf

4

Liite 4. Kaupunginhallitukselle osoitetut hakemukset vuodelle 2018A.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianomaiset

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Aleksanterinkatu 22-24

+358 9 310 36106

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566