Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/4

 

22.01.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 23

Kaupunginvaltuuston 27.9.2017 § 326 tekemän päätöksen täytäntöönpano

HEL 2017-014013 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 27.9.2017 tekemä päätös § 326, Jätkäsaaren asuntotontin myyntiperusteet (Länsisatama, tontti 20828/8), saadaan panna täytäntöön valituksesta huolimatta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Sari-Anna Pennanen, johtava kaupunginasiamies, puhelin: 310 36179

sari-anna.pennanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuuston päätöksessä 27.9.2017 § 326 valtuusto oikeuttaa kaupunkiympäristölautakunnan myymään Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan (Länsisatama) korttelin nro 20828 tontin nro 8 tai siitä muodostettavan vapaarahoitteiseen sääntelemättömään vuokra- ja omistusasuntotuotantoon toteutettavan tontin 1 150 euron/k-m2 kauppahinnalla 31.12.2018 asti.

Apollo-Rakenne Oy on 9.11.2017 valittanut kaupunginvaltuuston päätöksestä Helsingin hallinto-oikeudelle. Kaupunginvaltuuston päätös on siten tällä hetkellä vailla lainvoimaa. Samalla Apollo-Rakenne Oy pyytänyt hallinto-oikeutta kieltämään täytäntöönpanon. Hallinto-oikeus ei ole kieltänyt täytäntöönpanoa.

Kuntalain 143 §:n mukaan päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi taikka jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai valitusviranomainen kieltää täytäntöönpanon.

Kiinteistön kaupan toteuttaminen sinänsä tekee valituksen hyödyttömäksi, koska yksityisoikeudellista oikeustoimea ei voida purkaa, jos sopimuksessa ei ole purkavaa ehtoa, vaikka hallintotuomioistuin kumoaisi kaupunginvaltuuston päätöksen. Vaikka päätöksen täytäntöönpano tekisi valituksen hyödyttömäksi, on oikeuskirjallisuudessa katsottu, että päätös voidaan panna täytäntöön, jos erittäin painavat syyt tätä vaativat ja täytäntöönpanon edut katsotaan haittoja suuremmiksi (Harjula - Prättälä: Kuntalaki - Tausta ja tulkinnat s. 959).

Kaupan kohteena olevan tontin myynnin lykkääntyminen hallinto-oikeuskäsittelyn viemän ajan aiheuttaa merkittävää haittaa niin kyseisen tontin kuin samaan kortteleiden kuuluvien muiden tonttien rakentamisen viivästymisen muodossa. Erityisesti viivästyy kaupan kohteena olevan tontin lisäksi sen viereisten tonttien nrot 2-3 ja 7 rakentaminen ja käyttöönotto, koska kyseisillä tonteilla on merkittäviä yhteisjärjestelyjä yhteisen piha-alueen, autohallin, jätehuollon ja sähkömuuntamon sekä yhteisten pelastusteiden osalta.  Näille tonteille tullaan rakentamaan yhteensä yli 300 vuokra- ja omistusasuntoa.

Koska valituksen käsittelyn voidaan arvioida kestävän vähintään vuoden hallinto-oikeudessa, on päätöksen täytäntöönpanon lykkääntymisen seurauksena yli vuoden viivästyminen yli 300 vuokra- ja omistusasunnon käyttöönotossa. Tästä aiheutuva haitta on niin merkittävä, että on olemassa erittäin painavat perusteet päätöksen täytäntöönpanolle valituksesta huolimatta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Sari-Anna Pennanen, johtava kaupunginasiamies, puhelin: 310 36179

sari-anna.pennanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Aleksanterinkatu 22-24

+358 9 310 36106

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566