Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/11

 

22.01.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 30

Kaupunginvaltuuston 17.1.2018 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 17.1.2018 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

1-4, 13

Ei toimenpidettä.

 

 

5

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainitulle.

 

 

 

Tiedoksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle ja Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

 

 

6

Tiedoksi liikennelaitokselle.

 

 

7

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Englantilaisen koulun säätiö sr:lle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.

 

 

8

Tiedoksi kasvatus- ja koulutuslautakunnalle ja kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle.

 

 

9-10

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.

 

 

11

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle, HSY:lle/Vesihuolto, Liikennevirastolle ja Puolustusvoimien Pääesikunnalle.

 

 

 

Tiedoksi pelastuslautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunginmuseolle ja asuntotuotannolle.

 

 

12

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle ja kaupunginmuseolle.

 

 

14-17

Toivomusponnet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

 

 

18-20

Asiat esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 31.1.2018.

 

 

21

Aloitteet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

 

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566